Pinta- ja pohjavedet

Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto otti kantaa EU:n ehdotukseen veden uudelleenkäytöstä

25.10.2018
Valtioneuvosto otti tänään yleisistunnossaan kantaa EU:n komission ehdotukseen asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista. Asetus koskisi käsitellyn yhdyskuntajäteveden käyttöä maatalouden kasteluvetenä.

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä eikä hyvälaatuisten vesien tila heikenny. Pilaavien tai haitallisten aineiden sekä vesirakentamisen aiheuttamia haittoja vesiin tulee ehkäistä. Lisäksi ilmastomuutokseen sopeutumiseen on varauduttava vähentämällä tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja. Myös vesiluonnon säilymisestä on huolehdittava.

Valtioneuvoston hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa ja niihin sisältyvissä toimenpideohjelmissa kerrotaan, mitä toimia tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Järvimaisema
Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki


Hallitusohjelmassa (2011) halutaan varmistaa vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen.  Tähän pyritään muun muassa uudistamalla maatalouden ympäristötuki, kehittämällä tehokkaampia menetelmiä metsätalouden ja turvetuotannon ympäristönsuojeluun, käynnistämällä vesistöjen kunnostushankkeita sekä edistämällä jokien kala- ja luonnontaloudellista kunnostamista.  Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua edistämällä suojelusuunnitelmien laatimista. Yhdyskuntien jätevesien puhdistamista edistetään muun muassa tehostamalla vesiä rehevöittävän typen päästöjä erityisesti rannikolla. Haja-asutuksen jätevesipäästöjen vähentämiseksi huolehditaan neuvonnan resursseista.

Euroopan unioni on julkaissut suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi. Siinä korostetaan lainsäädännön parempaa toimeenpanoa sekä toimia ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja vesitehokkuuden parantamiseksi.  Haitallisten aineiden säätelyä kehitetään niistä aiheutuvien vesistöhaittojen vähentämiseksi.

Ympäristöministeriön tehtävät

Ympäristöministeriö valmistelee vesiensuojelun valtakunnallisia tavoitteita, kehittää vesiensuojelulainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja vesiin kohdistuvien haittojen vähentämiseksi sekä arvioi vesien tilan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ympäristöministeriö vastaa myös vesiensuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriö ohjaa vesienhoidon järjestämistä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Ympäristöministeriö huolehtii vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä valtioneuvostossa sekä arvioi niiden toteutumista. 

Julkaistu 9.9.2015 klo 14.18, päivitetty 13.9.2018 klo 14.16