Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU)

Ajankohtaista

Lausuntopyyntö valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta vuoteen 2023

13.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023). Lausuntoja ja mielipiteitä voi antaa 20.8.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

valtsu_paras3

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 on valmisteilla. Tavoitteena on, että valtakunnallinen jätesuunnitelma hyväksyttäisiin syksyllä 2017 valtioneuvostossa. Suunnitelmaluonnosta esiteltiin 30.5.2017 järjestetyssä avoimessa keskustelutilaisuudessa ja se oli lausunnoilla 13.6.-20.8.2017. Lausunnot löytyvät lausuntopalvelu.fi –sivuilta.

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa asetetaan jätteen synnyn ehkäisyn ja jätehuollon tavoitteet seuraavaksi kuudeksi vuodeksi. Se on osa hallituksen kärkihanketta: kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon. Suunnitelma on tehty laajassa yhteistyössä jätealan asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Ympäristöministeriön asettama jätealan strateginen yhteistyöryhmä on toiminut jätesuunnitelman ohjausryhmänä.

Jätesuunnitelmassa esitetty tavoitetila vuoteen 2030

  • Jätehuolto on osa suomalaista kiertotaloutta.
  • Materiaalitehokas tuotanto ja kulutus säästävät luonnonvaroja ja tuovat työpaikkoja.
  • Jätteen määrä on vähentynyt nykyisestä ja kierrätys on noussut uudelle tasolle.
  • Kierrätysmarkkinat toimivat hyvin.
  • Kierrätysmateriaaleista saadaan talteen myös pieninä pitoisuuksina esiintyviä arvokkaita raaka-aineita.
  • Vaaralliset aineet saadaan turvallisesti pois kierrosta ja tuotannossa käytetään yhä vähemmän vaarallisia aineita.
  • Jätealalla on laadukasta tutkimusta ja kokeilutoimintaa ja kansalaisten sekä yritysten jäteosaaminen on korkealla tasolla.

Painopisteet

Valtakunnallisen jätesuunnitelmaan on valittu neljä jätehuollon sektoria painopistealueiksi, joihin asetettavat tavoitteet ja toimenpiteet keskittyvät:

  1. Rakentamisen jätteet
  2. Biohajoavat jätteet
  3. Yhdyskuntajätteet
  4. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu

Tausta-aineisto

VALTSUn laadintaa varten on tehty erillisiä taustaselvityksiä.

EU-lainsäädäntö määrittelee yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeksi 50 % sekä rakennusjätteiden materiaalina hyödyntämisen tavoitteeksi 70 % vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteista ollaan vielä kaukana. Hankkeessa tunnistettiin ohjauskeinoja, joita tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa valtakunnallisen jätesuunnitelman kannalta keskeiset jätevirrat, ja siten ohjauskeinojen ja tavoitteiden asettamista ohjaavat mahdolliset painopistealueet. Ennakointitieto jätevirroista ja virtojen sisältämistä hyödynnettävistä materiaaleista mahdollistaa tarkastelun suhteessa EU:n asettamiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Sirje Stén, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 276

Julkaistu 25.4.2016 klo 10.41, päivitetty 5.12.2017 klo 9.40