Kaivoshanke Kaunisvaarassa Pajalassa

Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa Ruotsissa on käynnistymässä kaivoshankkeeseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB aikoo hakea lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristöministeriö sai 28.1.2019 Ruotsin ympäristöviranomaiselta ilmoituksen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta.

Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja mitkä olisivat Suomeen kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja missä laajuudessa niitä pitäisi selvittää.

Mielipiteet ja lausunnot tulee esittää kirjallisesti toimittamalla ne ympäristöministeriön viimeistään 1.3.2019. Vastausosoite: kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto

Asiakirjat

Lisätietoja

Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi: ympäristöministeriö, Sanna Käyhkö, etunimi.sukunimi@ym.fi, 029 5160 566

Julkaistu 4.2.2019 klo 14.50, päivitetty 5.2.2019 klo 16.18