2014

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta 19.12.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta. Asetusmuutos liittyy 1.2.2015 voimaan tulevaan luonnonsuojelulain muutokseen, jossa säädetään ilmoitusvelvollisuus Natura 2000 -verkostoa merkittävästi heikentävästä toimenpiteestä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö asetuksiksi vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista, vesienhoidon järjestämisestä sekä merenhoidon järjestämisestä annetuiden asetusten muuttamisesta 19.12.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusehdotuksista, perustelumuistiosta ja asiantuntijaraportista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 28.1.2014.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi geenivaralaiksi 17.12.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi geenivaralaiksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.1.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta ohjeeksi "Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus täydelle lämmitysteholle korjaus- ja muutostöissä" 16.12.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta ohjeeksi ”Pääasiallisen lämmitysjärjestelmän mitoitus täydelle lämmitysteholle korjaus- ja muutostöissä". Lausunnot tulee toimittaa 14.2.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 21.11.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi sekä suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamiseksi. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.12.2014 ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkovakuutuksesta 20.11.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkovakuutuksesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.12.2014 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista 18.11.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 15.12.2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö toissijaisia ympäristövastuujärjestelmiä kehittävän työryhmän mietinnöstä 8.10.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja toissijaisia ympäristövastuujärjestelmiä kehittävän työryhmän mietinnöstä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.11.2014.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien valtioneuvoston asetusten muuttamisesta 2.10.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätealaa koskevien asetusten muuttamisesta viimeistään 31.10.2014.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta 18.9.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain 3 §:n muuttamisesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö työryhmän esityksestä ”Eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittäminen” 16.9.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja eläinsuojien ympäristölupamenettelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän esityksestä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 1.10.2014 ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 5.9.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 23.9.2014 ympäristöministeriön kirjaamoon sähkö-postitse osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin kansallisesta toimeenpano-ohjelman luonnoksesta 2.9.2014
Kansallinen toimeenpano-ohjelma on valmisteltu Suomen ympäristökeskuksessa, ja se sisältää jätevedenpuhdistamot, joiden toiminta vuonna 2012 ei täyttänyt komissiolle toimitetun raportin mukaan kaikkia direktiivin vaatimuksia. Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön kirjaamoon 15.9. mennessä.
Lue lisää
Velvollisuuksia ja vastuita koskeva MRL:n muutos voimaan - asetukset ja ohjeet kommentoitavana 15.9.2014 saakka 28.8.2014
Velvollisuuksia ja vastuita koskeva MRL:n muutos voimaan - asetukset ja ohjeet kommentoitavana 15.9.2014 saakka
Lue lisää
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Teollisuuden Voima oyj:n hakemuksesta 18.8.2014
Ympäristöministeriö on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle 18.8.2014 Teollisuuden Voima oyj:n hakemuksesta.
Lue lisää
Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Posiva OY:n hakemuksesta 18.8.2014
Ympäristöministeriö on antanut työ- ja elinkeinoministeriölle 18.8.2014 lausunnon Posiva OY:n hakemuksesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eräiden uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä 15.8.2014
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki eräiden uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä. Lailla pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 14 artiklan kohta 3 ja liite IV.
Lue lisää
Lausuntopyyntö koskien ehdotusta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista ja seurannasta sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 11.8.2014
Lakiehdotuksen mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajan tulisi jatkossa varmistaa, että asiantuntija on arvioinut rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta 7.8.2014
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla annettu ympäristöministeriön asetus rakennusten energia-tehokkuudesta (2/11) tuli voimaan 1.7.2012. Asetuksella pantiin täytäntöön uudelleenlaaditun Euroopan parlamentin ja neuvoston energiatehokkuudesta antaman direktiivin (2010/31/EU) uudisrakentamista koskevat artiklat.
Lue lisää
Lausuntopyyntö maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun asetuksen muuttamisesta 11.7.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen eräiden säännösten muuttamisesta
Lue lisää
Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta annettiin 74 palautetta 1.7.2014
Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta annettiin 74 palautetta kuulemisessa ja valtakunnallisessa lausuntokierroksessa.
Lue lisää
Lausuntopyyntö lyhyttä 20 vuoden korkotukimallia koskevasta lakiesityksestä 24.6.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhyestä korkotuesta. Esityksellä luotaisiin uusi kohdekohtainen, 20 vuoden mittainen ja yleishyödyllisyyssäännösten ulkopuolella oleva korkotukimalli, jonka puitteissa myönnettäisiin valtion varoista korkotukea ja valtion takaus vuokra-asuntojen rakentamista varten otetuille lainoille.
Lue lisää
Ehdotukset maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi kilpailun edistämiseksi lausunnoille 24.6.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnokseen hallituksen esitykseksi, jonka tavoitteena on kilpailun edistäminen kaupan ja asuntorakentamisen aloilla maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtävillä muutoksilla. Uudistuksilla pannaan toimeen hallituksen rakennepoliittista ohjelmaa.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistämisestä 19.5.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistämisestä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 5.6.2014 ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 29.4.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja nitraattiasetuksen uudistamisesta asetetun työryhmän laatimasta ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi joka koskee eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista. Lausuntoja voi antaa ympäristöministeriön kirjaamoon maanantaihin 19.5.2014 asti.
