2014

Ympäristöministeriön antama lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle 17.12.2014
Ympäristöministeriö on antanut 17.12.2014 lausunnon Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman, asuntostrategian ja liikennejärjestelmäsuunnitelman (hlj 2015) luonnoksista Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Lue lisää
Lausuntopyyntö toissijaisia ympäristövastuujärjestelmiä kehittävän työryhmän mietinnöstä 8.10.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja toissijaisia ympäristövastuujärjestelmiä kehittävän työryhmän mietinnöstä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.11.2014.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta 2.10.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien asetusten muuttamisesta viimeistään 31.10.2014.
Lue lisää
Vesiviljely 2022 strategiaehdotus ja siihen liittyvä ympäristöselostus 15.9.2014
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa Vesiviljely 2022 strategiaa koskevasta ehdotuksesta, josta on tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös sekä siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Ympäristöministeriö on antanut lausunnon 9.9.2014 asiasta.
Lue lisää
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Teollisuuden Voima oyj:n hakemuksesta 18.8.2014
Ympäristöministeriö on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle 18.8.2014 Teollisuuden Voima oyj:n hakemuksesta.
Lue lisää
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Posiva OY:n hakemuksesta 18.8.2014
Ympäristöministeriö on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle 18.8.2014 lausunnon Posiva OY:n hakemuksesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä 15.8.2014
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä. Lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 14 artiklan kohta 3 ja liite IV.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 3.6.2014
Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annettavasta laista. Ympäristöministeriö on 3.6.2014 antanut lausunnon asiasta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi 16.5.2014
Ympäristöministeriö antoi tänään 16.5. lausunnon Fennovoima Oy:n hakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle. Lausunnon mukaan ympäristöministeriön näkemys on, että ydinvoimalaitoksen rakentaminen Hanhikiven niemelle ei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Valtioneuvoston ei tule tehdä uutta periaatepäätöstä Fennovoiman ydinvoimalaitoksen rakentamisesta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 24.4.2014
Ympäristöministeriön lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi 2022 16.4.2014
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi 2022. Ympäristöministeriö on 11.4.2014 antanut lausunnon asiasta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi 12.3.2014
Maa- ja metsätalousministeriö pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi. Ympäristöministeriö on 19.2.2014 antanut lausunnon asiasta.
Lue lisää
Ympäristöministeriön lausunto maa- ja metsätalousministreriölle lohistrategiatyöryhmän mietinnöstä 11.3.2014
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa lohistrategiatyöryhmän esityksestä valtioneuvoston periaatepäätökseksi kansalliseksi Lohi- ja meritaimenstrategiaksi 2014-2020 Itämeren alueelle. Ympäristöministeriö on 6.3.2014 antanut lausunnon asiasta.
Lue lisää