Tuore raportti kartoittaa työtä kiireellisesti suojeltavien lajien puolesta

Uutinen 29.12.2017 klo 16.04

Ympäristöministeriön tuore raportti vetää yhteen kiireellisesti suojeltavia lajeja koskevien niin sanottujen alueellisten priorisointineuvottelujen tuloksia. Kansallisten eliöryhmien asiantuntijat ovat arvioineet kiireellisesti suojeltavien putkilokasvien, sammalten, jäkälien, sienten ja selkärangattomien eläinten suojelun, hoidon ja tiedon lisäämisen tarpeita arvioitiin vuosina 2012–2017.

Lajiston esittelyn lisäksi ja raportti sisältää yhteenvedon neuvotteluissa sovituista toimista, niiden kiireellisyydestä ja toimitarpeiden alueellisesta jakautumisesta ELY-keskuksittain. Lisäksi raportissa arvioidaan neuvottelujen kuluessa ja niiden jälkeen toteutettujen lajeja ja niiden elinympäristöjä turvaavien toimien toteutumista.

Priorisointineuvottelut käytiin toimialueittain ELY-keskusten, Metsähallituksen, SYKEn ja eliötyöryhmien lajiasiantuntijoiden yhteistyönä. Neuvotteluissa luotiin valtakunnalliset ja alueelliset asiantuntijaverkostot hallinnon lajisuojelutyön tueksi.

Neuvottelujen aineistona käytettiin ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osioon tallennettuja uhanalaisten lajien havaintopaikka- ja havaintotietoja. Niitä täydennettiin ja päivitettiin merkittävästi neuvottelujen kuluessa asiantuntijoilta saatujen tietojen mukaisesti.

Raportin ovat laatineet biologit Heidi Kaipiainen-Väre ja Eija Kemppainen Suomen ympäristökeskuksesta.