Ympäristöministeriön rahoittamat vesien- ja merenhoidon kärkihankkeet

Ympäristöministeriön tiedotteet edellisten hakujen tuloksista

Kärkihankkeesta on tähän mennessä rahoitettu yhteensä 18 hanketta vuosina 2016 ja 2017. Lisätietoa ja linkit hankkeiden omille sivuilla alla.

Maatalouden vesiensuojelu

LOHKO II

Hankkeessa tuotetaan  lohkokohtaista lisätietoa  viljelijöille, seurataan seuraamme kohdealueiden vedenlaatua, tarkennetaan  ravinnekuormitusmallia sekä tuotetaan tietoa vesiensuojelutoimenpiteiden talousvaikutuksista.

Rakennekalkituksen vaikutus Pakkalanjärven fosforikuormitukseen

Hankkeessa tutkitaan rakennekalkituksen vaikutusta peltomaan ja valumavesien laatuun. Rakennekalkituksen vaikuttavuuden seurannan ohella luodaan toimintamalli rakennekalkituksen tekemiseksi sekä tutkimusraportti kalkituksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Hankkeen toteuttaa Pakkalanjärven suojeluyhdistys yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. 

Kuivatustoiminnassa muuttuneiden virtavesien kunnostus ja hoito (KURVI)

Hankkeen tavoitteena on edistää luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä vesien- ja merenhoidossa Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian mukaisesti. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Hämeenkoskella sijaitsevan Kumianojan ennallistaminen ja referenssinä seurataan ennallistamisen hydromorfologisia ja ekologisia vaikutuksia Nuuksion Myllypurolla, jota on ennallistettu vuosituhannen vaihteessa. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään SYKEn aiempien hankkeiden esimerkkikohteita maatalousalueen kalataloudellisten kunnostusten ja luonnonmukaisen peruskuivatuksen hoitotoimenpiteiden tarpeen arvioinnissa.

Biopolymeerien hyödyntäminen vesien käsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä -BioP

BioP hankkeen tavoitteena on hyödyntää biopolymeerejä maatalouden vesienkäsittelyssä ja tutkia käsittelyssä syntyvien sivutuotteiden hyödyntämistä lannoitteena ja siten tukea ravinteiden kierrätystä ja vesistöjen tilan parantumista

Hulevesien hallinta

Jyväskylän Tourujoen valuma-alueen hyvän vesien tilan saavuttaminen

Tourujoen ja sen valuma-alueen vesientilan parantaminen –hanke kokoaa yhteen erilaisia projekteja, joissa pyritään löytämään uusia ratkaisuja hulevesien hallintaan sekä veden laadun parantamiseen vihreän infrastruktuurin keinoin. Näihin kuuluvat muun muassa erilaiset hulevesien viivytyskokeilut luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoja käyttäen sekä myös itse Tourujoen kunnostamisen suunnittelu. Tavoitteena on luoda uusia käytänteitä, jotka parantavat veden laatua ja lisäävät myös kaupunkiympäristön viihtyisyyttä vihreän muodossa.

Kaupunkivesistöt kuntoon

Helsingin ja Espoon kaupunkien Kaupunkivesistöt kuntoon -yhteishankkeessa keskiössä on Maunulanpuron ja Otsonlahden vedenlaadun parantaminen. Molemmissa kohteissa on tarkoitus puhdistaa hulevettä luonnonmukaisin menetelmin ennen sen päätymistä vesistöön.

Kempeleen Zatelliitin vesiensuojeluhanke

Hankkeessa perustetaan kosteikkojen kokonaisuus hulevesien sekä maa- ja metsätalouden valumavesien puhdistamiseksi uusien kaupallisten palveluiden keskittymän ja vilkkaan E8/4-valtatien viereen. Hankkeen vaikutuksia selvitetään vedenlaadunseurannoilla ja valtatieliikenteen aiheuttamaa mikromuovikuormitusta laskeumaseurannoilla.

Hulevesien hallintaa kustannustehokkaasti hybridiratkaisuilla

Hankkeella tehostetaan Lahden keskusta-alueen hulevesien hallintaa ja vähennetään Vesijärveen kohdistuvaa hulevesikuormitusta. Hankkeessa hyödynnetään uusia luonnonmukaisia käsittelymenetelmiä, ja se toimii myös tuotekehitysympäristönä hulevesien hallinnan ja ravinteiden kierrätyksen ratkaisuissa.

Järvien ja virtavesien kunnostus

PyhäVesi

Kahden keskeisen suomalaisen sisävesikunnostuskohteen, Lahden Vesijärven ja Säkylän Pyhäjärven yhteishanke toteuttaa kokonaisvaltaisen vesienhoidon mukaisia toimenpiteitä sekä valuma-alueella että järvessä. Hanke tuottaa uutta tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja edistää uusia vesienhoitoa tukevia innovaatioita.

