Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksia maarakentamisessa laajennetaan

Hallituksen kärkihanke

Maarakentamiseen soveltuva jäte on materiaalia, joka on jalostettu käytettäväksi joko sellaisenaan neitseellisen kiviaineksen sijaan tai parantamaan teknisesti heikompilaatuista maa-ainesta. Näistä materiaaleista käytetään yhteisnimitystä uusiomaa-aines, joka tavallisen kansalaisen silmissä ei juuri eroa neitseellisestä kiviaineksesta.

Ympäristöministeriö on yhdistänyt eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa koskevan valtioneuvoston asetuksen (ns. MARA-asetus 591/2006) uusimisen ja uuden rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskevan asetuksen (ns. MASA-asetus) valmistelun. Asetusten tarkoituksena on edistää näiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Molemmat asetukset koskevat jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa, joten niiden valmistelu on yhdistetty ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteiseksi hankkeeksi. Tavoitteena on saada ns. MARA-asetus voimaan vuoden 2017 loppuun mennessä ja ns. MASA-asetus keväällä 2018.

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen maanrakentamisessa on osa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotaloutta ja kierrätystä edistävää kärkihanketta.

Asetusvalmistelun päälinjat

Asetusvalmistelutyössä keskeiset lähtökohdat ovat jätteen hyödyntämishankkeen suunnitelmallisuuden varmistaminen ja ympäristökelpoisuuden arviointi sellaisissa rakenteissa, joissa jätteitä tyypillisesti hyödynnetään. Tämä tarkoittaa myös MARA-asetuksen nykyisten raja-arvojen uudelleenarviointia, jotta raja-arvot vastaisivat paremmin todellisia sovellutuskohteita. Jätteiden ympäristökelpoisuuden laskennallinen arviointityö on parhaillaan käynnissä ja valmistuu kuluvan kevään aikana. Tavoitteena on antaa yhteiset ympäristökelpoisuuskriteerit kaikille jätemateriaaleille.

MARA-asetuksen sovellutusalan laajentamista ja uusien jätemateriaalien lisäämistä tarkastellaan ympäristökelpoisuuslaskennan perusteella. Mahdollisia uusia käyttökohteita ovat esimerkiksi varasto- ja teollisuusrakennusten pohjarakenteet, yksityis- ja metsäautotiet sekä tuhkien käyttö maa-ainesten stabiloinnissa. Soveltamisalan laajentamisessa arvioidaan myös eri jätemateriaalien hyötykäytön tarkoituksenmukaisuutta. MASA-asetukseen suunniteltuja materiaaleja ovat esimerkiksi haitallisia aineita ja pieniä määriä mineraalista rakennusjätettä sisältävä maa-aines sekä stabiloitu pehmeä maa-aines ja ruoppausmassat sideaineineen. Asetuksen soveltamisalaan suunniteltuja käyttökohteita ovat MARA-asetusta vastaavasti väylä- ja kenttärakenteet ja lisäksi esimerkiksi meluesteet ja erilaiset täytöt. 

Taustaselvitykset:

Julkaistu 3.11.2016 klo 10.48, päivitetty 17.8.2017 klo 15.09