Tiedotteet 2017

Tiedotteet

RSS
 • Kärkihankerahoitusta yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeisiin 20.3.2017
  Ympäristöministeriö on myöntänyt 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”. Suomen tulisi lähivuosina saavuttaa yhdyskuntajätteiden 50 % kierrätysaste, tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään noin 40 %. Hankkeilla kehitetään kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen edistämiseksi.
 • Kolmiulotteista kiinteistönmuodostamista koskeva hallituksen esitys lausunnolle 17.3.2017
  Luonnos hallituksen esitykseksi kolmiulotteisen kiinteistönmuodostamisen (3D) mahdollistamiseksi on lähetetty lausunnolle. Perinteinen kaksiulotteinen (2D) kiinteistö kuitenkin säilyisi pääsääntönä jatkossakin. Lausuntoaikaa on 12.5.2017 saakka.
 • Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa 16.3.2017
  Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla haja-asutuksen jätevesien kiinteistökohtaista käsittelyä koskevan sääntelyn kohtuullistaminen ja selkeyttäminen saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi. Asetus tulee voimaan samanaikaisesti 3.4.2017 hajajätevesiä koskevan ympäristönsuojelulain muutoksen kanssa. Asetuksen keskeinen muutos on sääntelyn yksityiskohtaisuudesta luopuminen.
 • Ratkaisu rakentamisen kosteusongelmiin uudesta yhteisestä toimintamallista 15.3.2017
  Ympäristöministeriö sekä kiinteistö- ja rakennusala esittävät suosituksen toimintatavoista, joiden avulla rakennusten kosteusongelmia vähennetään olennaisesti. Uusiin toimintatapoihin sitoutuvat kaikki rakennushankkeen osapuolet, ja niitä sovelletaan sekä hankkeen kaikissa vaiheissa että kiinteistön ylläpidon aikana.
 • Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle 13.3.2017
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista. Lausunnot pyydetään lähettämään 28.4.2017 mennessä.
 • Uusi toimintaohjelma torjuu lajien uhanalaistumista 13.3.2017
  Tuore uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma luo pohjaa lajien uhanalaistumiskehityksen pysäyttämiseksi Suomessa. Ohjelman tavoitteena on yhdessä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kanssa parantaa lajien mahdollisuuksia säilyä eri elinympäristöissä.
 • Kiinteistö- ja rakentamisalaa digitalisoiville kokeiluhankkeille runsaat 520 000 euroa 13.3.2017
  KIRA-digi-hanke on myöntänyt toisella kokeiluhakukierroksella runsaat 520 000 euroa 19 kokeiluhankkeelle, jotka vauhdittavat kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaatiota. Kokeiluilla halutaan muun muassa uudistaa alan toimintatapoja, luoda ja testata uusia digitaalisia ratkaisuja sekä parantaa niiden yhteentoimivuutta.
 • Kodin älyteknologia voisi auttaa ikääntynyttä – tarpeiden tunnistaminen puutteellista 9.3.2017
  Älyteknologian kehitys avaa paljon mahdollisuuksia tukea ikääntyneiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Teknologiayritykset eivät kuitenkaan tunne riittävän hyvin ikääntyneiden tarpeita ja teknologiat ovat usein heidän kannaltaan epäsopivia. Teknologian kehittäjien tulisi kohdata ikääntyneet heidän omissa aidoissa toimintaympäristöissään. Teknologia myös maksaa, sen käyttöönotto vaatii usein tukea ja ohjausta.
 • Lakiluonnokset valitusluvan käytön laajentamisesta lausunnolle 7.3.2017
  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee muutoksenhakua ympäristöasioissa. Ehdotuksen mukaan valitettaessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaadittaisiin jatkossa valituslupa lähes kaikissa ympäristönsuojelulain, vesilain, maankäyttö- ja rakennuslain sekä maa-aineslain mukaisissa päätöksissä. Lakiehdotus perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan.
 • Selvitys: Ympäristölupien käsittelyajat lyhentyneet vuonna 2015, mutta kehittämisen varaa löytyy edelleen 2.3.2017
  Vuonna 2015 aluehallintovirastojen käsittelemien ympäristölupien keskimääräisen käsittelyn kesto on kääntynyt laskuun ensimmäistä kertaa sitten aluehallintovirastojen perustamisen vuonna 2010. Asia tulee ilmi ympäristöministeriön selvityksessä, jossa kiinnitettiin huomiota ympäristölupahakemusten käsittelyvaiheisiin ja niiden kestoon. Erityishuomion kohteena olivat yli kaksi vuotta vireillä olleet hakemukset.
Lisää tiedotteita