Vesien- ja merensuojelun lainsäädäntö ja ohjeet

Vesienhoidon järjestäminen ja merenhoidon järjestäminen

Vesienhoidon järjestämistä ja merenhoidon järjestämistä koskevat vuonna 2011 annettu laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä, asetus vesienhoitoalueista sekä  asetus vesienhoidon järjestämisestä ja merenhoidon järjestämisestä. Säädökset ovat osa vesipolitiikan puitedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa ja merenhoidon järjestämistä, joka ovat parhaillaan käynnissä.

Pilaantumisen ehkäiseminen ja vesirakentaminen

Vesien pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään vuonna 2000 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa.

Vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jonka tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua.

  • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010)sekä  perustelumuistio (pdf, 121 kb)

Vesirakentamista säädellään vesilailla, joka kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.

 

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen.

  • Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa määritellään vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistuksesta, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta.

  • Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä  viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Vesihuollon järjestämisestä ja liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon säädetään vesihuoltolaissa.

Maatalouden päästöt vesiin

Typpilannoitusta sääntelevä nitraattiasetus on annettu nitraattidirektiivin perusteella, ja sen noudattaminen on pakollista kaikille viljelijöille koko maassa.

  • Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000)

Muita säädöksiä

  • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
  • Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010)
  • Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (366/1994)
  • Vesihuoltolaki (119/2001)
  • Merensuojelulaki (1415/1994)
  • Koskiensuojelulaki (35/1987)

Ohjeita

Ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu 27.5.2015
Luvanvaraisia ruoppauksia koskeva ympäristöhallinnon ruoppaus- ja läjitysohje uudistuu. Nyt annettava ohje sisältää aiempaa tarkemmin kuvattuja suosituksia ja menettelykuvauksia kestävän ruoppaus- ja läjitystoiminnan toteuttamiseksi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 15.1.2015
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi ja tausta-aineistosta.
Lue lisää
Uudet säännökset pohjavesialueiden rajaamisesta, luokittelusta ja suojelusuunnitelmista 18.12.2014
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin on lisätty uusi pohjavesien rajaamista ja luokittelua sekä suojelusuunnitelmia koskeva luku. Uusi pohjavesien luokitteluperiaate korvaa nykyiset I ja II -luokat.
Lue lisää
Julkaistu 27.5.2015 klo 8.43, päivitetty 27.5.2015 klo 10.25