Lue lisää
Anna palautetta Itämeren tilan seurannasta 23.5. saakka 7.4.2014
Miten Itämeren tilaa ja ihmisen toiminnan vaikutuksia pitäisi seurata, jotta saamme luotettavaa tietoa meren tilasta? Anna palautetta - ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi on kuultavana 23.5.2014 saakka. Seurantaa hyödynnetään arvioitaessa, miten Suomi edistyy tavoitteessaan meren hyvän tilan saavuttamiseksi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Saimaan alueelle valtion maille perustettavista luonnonsuojelualueista 26.3.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee Saimaan alueelle perustettavia luonnonsuojelualueita. Alueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon. Lausuntoja voi antaa 6.5.2014 saakka.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Saimaan alueelle valtion maille perustettavista luonnonsuojelualueista 26.3.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee Saimaan alueelle perustettavia luonnonsuojelualueita. Alueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin tai Natura 2000-verkostoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Teijon kansallispuistosta 26.3.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen lakiesityksestä Teijon kansallispuiston perustamisesta. Lausuntoaika päätyy 28. huhtikuuta 2014. Esityksen valmistelussa on hyödynnetty ympäristöministeriön Metsähallitukselta tilaamaa selvitystä ja siitä saatuja lausuntoja.
Lue lisää
Lakiesitys Teijon kansallispuistosta lausunnolle 25.3.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen lakiesityksestä Teijon kansallispuiston perustamisesta. Lausuntoaika päätyy 28. huhtikuuta 2014. Esityksen valmistelussa on hyödynnetty ympäristöministeriön Metsähallitukselta tilaamaa selvitystä ja siitä saatuja lausuntoja.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaoppaasta 14.3.2014
Ympäristöministeriön asettama työryhmä on laatinut luonnoksen ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaoppaaksi 2014. Oppaan viimeistelyä varten ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion ja kuntien ympäristönsuojelun valvontaviranomaisilta, asiaa koskevilta ministeriöiltä ja järjestöiltä, sekä muilta oppaan käyttäjiltä.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja PRTR-pöytäkirjaa koskevasta kansallisesta toimeenpanoraportista 10.3.2014
Ympäristöministeriö on laatinut ensimmäisen luonnoksen ensimmäisestä kansallisesta toimeenpanoraportista, joka koskee epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehtyä pöytäkirjaa (PRTR -pöytäkirja, SopS 58/2009). Raportin valmistelussa ympäristöministeriö pyytää lausuntoja muilta ministeriöiltä, ympäristöhallinnolta sekä järjestöiltä. Myös yleisö voi antaa kommentteja raportin sisällöstä 31.3.2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienestä yrityksestä 1.3.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienestä yrityksestä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö asetuksen muutosehdotukseta vaaralliset aineet sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 28.2.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ehdotetusta asetuksesta jolla muutettaisiin vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen (419/2013) liitteitä I ja II. Muutoksella sallittaisiin lisää poikkeuksia vaarallisten aineiden käyttökieltoon erityisesti terveydenhuollon sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Lausunnot pyydetään toimittamaan 28.3.2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö lakiesityksestä Etelä-Konneveden kansallispuistosta 13.2.2014
Ympäristöministeriö varaa lausuntopyynnössä mainituille tahoille tilaisuuden antaa lausuntonsa ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee Konneveden ja Rautalammin kunnissa sijaitsevaa Etelä-Konneveden kansallispuistoa.
Lue lisää
Ilmastolakiehdotuksesta pyydetään lausuntoja 11.2.2014
Ilmastolakityöryhmässä valmisteltu ehdotus uudeksi ilmastolaiksi lähetettiin 11. helmikuuta lausuntokierrokselle. Ilmastolailla on tarkoitus lisätä ilmastopolitiikan suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä varmistaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi 11.2.2014
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamiseksi. Lain Natura 2000 -verkostoa koskevaa 10 lukua ehdotetaan muutettavaksi EU:n luontodirektiivin toimeenpanon täydentämiseksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan eräitä muita muutoksia.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: asumisen tukijärjestelmästä kaivataan sidosryhmien näkemyksiä 4.2.2014
Ympäristöministeriö on asettanut viime vuoden lopulla hankkeen, jonka avulla pyritään selvittämään nykyisen asumisen tukijärjestelmän ja verotuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä tekemään kehittämisehdotuksia. Hankeryhmä pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä työnsä tueksi kirjallisesti 28.2.2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö paristoja ja akkuja koskevasta asetusluonnoksesta 20.12.2013
Ympäristöministeriö varaa mahdollisuuden antaa lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi paristoista ja akuista. Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön mielellään sähköpostitse viimeistään 31.1. 2014 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: luonnokset hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 25.11.2013
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetukseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriölle viimeistään 10. tammikuuta 2014.
Lue lisää