Kestävä kehitys ympäristöministeriössä

KEKE-logo Tällä sivulla kerrotaan ympäristöministeriön työstä kestävän kehityksen saralla. Lisää tietoja Suomen kestävän kehityksen toimikunnasta ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksesta löydät tämän verkkosivuston Ympäristö-osiosta (linkit oikealla).

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kansainvälisessä yhteistyössä kestävää kehitystä edistetään politiikalla, jossa sovitaan valtioita velvoittavista sitoumuksista. Suomen kansallisessa kestävän kehityksen työssä toimeenpannaan YK:n, Euroopan unionin, Arktisen neuvoston ja Pohjoismaisen ministerineuvoston linjauksia. Erityisesti YK:n kestävän kehityksen 20-vuotiskonferenssin (Rio+20) loppuasiakirja The Future We Want toimii Suomen kansallisen kestävän kehityksen ohjelmatyön tärkeänä viitekehyksenä.

Ympäristöministeriöllä on kestävän kehityksen kysymyksissä kahdenlainen rooli. Yhtäältä ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston kestävän kehityksen politiikan yhteensovituksesta ja ohjauksesta kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeristössä. Toisaalta ympäristöministeriöllä on vastuu erityisesti kestävän kehityksen ekologisen ulottuvuuden sisällyttämisestä laajempaan kestävän kehityksen politiikkaan (esim. ilmasto- ja biodiversiteettikysymykset sekä kestävä kulutus ja tuotanto).

Suomen kestävän kehityksen toimikunta

Suomessa toimii vuonna 1993 perustettu laajapohjainen kansallinen kestävän kehityksen toimikunta, joka huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan. Toimikunnassa on edustajia hallituksesta, eduskunnasta, hallinnosta, elinkeinoelämästä, kunnista ja maakunnista, ammattiliitoista, koulutuksen ja kasvatuksen alalta, kansalaisjärjestöistä, tiede- ja taidemaailmasta sekä kirkkokunnista. Toimikunnan pääsihteeristö sijaitsee ympäristöministeriössä. Lisäksi toimikunnan työtä valmistelee ympäristöministeriön asettama verkkosihteeristö, joka koostuu eri ministeriöiden kestävän kehityksen yhteyshenkilöistä.

Nykyisen toimikunnan toimikausi ulottuu vuoden 2015 loppuun. Toimikunnan tehtävänä on mm. edistää ja seurata joulukuussa 2013 hyväksytyn kansallisen yhteiskuntasitoumuksen toteutumista, sitouttaa mahdollisimman monet yritykset, järjestöt, organisaatiot ja muut yhteiskunnalliset toimijat mukaan yhteiskuntasitoumukseen sekä tukea kansallisen kestävän kehityksen politiikan tiiviimpää kytkentää YK:n, EU:n sekä alueellisiin kestävän kehityksen prosesseihin.

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomen kestävän kehityksen tavoitteet on kirjattu yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. Siinä hallitus ja hallinto yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi.

YK:n kestävän kehityksen työ

Kesäkuussa 2012 järjestetyssä YK:n kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20) päätettiin käynnistää työ globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) laatimiseksi. Kestävän kehityksen avoin työryhmä (OWG) antoi ehdotuksensa universaaleiksi tavoitteiksi heinäkuussa 2013. Post-2015 kehitysagenda, jonka keskeisenä osana uudet kestävän kehityksen tavoitteet ovat, on tarkoitus hyväksyä YK:n yleiskokouksen istunnon yhteydessä järjestettävässä huippukokouksessa syyskuussa 2015.

YK:n korkean tason kestävän kehityksen poliittinen foorumi (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF) on kesäkuussa 2012 Rio+20:ssä alkunsa saanut keskeinen kestävän kehityksen asioita globaalisti seuraava ja arvioiva poliittinen taho. Foorumi korvaa aiemmin toimineen YK:n kestävän kehityksen toimikunnan (CSD). HLPF:n merkitys globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden ja Post-2015 kehitysagendan seuranta- ja arviointiorganisaationa tulee olemaan keskeinen, joskin sen roolia tullaan vielä täsmentämään.

Julkaistu 18.3.2013 klo 14.23, päivitetty 17.6.2015 klo 11.02