Tekniset kunnostustoimet eivät lupaa pikaista helpotusta Itämeren tilaan

Uutinen 25.5.2018 klo 8.30
Sinilevää rannalla
© Ympäristöhallinnon kuvapankki, Riku Lumiaro

Ympäristöministeriön teettämä tuore konsulttiselvitys käsittelee mahdollisuuksia hallita Itämeren sisäisiä ravinnevarastoja ja nopeuttaa Itämeren toipumista rehevöitymisestä. ”Selvitys on kattava ja se vahvistaa käsitystä, että sisäisen kuormituksen hillitsemiseen ei toistaiseksi ole valmiita ja laajassa mittakaavassa käyttökelpoisia työkaluja. Pienen mittakaavan kokeiluja ja kehitystyötä on mahdollista edistää rannikon suljetuilla lahdilla”, ympäristöneuvos Maria Laamanen ympäristöministeriöstä toteaa.

”Tärkeintä on satsata toimiin etenkin maa- ja metsätaloudessa sekä jätevesien puhdistuksessa. Joudumme vielä odottamaan ulappavesien pysyvää paranemista. On hyvä muistaa, että se minkä pilaamiseen on mennyt pitkään ei puhdistu hetkessä”, Laamanen sanoo.

Mereen varastoituneet ravinteet, etenkin fosfori, hidastavat meren toipumista rehevöitymisestä. Vaikka kuormitusta on saatu vähennettyä, ilmastonmuutoksen aiheuttama vesien lämpeneminen, pohjien hapettomuus ja sateisuuden lisääntyminen todennäköisesti pahentavat tilannetta.

Vuosikymmeniä jatkuneen ravinnekuormituksen vuoksi fosforia on kertynyt merisedimentteihin. Merisedimentteihin sitoutunut fosfori vapautuu hapettomissa oloissa veteen ja pintakerrokseen sekoittuessaan se edistää rehevöitymistä. Itämeren syvänteiden ja Suomenlahden happikato on suolapulssien harventumisen ja rehevöitymisen takia ennätyksellisen laajaa.

Kunnostustoimet haasteellisia

Työn tavoitteena oli selvittää Itämeren sisäisten ravinnevarastojen nykytilaa, vaikutusta rehevöitymiseen ja teknisiä kunnostustoimia, joilla ravinnevarastoja voitaisiin hallita ja nopeuttaa meren toipumista. Lisäksi työssä selvitettiin toimien käyttöön liittyvää kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä. Selvityksen laativat Vahanen Environment Oy:n johtama kansainvälinen asiantuntijaryhmä ja Centrum Balticum/BALEX.

Vahanen Environment keskittyi teknisten kunnostustoimien selvityksessä merenpohjan hapetukseen, fosforin sitomiseen sedimenttiin kemiallisesti ja sedimentin ruoppaukseen sekä arvioi menetelmien hyötyjä, riskejä, kustannuksia ja käyttökelpoisuutta. Hapetus olisi keinoista kustannustehokkain, ja siitä on runsaasti kokemusta järviolosuhteissa. Fosforin kemikaalisaostus edellyttäisi suurten kemikaalimäärien ajamista mereen, ja sedimentin ruoppauksesta ravinnevarastojen hallinnan näkökulmasta on vielä vähän kokemuksia. Kaiken kaikkiaan meriympäristö näyttäytyy kunnostustoimien kannalta haasteellisena ja monimuotoisena ympäristönä.

Centrum Balticumin/BALEX:in oikeudellisen selvityksen mukaan menetelmien käytön luvallisuus punnitaan viime kädessä kansallisella tasolla luvanhakuvaiheessa. Luvan myöntäminen perustuu monen eri tason lainsäädäntöön (kansainvälinen, EU, kansallinen laki) ja yleisiin periaatteisiin, mutta yksityiskohtaista sääntelyä aiheesta ei ole. Luvan myöntämisen kannalta merkityksellisintä on menetelmään liittyvät vaikutukset ympäristölle ja ihmisille. Selvityksessä korostetaan, että kunnostustekniikoiden käytön ohjeistusta ja hallintaa kannattaa edistää kansainvälisessä yhteistyössä, Itämerellä HELCOM:ssa.

Selvitys sisältää tiekartan ja suositukset teknisten toimien jatkoselvityksistä. Tiekartan mukaan potentiaaliset rannikkoalueet kartoitetaan kunnostustoimien pilotoinnille sopivien alueiden löytämiseksi. Lisäksi tarvitaan aiempaa kattavampaa vaikutusten seurantaa etenkin pitkäaikaisten vaikutusten arvioimiseksi. Myös kansainvälistä tutkimus- ja teknologiayhteistyötä on lisättävä, ja uusien tekniikoiden käytöstä tulisi sopia Itämeren rantavaltioiden kesken.

Selvitys toteuttaa merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa ja tukee HELCOM:n ministerikokouksen 2018 julkilausuman toimien toteutusta.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Maria Laamanen, p. 050 366 9849, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Sanni Turunen, ympäristöministeriö, +358505972641, etunimi.j.sukunimi@ym.fi,

Vahanen Environment Oy
Johtava asiantuntija Esa Salminen, Vp. 044 768 8392, etunimi.sukunimi@vahanen.com

BALEXin tutkimuskoordinaattori
Merioikeuden dosentti, Henrik Ringbom Åbo Akademi/BALEX, etunimi.sukunimi@ abo.fi