Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeen (KIRA-digi) kokeiluihin voi hakea tukea

Uutinen 3.1.2017 klo 14.23
KIRA-digi -hankkeen logo

Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeen (KIRA-digi) kokeiluihin tarkoitetut tuet on avattu haettavaksi ympäristöministeriöstä. Hakuaika alkaa 3.1.2017 ja hakemukset tulee toimittaa sähköisellä hakulomakkeella (tarvittaessa liitteineen) viimeistään 3.2.2017.

kärkihankelogo

KIRA-digi tarjoaa rahoitusta kokeiluille, jotka edistävät rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatiota. Kokeilujen tavoitteena on 1) vauhdittaa alan toimintatapojen muutosta, 2) mahdollistaa erilaisten mallien ja kehittämispolkujen testaaminen sekä 3) standardien ratkaisujen sovittaminen käytäntöön. Hakukierroksia on yhteensä kuusi ja kokeiluja rahoitetaan yhteensä 4,4 miljoonalla eurolla vuosina 2016-2018.

Haussa konkreettisia kokeiluhankkeita

Hankkeissa tulee olla kyse erityisestä, rakennetun ympäristön tai rakentamisen digitalisaatioon liittyvästä kokeellisesta kehittämisestä sekä organisointiin ja prosesseihin liittyvästä innovaatiotoiminnasta. Kokeellista kehittämistä on esimerkiksi olemassa olevan tieteellisen, teknisen, liiketoiminta- ja muun tiedon ja taitojen hankkiminen, yhdistäminen, muokkaaminen ja käyttö tavoitteena kehittää uusia ja parannettuja tuotteita, prosesseja ja palveluja. Kokeellista kehittämistä voivat olla myös muun muassa uusien tai paranneltujen tuotteiden, prosessien tai palvelujen prototyypit, pilottihankkeet sekä testaukset pilottiympäristössä.

Kokeilijoita voivat olla sekä yritykset että yhteisöt. Kokeiluohjelman soveltamisala on rakennettu ympäristö ja rakentaminen, muun muassa suunnittelu, kaavoitus, lupaprosessit, rakentaminen, rakennusperintö, talotekniset järjestelmät, kiinteistönpito, kiinteistöliiketoiminta ja isännöinti, liitokset infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajat. Hankkeiden toteuttajien ei ole välttämätöntä tulla näiltä toimialoilta, mutta tulosten tulee kohdistua rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatioon.

Kokeiluhankkeiden teemat

  1. Tieto: Tiedon avaamiseen, tarjoamiseen, jalostamiseen tai hyödyntämiseen liittyvät elinkaarenaikaiset uudet mahdollisuudet ja esteiden poistaminen esimerkiksi linkitetyn datan tai datan avaamisen kautta.
  2. Palvelut: Asiakasarvon lisääminen ja prosessien virtaviivaistaminen alan ekosysteemissä uusien ja olemassa olevien digitaalisten palvelujen avulla.
  3. Vakiointi: Yhteen toimivien standardien, tietomallien, sanaston, nimikkeistön tai tehtäväluetteloiden tarjoamat elinkaarenaikaiset mahdollisuudet esimerkiksi prosessien, menettelyiden, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä.
  4. Asioiden/Esineiden Internet: Kokeiluissa yhdistetään esimerkiksi elinkaarivaiheita, laitteita, liikkumista, tietolähteitä ja virtuaalimaailmaa sekä palveluratkaisuja uudella tavalla.
  5. Toimintamalli: Kokeilut ravistelevat elinkaarenaikaisia toimintamalleja ja etsivät uusia ratkaisuja ja käytäntöjä digiajan mahdollistamilla keinoilla ja periaatteilla.

Tuen enimmäismäärä ja tukiaika

Kokeiluhankkeet voivat saada tukea enintään 40 % eli omarahoitusosuus on vähintään 60 %. Tukiohjelma on voimassa 1.10.2016-30.7.2019 ja tukikelpoisten kustannusten täytyy syntyä aikavälillä 24.11.2016-30.1.2019. Yksittäisen hankkeen kustannuksia voidaan hyväksyä vasta tukipäätöksen jälkeen.

Hakemusten arviointi

Hakemukset arvioi useiden organisaatioiden asiantuntijoista koostuva arviointiryhmä ja KIRA-digi -hankkeen ohjausryhmä. Tuettavista hankkeista päätettäessä huomioidaan hankkeille asetettujen perusedellytysten lisäksi seuraavat arviointikriteerit:

  • Toteuttamiskelpoisuus: Hanke on toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
  • Vaikuttavuus: Hanke liittyy rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaation toteutumisen kannalta keskeiseen haasteeseen tai mahdollistaa muita, vaikuttavuuden kannalta merkittäviä ratkaisuja, hanke tukee Kansallisen palveluväylän käyttöä.
  • Saatavuus, avoimuus: Kokeilutoiminnassa käytetään soveltuvin osin avoimia, olemassa olevia kokeiluympäristöjä, avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja hyödynnetään jo avattua dataa, hankkeen keskeiset ratkaisut ovat saatavilla esimerkiksi verkossa avoindata.fi ja kokeilevasuomi.fi -sivustoilla.
  • Ainutlaatuisuus, innovatiivisuus, luovuus: Hanke tai siinä esitetty ratkaisu on jotain uutta ja erityistä tai uudella tavalla tehty, tai siihen liittyy sellaisia elementtejä.

Näin haet tukea kokeiluhankkeelle

Lue ensin tukiohjelman tarkemmat kriteerit kiradigi.fi-sivuilta:

Tutustu tarvittaessa:

Täytä hakulomake verkossa:

Yhteystiedot

KIRA-digi hankkeeseen ja kokeiluhankkeisiin liittyvät kysymykset:
Digipäällikkö, KIRA-digi-hanke, Teemu Lehtinen, p. 040 456 6108, etunimi.sukunimi@kiradigi.fi

Hankehallinnolliset ja tukiohjelmaan liittyvät kysymykset:
Projektipäällikkö Virve Hokkanen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 02952 50087