Lainsäädäntö monimuotoisen luonnon turvaamiseksi

Luonnonsuojelulain tavoitteena on
  • luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
  • luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
  • luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
  • luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen 
  • luonnontutkimuksen edistäminen.

Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon- ja maisemansuojeluun ja maisemanhoitoon. Luonnonsuojelulain nojalla voidaan muun muassa perustaa luonnonsuojelualueita valtion maille, ja se määrittää näiden alueiden käyttöä. Valtioneuvosto voi täsmentää määräyksiä asetuksilla aluekohtaisesti. Luonnonsuojelulain säännökset, jotka liittyvät lajien rauhoittamiseen, koskevat myös talouskäytössä olevia alueita. Metsien hoidossa ja käytössä sovelletaan kuitenkin pääosin metsälakia.

Arvokkaimmat kosket on suojeltu vesirakentamiselta koskiensuojelulailla. Lakia täydentävät eräiden vesistöjen erityissuojelua koskevat lait.

Luontovahinkoihin liittyvä lainsäädäntö

Onnettomuuksien ja muiden pilaantumisvahinkojen ennaltaehkäisyä säädellään ympäristönsuojelulainsäädännön lisäksi merenkulkulainsäädännössä, kemikaalilainsäädännössä ja ydinenergialaissa.

EU-lainsäädäntö

Keskeisintä luonnonsuojelua koskevaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ovat lintudirektiivi ja luontodirektiivi.

Muita luonnon monimuotoisuutta turvaavia säädöksiä

Luonnon monimuotoisuutta turvaavat lisäksi muun muassa:

  • Erämaalaki (62/1991, Finlex)
  • Maa-aineslaki (555/1981, Finlex)
  • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005, Finlex)
  • Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta (1112/1982, Finlex)
  • Maastoliikennelaki (1710/1995, Finlex)

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta liikkua luonnossa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Satu Sundberg, p. 0295250278, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitussihteeri Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 16.19, päivitetty 1.9.2016 klo 15.45