Lainsäädäntö ja ohjeet ympäristönsuojelussa

Ajankohtaista RSS

Vaikutusten arviointi kunnan vastuun rajauksesta yhdyskuntajätehuollossa valmistunut

6.7.2016
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on rajata kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Ympäristöministeriön tuoreen vaikutusarvion mukaan rajauksen keskeisimmät vaikutukset kohdistuisivat yksityisten jäteyritysten ja kuntien jätelaitosten toimintaedellytyksiin.
Kaikki ajankohtaiset

Lainsäädännöllä on keskeinen merkitys ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka alan lainsäädäntö on varsin kattava, sitä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan yhteiskunnan muutoksia ja tarpeita. Kansallisen ympäristönsuojelulainsäädännön kehittäminen on vahvasti sidoksissa EY-lainsäädäntöön, jonka sisältöön Suomi pyrkii osaltaan vaikuttamaan.

Keskeisin ohjauskeino on vuonna 2000 voimaan tullut ympäristönsuojelulaki. Se on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jonka tavoitteena on

  • ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja,
  • turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö,
  • ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia,
  • tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena,
  • parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon,
  • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä,
  • torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä.

Laki edellyttää, että pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on haettava ympäristölupa. Ympäristönsuojelulain nojalla annetaan asetuksia lain tavoitteista ja täytäntöönpanosta.

  • Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)
  • Ympäristönsuojeluasetus 713/2014 (Finlex)

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Huhtikuussa 2010 vahvistetulla ympäristönsuojelulain muutoksella siirrettiin ympäristövaikutuksiltaan pienet toiminnat  ympäristöluvan piiristä kevyemmän rekisteröinnin piiriin. Rekisteröinti on ollut mahdollista 1.6.2010 alkaen.

Muut ympäristönsuojelua koskevat lait

Ympäristönsuojelulaki ei koske kuitenkaan ympäristön fyysistä muuttamista tai rakenteellista pilaamista eikä myöskään maankäyttöä ja luonnonsuojelua, joista on säädetty erikseen. 

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista ja jätelaki jätehuoltoa ja jätteiden hyötykäyttöä. Myös geenitekniikan ja kemikaalien käytöstä, merensuojelusta ja hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista on säädetty eri laeilla.

Julkaistu 3.9.2014 klo 13.28, päivitetty 27.7.2015 klo 14.18