Jätelain muutos

Kuulemistilaisuus jätelain muutoksesta 17.11.2017

Ympäristöministeriö pitää 17.11.2017 klo 13-15 kuulemistilaisuuden jätelain muuttamista koskevaan hallituksen esitysluonnokseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista. Kuulemistilaisuus pidetään työ- ja elinkeinoministeriön kokouskeskuksessa osoitteessa Etelä-Esplanadi 4 (auditorio). Kuulemistilaisuuteen mahtuu 40 ensiksi ilmoittautunutta. Lisäksi kommentteja hallituksen esitysluonnokseen voi toimittaa kirjallisesti ympäristöministeriöön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään perjantaina 24.11.2017 (viitteeksi dnro YM14/400/2017).

Hallituksen esityksen jatkovalmistelussa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä sidosyksikköjä koskevat säännösehdotukset on erotettu ns. jätehuollon markkinapaikan valmistelusta. Markkinapaikasta sekä markkinapaikassa tapahtuvasta kunnan toissijaiseen jätehuoltovastuuseen liittyvästä markkinapuutteen osoittamisesta on tarkoitus säätää erikseen. Tässä yhteydessä täsmennetään myös kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteita.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: hallitussihteeri Ella Särkkä, p. 0295 250 308, etunimi.sukunimi@ym.fi

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta lausunnoilla 20.6. - 15.8.2017

HE-luonnoksessa ehdotetaan yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia jätelain säännöksiä muutettaviksi pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattaisiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Lakiin ehdotetaan lisäksi eräitä muita vastuunjaon rajauksen toimeenpanemiseksi tarpeellisia muutoksia. Jätelakiin lisättäisiin myös jätelain ja vuoden 2017 alussa voimaan tulleen julkisia hankintoja koskevan lain (1397/2016) yhteensovittamiseksi tarpeelliset sidosyksikköjä koskevat säännökset. Lakiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi elohopeaa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavat tekniset muutokset.

Ehdotus on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on kehittää jätealan markkinoita säätämällä kunnallisen jätteenkäsittelyinfran eriyttämisestä sekä luomalla jätteiden ja sivuvirtojen markkinapaikka. Ympäristöministeriö tilasi asianajaja Mika Pohjoselta erillisselvityksen kunnallisen jätteenkäsittelyinfran avaamisesta yksityisille toimijoille.

Ehdotus pohjautuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän 28.2.2017 valmistuneeseen ehdotukseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää jätelain vastuurajauksen uudistamista sekä jätelain ja uudistuvan hankintalainsäädännön yhteensovittamista.

Ympäristöministeriö teetti vaikutusarvion kunnan vastuun rajauksesta ennen tietoa hankintalain vaikutuksista yhdyskuntajätehuoltoon.

Työryhmän työn tueksi ympäristöministeriö tilasi selvitysmies Mikko Alkiolta erillisselvityksen hankintalain ja jätelain yhteensovittamiseksi.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, p. 0295 250 234, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 31.1.2017 klo 12.06, päivitetty 30.11.2017 klo 12.53