Vesien- ja merensuojelun lainsäädäntö ja ohjeet

Vesienhoidon järjestäminen ja merenhoidon järjestäminen

Vesienhoidon järjestämistä ja merenhoidon järjestämistä koskevat vuonna 2011 annettu laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä, asetus vesienhoitoalueista sekä  asetus vesienhoidon järjestämisestä ja merenhoidon järjestämisestä. Säädökset ovat osa vesipolitiikan puitedirektiivin kansallista täytäntöönpanoa ja merenhoidon järjestämistä, joka ovat parhaillaan käynnissä.

Pilaantumisen ehkäiseminen ja vesirakentaminen

Vesien pilaantumisen ehkäisemisestä säädetään vuonna 2000 voimaan tulleessa ympäristönsuojelulaissa.

Vesiympäristölle vaarallisten tai haitallisten aineiden päästöistä ja huuhtoutumista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jonka tarkoituksena on suojella pintavesiä ja parantaa niiden laatua.

 • Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010)sekä  perustelumuistio (pdf, 121 kb)

Vesirakentamista säädellään vesilailla, joka kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.

 

Jätevesien käsittely

Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä sovelletaan ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen.

 • Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla säädetään valtioneuvoston asetuksella. Asetuksessa määritellään vähimmäisvaatimukset jätevesien puhdistuksesta, jätevesijärjestelmien suunnittelusta ja rakentamisesta sekä käytöstä ja huollosta.

 • Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä  viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011)

Vesihuollon järjestämisestä ja liittymisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriverkkoon säädetään vesihuoltolaissa.

Maatalouden päästöt vesiin

Typpilannoitusta sääntelevä nitraattiasetus on annettu nitraattidirektiivin perusteella, ja sen noudattaminen on pakollista kaikille viljelijöille koko maassa.

 • Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (18.12.2014/1250)
 • Yleisiä kysymyksiä nitraattiasetukseen liittyen (pdf)

Nitraattiasetus ohjaa lannan käyttöä ja varastointia. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan ja lannoitevalmisteiden ympäristöön aiheuttamia päästöjä. Ravinteiden käyttöä ohjataan aiempaa tehokkaammin kasvien kasvukaudelle ja lannoitteiden varastointia asianmukaisiin varastoihin.

Lannan ja lannoitteiden varastointia ja käyttöä koskevat säännöt saattavat aiheuttaa epätietoisuutta ja herättää kysymyksiä. Oheisessa dokumentissa on yleisimpiä asetuksen toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitysrajoitusta kaltevilla pelloilla ei dokumentissa käsitellä, koska sitä koskevaa kohtaa asetuksessa ympäristöministeriö esittää tarkistettavaksi ja ohjeistaa asiaa myöhemmin erikseen.

Asetuksen soveltamisesta voi kysyä lisätietoja myös oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Nitraattiasetuksen noudattaminen koskee kaikkia maatalouden ja puutarhatalouden harjoittajia ja se on voimassa kaikkialla Suomessa.

Muita säädöksiä

 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)
 • Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010)
 • Valtioneuvoston päätös juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta (366/1994)
 • Vesihuoltolaki (119/2001)
 • Merensuojelulaki (1415/1994)
 • Koskiensuojelulaki (35/1987)

Ohjeita

Julkaistu 27.5.2015 klo 8.43, päivitetty 17.3.2017 klo 9.47