Suunnittelu ja valvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko rakennustyön kulun kuvauksen rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuspöytäkirjan liitteeksi luovutettavaan tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Asetus

Ohje

Taustamateriaali

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, suunnittelu ja työnjohto:

Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen

 

214/2015 Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä
Vastuuhenkilö Mirkka Saarela

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta (pdf)
Vastuuhenkilö Mirkka Saarela

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista (pdf)
Vastuuhenkilö Mirkka Saarela

Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta (pdf)
Vastuuhenkilö Mirkka Saarela

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (pdf)

Pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävät

 

Valtioneuvoston asetus pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä (pdf)

 

Perustelumuistio valtioneuvoston asetuksesta pääsuunnittelijan ja työnjohtajan tehtävistä (pdf)

Rakentamisen suunnitelmat ja selvitykset

 

216/2015 Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä
Vastuuhenkilö Pekka Lukkarinen

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (pdf)
Vastuuhenkilö Pekka Lukkarinen

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetuksesta rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  (pdf)

Rakennustyön aikainen valvonta

 
 

Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta (pdf)
Vastuuhenkilöt Mirkka Saarela ja Pekka Lukkarinen

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi.

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.36, päivitetty 3.2.2017 klo 10.54