Kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat – jätteet

Metalliromu
Wilma Hurskainen, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriö osallistuu Euroopan unionin jätepolitiikan valmisteluun. EU:n jätelainsäädännön valmistelu tapahtuu lukuisissa eri työryhmissä.

EU:n jätealan direktiivejä uudistetaan parhaillaan. Komissio antoi 2.12.2015 niin sanotun kiertotalouspaketin yhteydessä uuden ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi. Ehdotus korvasi komission heinäkuussa 2014 antaman ja sittemmin poisvetämän ehdotuksen.

Jätedirektiivien uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle  sekä yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

Suomi osallistuu direktiivineuvotteluihin valtioneuvoston ja eduskunnan vahvistaman alustavan kannan mukaisesti.

Jätedirektiiviehdotuksista aloitettiin epäviralliset kolmikantaneuvottelut Euroopan Parlamentin, neuvoston ja komission kesken toukokuussa 2017. Tavoitteena on saada neuvottelut päätökseen vuoden 2017 loppuun mennessä. Jos neuvottelut etenevät suunnitellusti, direktiivit tulisivat voimaan 2018 aikana ja ne tulisi panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 2020 aikana.

Kansainväliset sopimukset

Vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja niiden käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus on laajin ja merkittävin jätteitä koskeva kansainvälinen sopimus. Se säätelee vaarallisten jätteiden kansainvälisiä siirtoja tavoitteenaan minimoida vaarallisten jätteiden syntymistä ja jätteiden rajat ylittäviä siirtoja. Sopimus tuli voimaan toukokuussa 1992. Tähän mennessä 186 valtiota on ratifioinut Baselin sopimuksen.

Baselin sopimuksen alainen vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 1999. Sopimus ei ole vielä kansainvälisesti voimassa.

OECD-maiden on valvottava OECD:n alueella hyödynnettävien jätteiden maan rajat ylittäviä siirtoja. Tavoitteena on vahvistaa, yksinkertaistaa ja täsmentää jätteiden siirtoja koskevia valvontamenettelyjä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Hongkongin yleissopimus alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta (2009) ei ole tullut voimaan. EU:ssa sopimus on pantu pääosin toimeen nk. Aluskierrätysasetuksella (asetus (EU) N:o 1257/2013). Asetusta täydentävät kotimaiset säännökset on hyväksytty eduskunnassa ja ne vahvistetaan syyskuussa 2017. Suomen ratifiointia valmistellaan.

Lisätietoja

EU:n jätedirektiivit: Ympäristöneuvos Riitta Levinen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 162

Baselin sopimus ja jätteiden kansainväliset siirrot: Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 225

Hongkongin sopimus: Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, etunimi.sukunimi@ym.fi,
p. 0295 250 059

OECD-yhteistyö: Erityisasiantuntija Sirje Stén, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 276

Julkaistu 13.5.2013 klo 13.11, päivitetty 16.1.2018 klo 13.22