Jätelain muutos

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain uudistuksen toisen vaiheen muutoksista lausunnoilla 26.6.-24.8.2018

Esitysluonnoksessa ehdotetaan täsmennettäväksi jätelaissa kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvelvollisuudelle säädettyjä edellytyksiä ja siihen liittyviä menettelyjä. Esitysluonnoksessa säädettäisiin muun palvelutarjonnan puutteen todentamiseen käytettävästä jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustasta ja sen käyttämisestä. Esitysluonnoksessa säädettäisiin myös Motiva Oy:n velvollisuudesta ylläpitää ja kehittää tietoalustaa sekä eri viranomaisten oikeudesta saada tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja tietoalustasta. Lisäksi täsmennettäisiin kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden nojalla järjestämästä palvelusta perimän jätemaksun periaatteita. Ehdotettujen muutosten tavoitteena on lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuden läpinäkyvyyttä sekä edistää jäte- ja kierrätysmarkkinoiden toimintaa. Esitysluonnoksessa kunnan ja kunnan jätehuoltoyhtiön kirjanpitovelvoitteisiin ehdotetaan lisäksi tehtäviksi kunnan jätehuollon toimialan sidosyksikkösäännösten noudattamisen seuraamiseksi tarpeelliset muutokset. Esitysluonnos olisi toinen vaihe jätelain kaksiosaisen uudistuksen kokonaisuudesta.

Lausuntopyyntö sekä lausuntoyhteenveto löytyvät kaikkien julkishallinnon viranomaisten yhteisestä Lausuntopalvelu.fi-palvelusta.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe

Jätelain uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa koskevia säännöksiä muutettiin pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti siten, että kunnille säädetty vastuu rajattiin pääosin vain asumisessa syntyvään jätteeseen. Lakiin tehtiin lisäksi vastuunjaon rajauksesta johtuvat muutokset poikkeusmahdollisuuteen velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon sekä säädettiin kunnan jätehuollon alalla toimiviin sidosyksiköihin ja hankintayksiköihin sovellettavasta markkinaehtoista toimintaa rajoittavasta ulosmyynnin osuudesta. Hallituksen esityksen pohjalta on hyväksytty jätelain muutos (445/2018), joka tulee voimaan vuoden 2019 alussa.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe pohjautuu ympäristöministeriön asettaman työryhmän 28.2.2017 valmistuneeseen ehdotukseen. Työryhmän tehtävänä oli selvittää jätelain vastuurajauksen uudistamista sekä jätelain ja uudistuvan hankintalainsäädännön yhteensovittamista. Ympäristöministeriö teetti lisäksi vaikutusarvion kunnan vastuun rajauksesta.

Työryhmän työn tueksi ympäristöministeriö tilasi selvitysmies Mikko Alkiolta erillisselvityksen hankintalain ja jätelain yhteensovittamiseksi.

Lisäksi ympäristöministeriö tilasi asianajaja Mika Pohjoselta erillisselvityksen kunnallisen jätteenkäsittelyinfran avaamisesta yksityisille toimijoille.

Luonnos hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta oli lausunnoilla 20.6.-15.8.2017.

Ympäristöministeriö järjesti lisäksi 17.11.2017 kuulemistilaisuuden hallituksen esitysluonnokseen jatkovalmistelun yhteydessä tehdyistä muutoksista.

Lisätietoja:

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, p. 0295 250 234, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristöneuvos Anna-Maija Pajukallio, p. 0295 250 218, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.6.2018 klo 8.34, päivitetty 12.9.2018 klo 12.32