Lausuntopyyntö ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista

Tiedote 8.6.2018 klo 8.26

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta. Sillä säädettäisiin jatkossa ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Tähän saakka määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja ratkaisu eläinsuojan sijoituspaikasta on annettu ympäristöluvassa.

Asetusluonnos liittyy ympäristönsuojelulakiin esitettävään uuteen, ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn. Sen tueksi ilmoitusmenettelyyn siirtyville eläinsuojille säädetään toimialakohtainen asetus. Ilmoitusmenettelyä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisisi toiminnanharjoittajan tekemän ilmoituksen perusteella, täyttyvätkö asetuksen vähimmäisvaatimukset. Asetusta sovellettaisiin vireille tuleviin ilmoitusmenettelyn soveltamisalaan kuuluviin eläinsuojiin. Uutta menettelyä sovellettaisiin vaiheittain, kun uusia eläinsuojia perustetaan ja nykyisin toimivia laajennetaan. Nykyiset eläinsuojien ympäristöluvat säilyisivät siten voimassa, kunnes toiminnassa tapahtuisi ilmoitusmenettelyn vireille saattava muutos. Potentiaalisia, ilmoitusmenettelyn soveltamisalaan eläinmäärän perusteella kuuluvia ympäristöluvanvaraisia eläinsuojia on noin 3800.

Lausunnolla olevan asetuksen liitteenä on eläinlajikohtaiset taulukot eläinsuojien ja niistä häiriintyvien kohteiden välisistä vähimmäisetäisyyksistä. Vähimmäisetäisyyksillä pyritään sujuvoittamaan eläinsuojien sijainninohjausta - kuitenkin niin, että haitankärsijöiden oikeusturva varmistetaan.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön viimeistään 31.8.2018. Ympäristöministeriö pyytää lausunnonantajia tarkastelemaan erityisesti esitystä eläinsuojien sijoittamisen vähimmäisetäisyyksistä.

Lisätietoja:

Ympäristöneuvos Markus Tarasti, p. 0295 250 291, etunimi.sukunimi@ym.fi (ympäristönsuojelulakiin laadittava ilmoitusmenettely, soveltaminen eläinsuojiin)

Erityisasiantuntija Sonja Pyykkönen, p. 0295 250 123, etunimi.sukunimi@ym.fi (ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimukset)