2015

Lausuntopyynnöt Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien ja Itä-Lapin luonnonsuojelualueista 3.3.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa asetusluonnoksista, jotka koskevat Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosiin ja Itä-Lappiin perustettavia luonnonsuojelualueita. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden huomioiminen ympäristösuojelulaissa 22.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja KEHYS-ryhmän esityksestä joka koskee terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden huomioimista ympäristösuojelulaissa. lausunnot toimitetaan 27.1.2016 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 21.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja SYKEn esityksestä pohjavesille asetettujen ympäristölaatunormien muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 27.1.2016 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi pex-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä pex-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntäasetuksiksi 21.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi pex-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista sekä pex-putkien ja joustavien kytkentäputkien tyyppihyväksyntäasetuksiksi. Lausunnot toimitetaan 29.1.2016 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen 17.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksesta annettua asetusta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1. ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö merialuesuunnittelua ja sen järjestämistä koskevasta lakiesityksestä 16.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetuin lain 3 pykälän muuttamisesta sekä merialuesuunnittelua koskevasta valtioneuvoston asetusehdotuksesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta soveltamisohjeeksi eräiden POP-asetuksen mukaisten jätteiden käsittelystä 3.12.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta soveltamisohjeeksi eräiden POP-asetuksen mukaisten jätteiden käsittelystä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 31.1.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja soidensuojelutyöryhmän loppuraportista 24.11.2015
Ympäristöministeriö varaa lausuntopyynnössä mainituille tahoille mahdollisuuden antaa lausuntonsa soidensuojelutyöryhmän ehdotuksesta soidensuojelun täydentämiseksi. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2016 ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse.
Lue lisää
Lausuntoyhteenveto – Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 20.11.2015
Ympäristöministeriö pyysi ajalla 24.9.–5.11.2015 lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausuntopyyntö lähetettiin erikseen tietyille keskeisille tahoille, mutta kaikilla halukkailla oli mahdollisuus lausunnon antamiseen.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristösuojelulain (527/2014) pykälien 21 ja 209 muuttamisesta 12.11.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vesien laadun tutkimiseen liittyvän hyväksymismenettelyn poistamisesta. lausunnot toimitetaan viimeistään 10.12.2015 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta 9.11.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n muuttamisesta.
Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 2.12.2015.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Ruotsin Södra Midsjöbankenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista 6.11.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, joka koskee Södra Midsjöbankenin matalikolle suunniteltua tuulivoimapuistoa Ruotsissa..Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä arvioinnista ja sen tuloksista niiltä osin kuin vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 2.12.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016–2019 myönnettävistä valtionavustuksista 4.11.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2016–2019 myönnettävistä valtionavustuksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 23.11.2015 osoitteeseen kirjaami.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristövalvonnan ohjeen luonnoksesta 21.10.2015
Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän valmistelemaan ehdotusta uudesta ympäristövalvonnan ohjeesta ja kuvausta kuntien hyvistä valvontakäytännöistä. Ryhmän työn pohjalta syntyneestä ohjeen luonnoksesta pyydetään lausuntoja 13.11.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnonsuojelulain muuttamisesta 16.10.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta 14.10.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 30.10.2015 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö poikkeamistoimivallan siirtoa koskevasta lakiehdotuksesta 2.10.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee rakentamisen poikkeamispäätöksiä. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 4.11.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta 1.10.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa esitetään muutoksia energiatodistusta sekä energiatodistusrekisteriä koskeviin lakeihin. Lausuntoja pyydetään viimeistään 15.11.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvostonasetuksen muuttamisesta 24.9.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvostonasetuksen muuttamisesta. Lausunnot tulee toimittaa 5.11.2015 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 16.9.2015
Ympäristöministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka mukaan maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen vahvistamismenettelystä luovutaan. Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 21.10.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta 14.9.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa kiireellisellä aikataululla valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, ns. nitraattiasetus, muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan sähköisesti viimeistään 30.9.2015 ympäristöministeriön kirjaamoon ym.kirjaamo@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö asuntosäästöpalkkiolain muuttamisesta 3.9.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkiolain (ASP) 3 §:n muuttamisesta. Esityksessä lakia muutettaisiin siten, että jo 15 vuotta täyttänyt voisi ryhtyä asuntosäästötallettajaksi. Lausuntoja pyydetään 2.10.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetuin lain muuttamisesta 25.8.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetuin lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyvistä laeista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 25.9.2015 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.8.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetunlain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyvistä laeiksi. Lausunnot toimitetaan perjantaihin 18.9.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -oppaasta 10.7.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja jätteiden vaaraominaisuuksien arviointi -opasluonnoksesta Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.9.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta 8.7.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään perjantaina 28.8.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 6.7.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutos liittyisi viranomaisten toimivaltuuksiin vakavissa ympäristön pilaantumisen vaaratilanteissa. Lausunnot tulee toimittaa 14.8.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1.7.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen (ns. SOVA-asetus) 1 §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.9.2015.
