Ympäristönhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia voidaan myöntää valtakunnallisille ympäristöalan järjestöille joko yleisavustuksena hakijan toimintaan yleisesti tai erityisavustuksena tiettyyn osaan hakijan toiminnasta. Lisäksi voidaan myöntää erityisavustuksia erilaisiin hankekohtaisiin tarkoituksiin.

Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja.   Avustuksia voidaan myöntää esimerkiksi kansalaisjärjestöille, ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun sekä vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen.

Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään siis valtion talousarviossa tarkemmin määriteltyihin käyttökohteisiin. Avustusta käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia, minkä lisäksi menettelyä ohjaa hallintolaki.

Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista. Julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n mukaisesti hankinnan tekijän on noudatettava lakia julkisista hankinnoista silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta lain tarkoittamalta hankintayksiköltä.

Tämän lisäksi vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeiden avustuksissa sovelletaan lakia vesihuollon tukemisesta (686/2004) sekä vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015).

Avustuksien harkintaa tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti.

Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion kyseisen vuoden talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita.

Vuotta 2016 koskevien avustusten hakuaika oli 12.10.–30.11.2015. Myöhemmin tulleita avustushakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa. Seuraava hakuaika on syksyllä 2016 ja siitä tiedotetaan myöhemmin

Laki julkisista hankinnoista (348/2007, Finlex)

 

Haussa nyt: vesien- ja merenhoidon kärkihankkeeseen liittyvä hankehaku 2016

Ympäristöministeriö jakaa harkinnanvaraisia valtioavustuksia hankkeille, jotka konkreettisesti edistävät vesien- ja merenhoidonsuunnitelmien tavoitteita. Avustusten hakuaika on 25.5.–15.8.2016.

Avustushaku on osa hallitusohjelman kiertotaloutta ja puhtaita ratkaisuja edistävää kärkihanketta. Yhtenä kärkihankkeen toimenpiteenä on etsiä ja levittää uusia ratkaisuja, joilla tehostetaan Suomen vesien- ja merenhoitosuunnitelmien tavoitteiden toteutumista. Jaettavilla avustuksilla rahoitetaan erityisesti hankkeita, joissa etsitään uusia vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja haitallisten aineiden kuormitusta vesiin.

Hakudokumentit ja taustamuistiot

Lisätietoja antavat ympäristöneuvos Saara Bäck, p. +358 295 250 337 ja ympäristöneuvos Maria Laamanen, p. 0295 250 359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöministeriöstä haettavat harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriöstä haetaan harkinnanvaraisia valtionavustuksia seuraavasti:

Valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan

 • Yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi eduskunnan talousarvion yhteydessä hyväksymiin ympäristöhallinnon pääluokan tavoitteisiin. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi yhdistyksen säännöt ja yhdistyksen viimeisin toimintakertomus. Harkinnassa huomioidaan myös järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta.
 • Valtion talousarvioesitys avustuksista järjestöille ja ympäristönhoitoon (budjetti.vm.fi)

Valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan

 • Asunto- ja ympäristöjärjestöjen toiminnan vaikutusta harkittaessa arvioidaan mm. yhdistyksen säännöt tavoitteineen ja yhdistyksen viimeisin toimintakertomus. Harkinnassa huomioidaan järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta.
 • Valtion talousarvioesitys avustuksista järjestöille ja ympäristönhoitoon (budjetti.vm.fi)

Saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

 • Avustusta myönnetään vain seudullisesti tai valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan, mikäli hankinta samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Avustusta on tähän asti myönnetty pääasiassa seudullisille virkistysalueyhdistyksille.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista haettavat harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöministeriön lisäksi harkinnanvaraisia valtionavustuksia haetaan ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilta:

 • Rakennusperinnön hoitoon
 • Saariston ympäristönhoitoon (494/1981)
  • Saariston ympäristönhoidon tukeminen perustuu lakiin saariston kehityksen edistämisestä (494/1981), jossa säädetään että saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle voidaan "myöntää avustusta toimenpiteisiin, jotka koskevat saaristoluonnon suojelemista taikka saariston maisemakuvan säilyttämistä tai parantamista". Tukea voidaan myöntää myös "yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on luonnonsuojelun tai ympäristönhoidon edistäminen".
  • Saariston ympäristönhoitoavustuksia on vuosien mittaan myönnetty hankkeille, joiden yhteydessä on muun muassa hoidettu saariston niittyjä ja muita perinnemaisemia, tehty linnusto- ja luontoselvityksiä sekä kunnostettu saaristomaisemien kannalta tärkeitä rakennuksia ja rakennelmia, kuten venevajoja ja aittoja. Tuen saajina ovat olleet saariston asukkaat sekä paikalliset luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöt.
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
 • Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
 • Vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen; sekä
 • Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamista edistäviin laaja-alaisiin yhteistyöhankkeisiin

Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta haetaan avustuksia

 • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin. Ympäristöhallinto odottaa hakemuksia erityisesti hankkeisiin, jotka edistävät kulttuuriympäristöstrategian 2014–2020 ja Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian 2012–2020 tavoitteita ja toimenpiteitä sekä auttavat opettajia ja varhaiskasvattajia heidän jokapäiväisessä työssään lasten ja nuorten keskuudessa.

Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia

 • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan.

Valtionavustusten hakuohjeet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista haettavat valtionavustukset

Hakemuslomakkeet ja yhteyshenkilöt

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia:

 • valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan (sähköinen hakulomake, suomi.fi) lisätietoja Miliza Malmelin, p. 0295 250 176
 • valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan (sähköinen hakulomake, suomi.fi)
  lisätietoja Tuija Mikkonen, p. 0295 250 184
 • saaristoalueiden jätehuoltoon (sähköinen hakulomake, suomi.fi),
  lisätietoja Ari Seppänen, p. 0295 250 266
 • virkistysalueiden hankintaan (sähköinen hakulomake, suomi.fi),
  lisätietoja Mikko Kuusinen, p. 0295 250 144

ELY-keskusten avustusten hakulomakkeet:

 • rakennusperinnön hoitoon (sähköinen hakulomake, suomi.fi)
  lisätietoja Matleena Haapala, p. 0295 250 332
 • saariston ympäristönhoitoon (sähköinen hakulomake, suomi.fi),
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen (sähköinen hakulomake, suomi.fi)
  lisätietoja Juhani Gustafsson, p. 0295 250 338
 • haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan (sähköinen hakulomake, suomi.fi)
  lisätietoja: Ari Kangas, p. 0295 250 340
 • vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttamiseen (sähköinen hakulomake)
  lisätietoja Laura Saijonmaa p. 0295 250 261

Keski-Suomen ELY-keskus:

 • kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin (sähköinen hakulomake, suomi.fi), lisätietoja Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia:

 • tunturialueiden jätehuoltoon (sähköinen hakulomake, suomi.fi)
  lisätietoja Ari Seppänen, p. 0295 250 266

Tulostettavat lomakkeet (toissijainen hakutapa):

Käytettäessä tulostettavaa hakulomaketta, hakulomake tulee toimittaa ministeriön tai sen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta avustusta haetaan. Yhteystiedot löytyvät avustuksia koskevasta kuulutuksesta.

Aiemmin myönnettyjen avustusten käyttösuunnitelmat

Julkaistu 13.10.2015 klo 11.19, päivitetty 3.8.2016 klo 10.38