Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennetaan

Hallituksen kärkihanke

Maarakentamiseen soveltuva jäte on materiaalia, joka on jalostettu käytettäväksi joko sellaisenaan neitseellisen kiviaineksen sijaan tai parantamaan teknisesti heikompilaatuista maa-ainesta. Näistä materiaaleista käytetään yhteisnimitystä uusiomaa-aines, joka tavallisen kansalaisen silmissä ei juuri eroa neitseellisestä kiviaineksesta.

Ympäristöministeriö uudisti eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetuksen) vuonna 2017. Uusi MARA-asetus (VNA 843/2017) tuli voiman vuoden 2018 alussa. Uuden rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) valmistelu on käynnissä ja sen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Molemmilla asetuksilla edistetään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. MARA-asetuksen uusiminen ja MASA-asetuksen valmistelu on tehty ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisenä hankkeena.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen maanrakentamisessa on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotaloutta ja kierrätystä edistävää kärkihanketta.

Asetusvalmistelun päälinjat

Asetusvalmistelutyössä keskeiset lähtökohdat ovat olleet jätteen hyödyntämishankkeen suunnitelmallisuuden ja laadunhallinnan riittävyyden varmistaminen sekä hyödynnettävien jätteiden ympäristökelpoisuuden arviointiperusteiden uudistaminen. Nämä lähtökohdat huomioiden MARA-asetuksen soveltamisalaa on voitu laajentaa uusiin maarakentamiskohteisiin ja jätemateriaaleihin, ja MASA-asetukseen on mahdollista sisällyttää esimerkiksi haitallisia aineita sisältäviä maa-ainesjätteitä sekä maaperän stabiloinnissa hyödynnettäviä jätteitä. MARA-asetuksen rekisteröinti-ilmoituksen vaatimuksia täydentämällä myös hyödyntämishankkeen toteutusta koskevien tietojen dokumentointia ja niiden jatkokäytön edellytyksiä on voitu parantaa. Sisällöltään vastaavan rekisteröinti-ilmoituksen on tarkoitus koskea myös MASA-asetusta.

Taustaselvitykset:

Julkaistu 16.2.2018 klo 12.11, päivitetty 16.2.2018 klo 12.11