Lue lisää
Lausuntoyhteenveto maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot 17.6.2015
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja koskeva selvitys oli lausunnolla 22.1.–2.3.2015. Lausuntoyhteenvedossa 27.5.2015 on kaikki asiaa koskevat annetut lausunnot.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi 10.6.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta kansallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi. Lausunnot toimitetaan 15.8.2015 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arvioinnista koskien laiturin rakentamista LNG-terminaalin yhteyteen Viron Paldiskissa 22.5.2015
Ympäristöministeriö on saanut Virolta ympäristövaikutusten arviointiasiakirjan, joka koskee laiturin rakentamista Viron Paldiskiin suunnitellun nesteytetyn maakaasun terminaaliin yhteyteen. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ympäristöministeriöön kirjallisesti viimeistään 5.6.2015.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätteen polttamisesta ja ympäristönsuojelusta annettujen valtioneuvoston asetuksien muuttamisesta 17.4.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi jätteen polttamisesta ja ympäristönsuojelusta annettujen valtioneuvoston asetuksien muuttamisesta. Ehdotetut säännösmuutokset liittyvät jätteenpolton sääntelyn soveltamiseen jätteen kaasulaitokseen ja siinä tuotetun puhdistetun kaasunpolttamiseen. Lausunnot toimitettaan 18.5.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristöministeriön asetusluonnoksista eurokoodien kansallisista valinnoista sekä luonnoksista Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi 14.4.2015
Eurokoodisuunnitteluun liittyen ympäristöministeriö laittaa lausunnolle luonnokset rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi ministeriön asetuksiksi eurokoodien kansallisista valinnoista sekä rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta koskeviksi osiksi. Ehdotuksia koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön 8.6.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista 30.3.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ministeri Tarastin johtaman arviointiryhmän laatimasta Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 28.4.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuutta koskevasta raportista 20.3.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asumisen tukijärjestelmän, verotuksen vaikuttavuutta sekä tehokkuutta selvittäneen hankeryhmän laatimasta raportista. Lausunnot toimitetaan viimeistään perjantaina 8.5.2015 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.ym@ymparisto.fi.

Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta geenivaroja koskevaan hallituksen esitykseen 4.3.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi Biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta. Esityksen taustalla on Nagoyan pöytäkirjaksi nimetty kansainvälinen sopimus, joka hyväksyttiin biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa vuonna 2010. Lausunnot toimitetaan 2.4.2015 mennessä ympäristöministeriöön.
Lue lisää
Kommenttipyyntö rakennusvalvonnan kehittämisestä rakennusvalvonnan asiakkaille ja sidosryhmille 25.2.2015
Ympäristöministeriö pyytää oheisen kommenttipyynnön mukaisesti rakennusvalvonnan asiakkailta ja sidosryhmiltä vastauksia selvitykseen perustuviin kysymyksiin rakennusvalvontatoimen kehittämiseksi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ohjeeksi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määrittäminen ja turvaaminen metsien käytössä 9.2.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisestä liitteenä olevasta ohjeluonnoksesta 18.3.2015 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja -mahdollisuuksista 30.1.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja –mahdollisuuksista. Lausunnot toimitetaan 30.3.2015 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta rakennusten kuntotutkimusoppaaksi 23.1.2015
Ympäristöministeriö käynnisti v. 2014 kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimukseen keskittyneen oppaan (ns. Ympäristöopas 28) päivityksen. Päivitystyössä on tarkoitus ajanmukaistaa vuodelta 1997 olevaa opasta. Opas on suunnattu kosteus- ja mikrobivaurioiden ja yleisemmin kiinteistöjen sisäilmaongelmien kanssa tekemisissä oleville asiantuntijoille ja kuntotutkijoille. Opasta on mahdollisuus käyttää myös opetustarkoitukseen.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta 21.1.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 15.1.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi ja tausta-aineistosta.
Lue lisää