Pinta- ja pohjavedet

Ajankohtaista RSS

ESPC3-logo

Eurooppalaiset ratkaisut fosforin kestävään käyttöön esillä Helsingissä 11.-13. kesäkuuta

20.4.2018
Helsingissä järjestetään 11.-13. kesäkuuta Euroopan merkittävin fosforin kestävää käyttöä, kierrätettävyyttä ja riittävyyttä käsittelevä tapahtuma. European Sustainable Phosphorus Conference -tapahtumaan (ESPC3) odotetaan 400 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö ovat mukana järjestämässä tapahtumaa ja esittelemässä hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeita.

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaehdotus hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2009 vesienhoitosuunnitelmat, joissa mainitaan yhtenä kehitettävänä ohjauskeinona pienvesien ennallistamisohjelman laatiminen. Ympäristöministeriö asetti keväällä 2013 työryhmän kehittämään toimia, joilla voidaan edistää luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten pienvesien suojelua ja ihmistoiminnan seurauksena muuttuneiden pienvesien ennallistamista ja kunnostamista.

Työryhmän valmistelema luonnos pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaksi oli lausuntokierroksella 11.11.2014 - 18.12.2014. Ympäristöministeriö pyysi strategialuonnoksesta lausunnon 77 taholta. Lausunnon antoi 43 tahoa. Strategialuonnosta on tarkistettiin lausunnoissa esitetyt näkökohdat huomioon ottaen. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaehdotus hyväksyttiin 31.8.2015.

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategialla luodaan suuntaviivat sille, että pienvesien säilyttämis- ja ennallistamistarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon niiden tilaan vaikuttavien toimintojen suunnittelussa sekä muissa pienvesiin vaikuttavissa linjauksissa ja toiminnoissa.  Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiassa määritellään toimenpiteitä jäljellä olevien luonnontilaisten pienvesien säilyttämiseksi ja heikentyneiden pienvesien kunnostamiseksi. Strategian tavoitteena on lisätä pienvesien arvostusta ja parantaa niiden tilaa.

Vesienhoidon suunnittelun tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila on vähintään hyvä eikä hyvälaatuisten vesien tila heikenny. Pilaavien tai haitallisten aineiden sekä vesirakentamisen aiheuttamia haittoja vesiin tulee ehkäistä. Lisäksi ilmastomuutokseen sopeutumiseen on varauduttava vähentämällä tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja. Myös vesiluonnon säilymisestä on huolehdittava.

Valtioneuvoston hyväksymissä vesienhoitosuunnitelmissa ja niihin sisältyvissä toimenpideohjelmissa kerrotaan, mitä toimia tarvitaan vesien hyvän tilan saavuttamiseksi.

Järvimaisema
Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki


Hallitusohjelmassa (2011) halutaan varmistaa vesienhoitosuunnitelmien toteuttaminen.  Tähän pyritään muun muassa uudistamalla maatalouden ympäristötuki, kehittämällä tehokkaampia menetelmiä metsätalouden ja turvetuotannon ympäristönsuojeluun, käynnistämällä vesistöjen kunnostushankkeita sekä edistämällä jokien kala- ja luonnontaloudellista kunnostamista.  Hallitus tehostaa pohjavesien suojelua edistämällä suojelusuunnitelmien laatimista. Yhdyskuntien jätevesien puhdistamista edistetään muun muassa tehostamalla vesiä rehevöittävän typen päästöjä erityisesti rannikolla. Haja-asutuksen jätevesipäästöjen vähentämiseksi huolehditaan neuvonnan resursseista.

Euroopan unioni on julkaissut suunnitelman Euroopan vesivarojen turvaamiseksi. Siinä korostetaan lainsäädännön parempaa toimeenpanoa sekä toimia ilmastomuutokseen sopeutumiseksi ja vesitehokkuuden parantamiseksi.  Haitallisten aineiden säätelyä kehitetään niistä aiheutuvien vesistöhaittojen vähentämiseksi.

Ympäristöministeriön tehtävät

Ympäristöministeriö valmistelee vesiensuojelun valtakunnallisia tavoitteita, kehittää vesiensuojelulainsäädäntöä ja muita ohjauskeinoja vesiin kohdistuvien haittojen vähentämiseksi sekä arvioi vesien tilan kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ympäristöministeriö vastaa myös vesiensuojelun kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriö ohjaa vesienhoidon järjestämistä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Ympäristöministeriö huolehtii vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisestä valtioneuvostossa sekä arvioi niiden toteutumista. 

Julkaistu 9.9.2015 klo 14.18, päivitetty 1.12.2017 klo 13.19