Lakiluonnos ympäristölupien yhden luukun mallista lausunnolle

Tiedote 6.2.2018 klo 15.02
Hallituksen kärkihanke

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseksi. Lakiluonnos perustuu niin sanottuun yhden luukun malliin. Siinä lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta.

Lakiehdotus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekä rakentamisen lupia. Ympäristönsuojelun taso säilyy hyvänä, sillä päätösten perustana oleva lainsäädäntö pysyy ennallaan.

Uuden lain mukaan yhtä aikaa vireillä olevien lupahakemusten tietyt käsittelyvaiheet, kuten kuuleminen ja päätösten antaminen, toteutettaisiin samanaikaisesti ja osin yhdessä. Luvanhakijan hallinnollinen taakka vähenisi, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voisi laatia samalla kertaa. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyisi, ja ne voisivat hyödyntää saatua tietoa yli hallintorajojen. Hakijalle tarjottaisiin myös laaja-alaisesti neuvontaa.

Luvanhakija saisi itse päättää, sovitetaanko lupahakemusten käsittelyä yhteen. Hakija voisi myös halutessaan keskeyttää prosessin.

Yhteensovittavana viranomaisena toimisi tuleva Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen riippuen siitä, mitä lupia haetaan. Yhteensovittava viranomainen huolehtisi hakemusten käsittelyn samantahtisesta etenemisestä asettamalla käsittelyn eri vaiheille tavoitteellisia määräaikoja.

Kuuleminen eri hakemuksista tapahtuisi samalla kertaa. Osallistumismahdollisuudet säilyisivät muuten ennallaan.

Lupapäätökset olisivat jatkossakin erillisiä, mutta ne annettaisiin samaan aikaan. Muutoksenhaku tapahtuisi päätös kerrallaan. Tarve muutoksenhaulle voi vähentyä, kun hankkeen kokonaisuus on mietitty eri näkökulmista kokonaisvaltaisesti jo lupakäsittelyssä.

Myös YVA- ja lupamenettelyt joustavammiksi

Ympäristöministeriö pyytää samalla lausuntoja säädösmuutoksista, joilla ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja lupamenettelyjä sovitettaisiin yhteen.

YVA-laissa täsmennettäisiin sitä, miten YVAn ja luvan selvitystarpeet voitaisiin yhteensovittaa ja miten samoja selvityksiä voitaisiin hyödyntää eri menettelyissä.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voitaisiin kuulla samassa yhteydessä kuin Luovassa käsiteltävästä ympäristölupahakemuksesta, jos hankkeella ei olisi sijainnin, laajuuden tai teknisten ominaisuuksien kannalta muuta toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa.

Sähköinen asiointi vaatii viranomaisten digiloikkaa

Jotta lupahakemusten käsittelyn yhteensovittaminen saataisiin toimimaan käytännössä, olisi sähköistä asiointia kehitettävä. Työtä tehdään osana työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -kärkihanketta.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen lakihankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Laajapohjaisessa ohjausryhmässä oli edustajia keskeisistä ministeriöistä, lupaviranomaisista ja etujärjestöistä.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi

Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, p. 0295 250 320, etunimi.sukunimi@ym.fi