Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonalalla toimii useita itsenäisiä laitoksia ja virastoja, jotka toteuttavat ministeriön yhteiskunnallisia tavoitteita ja osallistuvat hallitusohjelman hankkeisiin.

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

SYKE, logoSuomen ympäristökeskus (SYKE) on monitieteinen ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi SYKE tarjoaa asiantuntijapalveluja ja toimii lupa- ja valvontaviranomaisena muun muassa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja uhanalaisten kasvien ja eläinten kansainvälistä kauppaa koskevissa asioissa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

ARA, logo (suomi)Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tehtävänä on

 • edistää ekologisesti kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista
 • kehittää olemassa olevaa asuntokantaa ja asuinympäristöjä
 • tukea pieni- ja keskituloisten kotitalouksien ja erityisryhmien asunto-olojen parantamista.ARA
 • myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia
 • ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä
 • välittää tietoa asuntomarkkinoista ja ylläpitää alan tietopalveluja.
 • Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
 • Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta 71/2007 (Finlex)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)

ELY, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia (ELY-keskukset) ministeriön toimialaan kuuluvissa tehtävissä. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet vastaavat alueensa

 • ympäristön- ja luonnonsuojelusta
 • alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta
 • kulttuuriympäristön hoidosta
 • vesivarojen käytöstä ja hoidosta
 • ympäristön tilan seurannasta.
 • Ympäristö (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY)

Aluehallintovirastot (AVI)

AVI, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa aluehallintovirastoja (AVI) ympäristölupa-asioissa. Aluehallintovirastoja on kuusi, joista neljässä on ympäristölupavastuualue.

Aluehallintovirastot toimivat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina valtion lupaviranomaisia. Niiden ympäristölupavastuualueet käsittelevät ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja kaikki vesilain mukaiset luvat.

Kuntien ympäristösuojeluviranomaiset käsittelevät muut ympäristöluvat. Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa aluehallintovirastoja vesivarojen käytössä ja hoidossa.

Metsähallitus

Metsähallitus, logo (suomi)Ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta luonnonsuojeluasioissa.Metsähallitus hoitaa maamme kansallis- ja luonnonpuistoja, muita suojelukohteita sekä erämaa- ja virkistysalueita. Se vastaa suojelu-, erämaa- ja virkistysalueiden hoidosta, käytöstä ja yleisöpalveluista sekä useiden uhanalaisten lajien, luontotyyppien ja kulttuuriperinnön valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta.

Kunnat

Paikallistason ympäristö- ja asuntoasioista vastaavat kunnat.

Omistajaohjaus

 

A-Kruunu Oy

Erityistehtäväyhtiö A-Kruunu Oy pyrkii lisäämään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa. Yhtiön ensimmäisten asuntohankkeiden rakentaminen alkoi vuonna 2015, kun Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kirkkonummella ja Mäntsälässä aloitettiin yhteensä 248 asunnon rakentaminen. Lisäksi vuonna 2015 A-Kruunu käynnisti 566 asunnon suunnittelu Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle, Hyvinkäälle, Keravalle ja Vihtiin. Samalla yhtiö jatkoi uusien tonttien hankintaa - noin 1000 asuntoa oli neuvottelu- ja selvittelyvaiheessa. A-Kruunu Oy allekirjoitti vuonna 2015 yhteistyösopimuksen Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Omistuksessaan yhtiöllä oli vuoden 2015 lopussa 211 asuntoa, joista pääosa on Helsingissä.

Yhtiö edisti puurakentamista ja innovaatioita erityisesti Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelman puitteissa. Puurakentamisen edistämiseen kuului Helsingin Kuninkaantammeen toteutettavan puukerrostalon suunnittelu. Koekohteessa vertaillaan puu- ja betonirakentamista ja tehdään seurantatutkimus. Innovaatioiden edistämiseen kuului Urbaanit lapsiperheet -hanke-ehdotuksen teko. Ehdotuksen toteuttamiseksi A-Kruunulle varattiin tontti Helsingin Kalasatamasta. Lisäksi  innovaatioiden edistämiseen kuului Ryhmävuokraus-konseptin kehittäminen. Kaksi ensin mainittua kehityshanketta kuuluvat Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan, ja myös kolmatta on haettu siihen.

A-Kruunu Oy on valtion erityistehtäväyhtiö, jossa valtiolla omistajana on yhteiskunnallisia tavoitteita. Ympäristöministeriö on määritellyt A-Kruunun erityistehtäväksi rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulle kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla. Lisäksi A-Kruunun tehtävänä on edistää puurakentamista ja uusia innovaatioita. Tarkoituksena on turvata kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuutta pienituloisille henkilöille, mm. palvelualojen työntekijöille. Asuntojen asukasvalintaperiaatteet ovat ARA:n määrittelemiä. Yhtiön liikevaihto vuodelta 2015 oli 1,8 M€ ja liikevoitto 28 000 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2015 oli 50,4 M€. Yhtiön koko osakekanta on valtion omistuksessa. A-Kruunun hallitukseen kuuluvat Hannu Puttonen (pj.), Eero Saastamoinen (varapj.), Sinikka Mustakari ja Ari Eschner. Toimitusjohtaja on EMBA, arkk. Jari Mäkimattila. Yhtiöllä on viisi työntekijää. 

 

Kuntarahoitus Oyj Kuntarahoitus

 

Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitukseen erikoistunut luottolaitos, jonka omistavat kunnat, Kuntien eläkevakuutus ja valtio (omistusosuus 16 %). Valtio tuli Kuntarahoitus Oyj:n osaomistajaksi keväällä 2009 järjestetyssä osakeannissa tarkoituksena turvata valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus finanssikriisin tilanteessa. Kuntarahoituksen rooli sosiaalisen asuntorahoituksen rahoittajana on edelleen keskeinen.

Kuntarahoituksen omistajaohjauksesta vastaa ympäristöministeriö.

 

Julkaistu 21.5.2013 klo 15.26, päivitetty 18.4.2016 klo 11.39