Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jota ratkaistaan vähentämällä maapallon lämpenemistä aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Ilmastopolitiikkaa tehdään kaikilla areenoilla kansainvälisestä paikalliseen. Kansainvälisen ilmastopolitiikan ydin on YK:n ilmastosopimus – sen Suomeakin velvoittava Kioton pöytäkirja sekä joulukuussa 2015 sovittu Pariisin sopimus. Merkittävä toimija on myös Euroopan unioni, jonka osana Suomi ilmastoneuvotteluissa neuvottelee ja jonka sisällä määritellään EU:n omat, myös Suomea velvoittavat ilmastopoliittiset tavoitteet. Lisäksi Suomi tekee vahvasti omaa kansallista ilmastopolitiikkaansa.

Feodor Gurvits, YHA Kuvapankki
Feodor Gurvits, YHA Kuvapankk


Ympäristöministeriö koordinoi Suomessa YK:n ilmastosopimuksen alaisia ilmastoneuvotteluja sekä Euroopan unionin neuvotteluita ilmastoasioista. Ministeriö on myös YK:n ilmastosopimuksen kansallinen vastuutaho. Kansallisessa ilmastopolitiikassa ympäristöministeriö vastaa esimerkiksi maankäyttö- ja aluesuunnittelupolitiikasta, jätepolitiikasta sekä rakentamisesta, jotka kytkeytyvät vahvasti ilmastokysymyksiin.

Suomen ilmastopolitiikan lähtökohdat

Suomi noudattaa YK:n ilmastonmuutosta koskevaa puitesopimusta eli YK:n ilmastosopimusta, jonka se on ratifioinut vuonna 1994. Ilmastosopimusta on tarkennettu Kioton pöytäkirjalla, joka täsmentää pöytäkirjaan kuuluvien maiden velvoitteita kasvihuonekaasujen vähentämisessä. Kioton pöytäkirjan ensimmäinen velvoitekausi kattoi vuodet 2008-2012. Pöytäkirjan toinen velvoitekausi kattaa vuodet 2013-2020 ja se tulee voimaan kun kolme neljäsosaa pöytäkirjan osapuolista on hyväksynyt ns. Dohan muutoksen, jolla toisesta velvoitekaudesta sovitaan.

Tällä hetkellä kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa keskitytään sopimaan joulukuussa 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista.

Lisäksi neuvottelujen yhteydessä etsitään ratkaisuja sille, kuinka kaikkien maiden päästöjä saataisiin vähennettyä voimakkaammin jo ennen uuden sopimuksen voimaantuloa. Maiden tähän saakka tehdyt sitoumukset päästöjen vähentämiseksi eivät riitä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä kansainvälisesti sovittuun alle kahteen asteeseen. Kansainvälisen ilmastotoimien riittävyyttä arvioidaan tieteellisen perustein. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen taustasta, vaikutuksista ja vähentämiskeinoista. IPCC:n viides arviointiraportti valmistui vuosien 2013–2014 aikana.

Euroopan unioni on määritellyt vuonna 2008 ilmasto- ja energiapaketissaan oman sitovan päästövähennystavoitteensa, jossa asetettiin vuoteen 2020 ulottuvat maakohtaiset päästövähennykset. Päästökauppadirektiivin ja taakanjakopäätöksen hyväksyminen tarkoittaa, että EU on oikeudellisesti sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 1990 tasolta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.  EU on myös Eurooppa-neuvoston päätöksellä sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 1990 (Eurooppa-neuvosto 24.10.2014). Jäsenvaltiokohtaisista päästövähennystavoitteista ei ole vielä päätetty.

Kansallisella tasolla ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelusta sekä niiden toteutumisen seurannasta säädetään ilmastolaissa (609/2015). Ilmastolain mukaisen suunnittelujärjestelmän tavoitteena on osaltaan varmistaa, että ihmisen toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ilmakehään vähentyvät Suomen osalta vuoteen 2050 mennessä vähintään 80 prosenttia.

Ensimmäinen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma valmistui syyskuussa 2017. Yhdessä vuoden 2016 lopulla valmistuneen kansallisen energia- ja ilmastostrategian se toteuttaa Sipilän hallituksen hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteet.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja linjaukset vuoteen 2030 saakka koskien sekä päästökauppasektoria että päästökaupan ulkopuolista, ns. taakanjakosektoria. Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma koskee pelkästään taakanjakosektoria, johon kuuluvat liikenteen, maatalouden, rakennusten erillislämmityksen, jätehuollon sekä F-kaasujen päästöt. Näiden lisäksi suunnitelmassa on tarkasteltu myös sektoreiden välisiä kytkentöjä sekä poikkileikkaavia teemoja, kuten kulutuksen ja paikallisen ilmastotyön merkitystä sekä julkisia hankintoja. Suunnitelma täsmentää ja täydentää energia- ja ilmastostrategiassa määriteltyjä toimia taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi.

Lisäksi kansallisia ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita on viitoitettu energia- ja ilmastopolitiikan tiekartassa 2050, joka valmistui vuonna 2014.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Merja Turunen, p. 0295 250 301, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 21.3.2013 klo 12.21, päivitetty 25.9.2017 klo 13.50