Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta lausunnolle

Tiedote 22.12.2016 klo 9.52

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, jolla säädetään rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetusluonnoksen tavoitteena on välttää kosteudesta aiheutuvia vaurioita ja haittoja rakentamisessa.

Asetus korvaa nykyisen Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet, joka on annettu vuonna 1998.

Asetusluonnoksessa on tarkennettu rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä säännöksiä siten, että ne ohjaavat kosteusteknisesti terveelliseen ja turvalliseen rakentamiseen. Asetusluonnoksessa esitetään ehdotukset velvoittaviksi säännöksiksi rakennuksen kosteustekniseen suunnitteluun yleisesti sekä rakennusosittain jaoteltuna.

Asetusta sovellettaisiin uuden rakennuksen suunnitteluun ja rakentamiseen. Asetusta sovellettaisiin myös rakennuksen laajennukseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, korjaus- ja muutostyöhön ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, jollei asetuksessa toisin mainittaisi.

Asetusluonnoksessa on terävöitetty muun muassa rakennushankkeen kosteudenhallintaan liittyviä säännöksiä mukaan lukien työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Asetusluonnoksessa esitetään, että rakennushankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa olisi nimettävä työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Työmaan kosteudenhallinnasta vastaavana henkilönä voisi toimia esimerkiksi vastaava työnjohtaja tai erityisalan työnjohtaja.

Asetusluonnos noudattelee pitkälti nykyisin voimassa olevia määräyksiä. Ympäristöministeriön ohjeina julkaistavat suositukset on tarkoitus koota asetuksen tueksi erikseen vuoden 2017 aikana.

Uusi asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2018.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 3.3.2017

Lisätietoja:

Yli-insinööri Katja Outinen, p. 02952 50217, etunimi.sukunimi@ym.fi (paikalla 9.1.2017 alkaen)