Ohjelmat ja strategiat – merensuojelu

Itämerta suojellaan sekä kansallisin että kansainvälisin toimin. Suomen omat toimet vaikuttavat pääasiassa rannikkovesien tilaan. Kansainvälisellä yhteistyöllä suojellaan avomerta.

 

Kasvi_Merikohokki

Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki

Itämeren suojeluohjelma

Valtioneuvoston teki vuonna 2002 periaatepäätöksen toimista Itämeren suojelemiseksi eli Suomen Itämeren suojeluohjelman.

Ohjelman tavoitteena on

  • vähentää Itämeren rehevöitymistä
  • parantaa Itämeren luonnon ja vesialueiden tilaa
  • vähentää öljy- ja kemikaalikuljetusten sekä vaarallisten aineiden aiheuttamia riskejä ja haittoja
  • säilyttää meri- ja rannikkoluonnon monimuotoisuus.
  • Suomen Itämeren suojeluohjelma (SY569) (pdf)

Itämeren suojelun toimintaohjelma

Itämeren suojeluohjelma edellyttää toimia sekä Suomessa että sen lähialueilla. Ympäristöministeriö hyväksyi kesäkuussa 2015 Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelman, jolla Itämeren suojeluohjelmaa toteutetaan Suomessa.

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma vuosille 2012-2015 haluaa tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaan. Raki-ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2 toteutetaan vuosina 2016–2019.

HELCOM:n Itämeren suojelun toimenpideohjelman toimeenpano Suomessa

Suomi toteuttaa Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmaa. Tuoreimman tilannekatsauksen mukaan hyviä tuloksia on saavutettu useilla eri alueilla kuten merenkulun ympäristönsuojelussa, luonnon monimuotoisuuden suojelussa sekä pistekuormituslähteiden päästöjen vähentämisessä. Kuitenkin erityisesti fosforikuormituksen vähentäminen on osoittautunut vaikeaksi, ja kuormituksen vähentäminen vaatii tehostettuja ja ongelma-alueille kohdennettuja toimia. Maatalouden fosforikuormituksen ja muun hajakuormituksen vähentäminen edellyttää panostusta vielä
pitkään.

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

VELMU, logo (suomi)Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (VELMU) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman päätavoite on edistää Itämeren lajien ja merialueiden suojelua ja tukea meren ja sen luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Julkaistu 13.5.2013 klo 9.32, päivitetty 3.7.2017 klo 9.15