Lajien suojelu – tavoitteena turvata lajien kannat ja levinneisyys

Ajankohtaista RSS

Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön valtavirtaistaminen keskustelussa Montrealissa

29.4.2016
Valtiot korostivat luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön valtavirtaistamisen tärkeyttä eri toiminta-aloilla, kuten maa-, metsä- ja kalataloudessa, parhaillaan käynnissä olevassa biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (Convention on Biological Diversity, CBD) kokouksessa Montrealissa. Luonnon monimuotoisuuden huomioonottaminen kaikilla sektoreilla on keskeistä luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä.
Kaikki ajankohtaiset

Kasvi- ja eläinlajien suojelu on avainasemassa luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Lajien suojelun tavoitteena on säilyttää alkuperäisten ja vakiintuneiden lajien elinvoimaiset kannat niiden luontaisilla levinneisyysalueilla.

Suomen noin 45 000 eliölajista runsas 21 000 tunnetaan niin hyvin, että niiden uhanalaisuus on pystytty arvioimaan. Joka kymmenes Suomen kaikista arvioiduista lajeista on uhanalainen. Missään muussa maassa ei arvioida lajien uhanalaisuutta yhtä kattavasti kuin Suomessa.

Suomenlumme
Suomenlumme, Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki

Laji voidaan rauhoittaa lailla tai se voidaan säätää uhanalaiseksi tai erityisesti suojeltavaksi lajiksi asetuksella.

Lajien suojelusta säädetään luonnonsuojelulaissa.

Euroopan unionin lajisuojelua koskevat säännökset edellyttävät, että lajeja ja niiden elinympäristöjä suojellaan ja niiden metsästämistä ja muuta hyödyntämistä säädellään. Tiukimmin suojeltujen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen on kielletty.

Ympäristöhallinto ryhtyy tarvittaessa toimiin eliölajin suotuisan suojelutason saavuttamiseksi. Suojelun taso on suotuisa, kun laji pitkällä aikavälillä säilyy luontaisessa ympäristössään eikä sen luontainen levinneisyysalue supistu. Lisäksi lajin elinympäristöjä pitää olla riittävästi turvaamaan kannan säilyminen pitkällä aikavälillä.

Suomen ympäristökeskus kerää ja arvioi tietoja eliölajistossa tapahtuvista muutoksista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, Metsähallituksen, yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten sekä luontojärjestöjen kanssa.

Uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelma on valmistunut vuonna 2017.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen p. 02952 50094, etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 2.10.2018 klo 15.21, päivitetty 2.10.2018 klo 15.21