Ilmansuojelulainsäädäntö

Ilmansuojelulaki ja -asetus kumoutuivat, kun ympäristönsuojelulaki ja -asetus tulivat voimaan 1.3.2000. Ilmansuojeluvaatimusten taso säilyi jokseenkin ennallaan, ja suurin osa ilmansuojelulain säännöksistä sisältyy nyt ympäristösuojelulakiin. Ilmansuojelulain nojalla annetut yleiset määräykset ja ohjeet jäivät voimaan, vaikka ilmansuojelulaki ja -asetus kumottiin.

Ilmansuojelulain ja ympäristönsuojelulain nojalla valtioneuvosto on antanut seuraavat asetukset ja päätökset:

Ilmanlaatu

 • Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf), ks. myös ympäristönsuojelulain muutos 13/2011 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta 480/1996 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä 164/2007(Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf)

Päästöt

 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005 (Finlex), asetuksen perustelumuisto (pdf), ks. myös ympäristönsuojelulain muutos 814/2005 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta 813/2010 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 6/2011 (Finlex), asetuksen muistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta 269/2012 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta 1266/2002 (Finelx), asetuksen perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta 64/2015 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 844/2004 (Finlex), muutokset 398/2005 (Finlex) ja 23/2009 (Finlex), muistio (pdf) työkoneiden polttomoottoreiden markkinoille luovuttamisen edellytyksenä olevista tyyppihyväksynnän päästöraja-arvoista vuonna 2009
 • Valtioneuvoston päätös bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 468/1996 (Finlex) ja sen muutos 1264/2002 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla 1085/2011 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf) ja asetuksen muutos 198/2016 (Finlex).

Polttoaineet

 • Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista 1206/2010 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta 76/2010 (Finlex) ja muutoksen 1205/2010 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus raskaan  ja  kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 413/2014 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta 101/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös kivihiilien rikkipitoisuudesta 888/1987 (Finlex)
 • Merenkulun ympäristönsuojelulain 1672/2009 (Finlex) nojalla on valtioneuvosto antanut asetuksen merenkulun ympäristönsuojelusta 76/2010 (Finlex), jolla rajoitetaan meriliikenteessä käytettävien polttoöljyjen rikkipitoisuutta.

Polttolaitokset

 • Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta 936/2014 (Finlex) ja asetuksen muistio (pdf).Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) muistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta 1017/2002 (Finlex), asetuksen perustelumuistio (pdf) ; kumotaan, mutta sitä sovelletaan 31.12.2015 saakka asetuksen 936/2014 2 §:n kohdan 5 tarkoittamiin laitoksiin
 • Ympäristöministeriön päätös (hallintomenettelylain 51 §:n mukaan 15.3.2016 korjattu päätös) valtioneuvoston päätöksen ympäristösuojelulain 101 §:ssä tarkoitetusta suuria polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta muuttamisesta (pdf) (16.2.2016), alkuperäisen valtioneuvoston päätöksen (20.12.2012) perustelumuistio (pdf). Päätöksen liittyvät liitteet:
  • Liite 1: Suunnitelmaan kuuluvat laitokset (pdf)
  • Liite 1 b: Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästötiedot (pdf)
  • Liite 2: Laitosten polttoainetiedot ja savukaasumäärät (pdf)
  • Liite 3: Laskennalliset SO2-päästöt (pdf)
  • Liite 4: Laskennalliset NOx-päästöt (pdf)
  • Liite 5: Laitosten laskennalliset hiukkaspäästöt (pdf)
  • Liite 6: Laitosten alustavat päästöjen vähennystoimet (pdf)
  • Liite 7: Suomen suunnitelmaan kuuluvat laitokset ja Suomen opt-out laitokset 2008-2015 (pdf)
 • Komission päätös (30.6.2016) teollisuuden päästöistä annetun direktiivin (2010/75/EU) 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (pdf)
 • Komission täytäntöönpanopäätös (10.2.2012) teollisuuspäästödirektiivissä tarkoitettujen kansallisten siirtymäsuunnitelmien laatimisesta; K(2012) 612 (pdf)
 • Komission täytäntöönpanopäätös (7.5.2012) teollisuuspäästödirektiivissä tarkoitettujen käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelemisestä; C(2012) 2948 (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 1065/2017 (Finlex) ja asetuksen muistio (pdf)
 • Kumottu valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 750/2013 (Finlex) ja asetuksen muistio (pdf)
 • Kumottu valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta 383/2016 (Finlex) ja asetuksen muistio (pdf)
 • Kumotun polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 445/2010 (Finlex) muistio (pdf)

Otsonikerros

 • Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista 262/1998 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta 452/2009 (Finlex)

Lisätietoja

Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi, puh. 0295 250 072, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.8.2016 klo 11.14, päivitetty 5.1.2018 klo 8.45