  • PyhäVesi (Päijät- Hämeen Vesijärvisäätiö)

Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö ja ylläpito (SAAVI)

SAAVI hankkeen päämääränä on parantaa Natura2000-alueeseen kuuluvan Saarenjärven tilaa tehostamalla ravinteiden kerätystä ja kierrättämistä sekä parantamalla järven kosteikkoluonteen toimivuutta hoitamalla järveä niitoilla ja hyödyntämällä niittoaineksen ravinteita. Järven hoitokäytäntöjä kehitetään sovittamalla eri käyttöpaineita yhteen ja sitouttamalla paikallisia jatkamaan vesienhoitotyötä hankkeen jälkeen.

Littoistenjärvi

Hankkeessa toteutetaan järven kemikaalikäsittely sisäisen kuormituksen aiheuttaman rehevöitymisen pysäyttämiseksi. Käsittelyn jälkeen hankkeessa selvitetään, kuinka uusi tasapainotila saataisiin jatkossa säilytettyä pysyvästi kokeilujen ja samanlaisten käsittelyjen jälkihoitokokemusten
perusteella vastaavanlaisissa rehevissä ja matalissa järvissä.

Järvien kunnostus ja ravinteiden kierrätys sisäistä kuormitusta hyödyntämällä - alusveden puhdistuksen uusi sovellus

Hankkeessa sovelletaan uutta rehevöityneen järven kunnostusmenetelmää,  jossa hapettomuudesta kärsivän syvänteen runsasravinteista alusvettä pumpataan rannalle sijoitettuun ravinnesuodattimeen ja johdetaan kosteikon kautta takaisin järveen. Tutkimuskohteena on Lahden Kymijärvi. Kunnostuksen vaikutuksia järven ravinnedynamiikkaan ja rehevyyteen seurataan hankkeen aikana.

Vesienhoidon ja tulvasuojelun tavoitteiden yhteensovittaminen

VIIVYTYS – Vesienhoidon ja tulvasuojelun toisiaan tukeva yhteensovittaminen Kalajoen vesistöalueella

Hankkeen tavoitteena on palauttaa valuma-alueella vesien luontaista viipymää edistäen siten sekä vesienhoidon että tulvasuojelun tavoitteita ja lisätä kosteikkojen avulla luonnon monimuotoisuutta lajistoltaan ja luonnonarvoiltaan voimakkaasti taantuneella alueella.

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Hankkeessa haetaan ratkaisuja vedenlaadun turvaamiseen ja tulvasuojeluun happamilla sulfaattimailla. Toteutuskeinoina raakavesilähteeseen laskevalla Sirppujoella ovat mm. biohiilipuhdistamon pilotointi, sopeutumiskeinojen hakeminen eri osapuolia tyydyttävään ratkaisuun tulvasuojelussa, säätösalaojituksen käyttöönoton tehostaminen, sekä tietotaidon lisääminen happamien sulfaattimaiden problematiikasta.

Jätevesien käsittely

Leväsieppari-ravinteet talteen ja kiertoon luonnonmukaisesta - LeväRaki

Hankkeen tavoite on erityyppisten jätevesien sisältämien ravinteiden talteenoton tehostaminen leväbiomassan avulla ja purkuvesistöjen ravinnekuorman pienentäminen. Lisäksi selvitetään leväbiomassaan sidottujen ravinteiden uusiokäyttöä lannoitteena.

Vesiensuojelun yhteistyö ja viestintä

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitiIIä

Hankkeessa perustetaan vapaaehtoinen vesienhoito-organisaatio sekä laaditaan paikallistahojen kanssa  konkreettinen vesiensuojelun toimintaohjelma Ikaalisten reitin alueelle.

Viesti perille - Vantaanjoen vesistöalue, Etelä-Suomen luontohelmi, hyvään ekologiseen tilaan

Hanke edistää Vantaanjoen toimenpideohjelman 2017 - 2027 jalkauttamista ja vesien tilaa parantavien toimenpiteiden käynnistymistä  tiedonvälityksen keinoin. Viestinnässä hyödynnetään erilaisia menetelmiä someviestinnästä retkiin ja tutkivaan oppimiseen kouluissa.

Haitallisten aineiden vesistökuormitus

Uusien biohajoavien muovimateriaalien aiheuttamien ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä

Hankkeessa  pyritään luomaan yleiskuva biopohjaisten ja biohajoavien materiaalien nykyisestä ja tulevasta käytöstä kotimaisessa päivittäistavarakaupassa ja teollisuudessa. Lisäksi hankkeessa tuotetaan viranomaisille, kuluttajille ja kumppaniyrityksille tietoa biohajoavien materiaalien todellisista hajoamisnopeuksista meriympäristössä.

Julkaistu 30.11.2017 klo 14.01, päivitetty 5.7.2018 klo 19.18