Jätelainsäädäntö edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ehkäisee jätteistä aiheutuvia haittoja

Jätelainsäädännön tavoitteena on

 • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
 • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, ei kuitenkaan eräistä erityisjätteistä, esimerkiksi ydinjätteistä. Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä. Joiltain osin Suomen lainsäädäntö on kuitenkin EU-säädöksiä laaja-alaisempi ja tiukempi.

Jätelaki ja keskeiset asetukset on uudistettu vuosina 2011-2016.

Yleiset säädökset

Jätteeksi luokittelun päättyminen

EoW-kriteerit on määritelty rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurskalle sekä kupariromulle. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan kriteerejä myös paperille, muoville ja kompostituotteille. Arviointiperusteista ei säädetä erikseen kansallisessa lainsäädännössä. EoW -menettelyyn ryhtyminen on vapaaehtoista. Yritys voi halutessaan jatkaa toimimista aiempaan tapaan jätestatuksen mukaisesti. Metalliromuasetusta on sovellettu 9.10.2011 alkaen ja lasimurskaa koskevaa asetusta 11.6.2013 alkaen. Kupariromua koskevaa asetusta sovelletaan 1.1.2014 alkaen. Asetukset ovat kaikilta osin velvoittavia ja niitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.  

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset

 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 104/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 102/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 733/2016 (Finlex) perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta 582/2004 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 105/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013 (Finlex)
 • Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 419/2013 (Finlex) ja
 • Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta 499/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) 
 • Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta 1071/1989 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä 711/1998 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista 262/1998 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden huollosta 452/2009 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä 112/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä 527/2013 (Finlex) ja perustelumuistio  (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 528/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä 526/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Komission päätös edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (EY) N:o 292/2009 (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) (EY) N:o 1069/2009 (EUR-Lex)
 • Komission asetus sivutuoteasetuksen täytäntöönpanosta (EU) N:o 142/2011 (EUR-Lex)

Jätteiden siirrot

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa sovelletaan ns. EY:n jätteensiirtoasetusta. Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota kaikkien EY:n ja ETA:n jäsenmaiden on noudatettava. Asetuksessa on säädetty yksityiskohtaisesti jätteiden viennin, tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja niihin tarvittavista luvista.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä on täydennetty kahdella erillisellä EY:n asetuksella, jotka koskevat jätteensiirtoasetuksen liitteessä II lueteltujen ns. vihreän luettelon jätteiden vientiä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin. Asetuksissa on säädetty maakohtaisesti, millaista valvontamenettelyä on sovellettava tietyn vihreän luettelon jätteen vientiin hyödynnettäväksi OECD:n ulkopuoliseen maahan.

Jätteensiirtoasetuksen säädöksiä on kansallisesti täydennetty jätelain 12 luvussa. Siinä säädetään muun muassa edellytyksistä, joilla toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä jätteen siirron Suomeen, Suomesta tai Suomen alueen kautta, sekä jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksynnästä.

Säädökset jätteensiirtoasetuksen liitteessä II mainittujen jätteiden viennissä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin sovellettavista valvontamenettelyistä:

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Susanna Wähä, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 325

Julkaistu 23.6.2016 klo 10.41, päivitetty 8.9.2016 klo 12.37