Ympäristönsuojelulain uudistaminen

Ympäristöministeriö asetti 30.11.2011 ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen (YM038:00/2011). Hankkeen ehdotusten pohjalta on valmisteltu uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja sen muutos (423/2015). Ympäristönsuojelulain uudistamisen tavoitteena on sujuvoittaa lupakäytäntöjä muun muassa karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä.

Uudistuksen viimeisessä 3. vaiheessa sujuvoittaminen jatkuu, nyt valmistellaan ilmoitusmenettelyä

Uudistuksen kolmannessa vaiheessa lupakäsittelyä halutaan edelleen sujuvoittaa. Erityisesti selvitetään edellytyksiä luoda uusi, ympäristölupamenettelyn korvaava kevyempi ja yksinkertaisempi ilmoitusmenettely. Lisäksi tutkitaan edellytyksiä siirtää eläinsuojia laajasti ilmoitusmenettelyn piiriin ja säätää nyt lupamääräyksissä ratkaistavista asioista toimialakohtaisessa valtioneuvoston asetuksessa.

Tilaisuus ympäristönsuojelulakiin valmisteltavasta uudesta ilmoitusmenettelystä 7.2.2018

Tilaisuutta voi seurata oheisen linkin välityksellä: http://videonet.fi/ym/20180207/

Uudistuksen aiemmat vaiheet

1. vaihe: Hallituksen esitys ympäristönsuojelulaiksi

 

Tasavallan presidentti vahvisti uuden ympäristönsuojelulain 26.6.2014. Ympäristönsuojelulailla tuodaan teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä parantaa ja yhdenmukaistaa ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia. Tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun lupamenettelyä ja lupien valvontaa. Uudistuksen ansiosta merkittävät luonnonarvot voidaan ottaa huomioon entistä paremmin turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa.

Uudistuksen 2. vaihe

Hankkeen toisen vaiheen tavoitteena on arvioida ympäristönsuojelulain ja sen mukaisiin toimintoihin samanaikaisesti sovellettavan muun ympäristölainsäädännön muutostarpeita, jotka koskevat:

  • ennakkovalvontamenettelyjen sujuvoittamista sekä lupien tarkistamismenettelyiden sujuvoittamista,
  • eri ympäristölakien mukaisten lupamenettelyiden suhteiden selkeyttämistä ja
  • toiminnan ympäristövaikutuksia koskevien arviointien ja selvitysten entistä parempaa hyödyntämistä ympäristölupamenettelyssä.

Hankkeen toisen vaiheen valmistelun pohjalta laadittu hallituksen esitys ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 20.11.2014. Hallituksen esityksessä tehostetaan ympäristölupien käsittelyä, yhdistetään ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisten lupien käsittelyt sekä muutetaan eläinsuojien luvanvaraisuusrajoja. Hallituksen esityksen pohjalta on hyväksytty ympäristönsuojelulain muutos (423/2015).

3. vaihe: Säädösehdotusten eteneminen

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (437/2017, hallituksen esitys 8/2017 vp) on tullut voimaan 1.9.2017. Lain muutoksessa säädetään kansalliseen laitosluetteloon kuuluvien toimintojen luvanvaraisuuteen kevennyksiä sekä lupahakemusvaiheen viranomaisneuvonnalle hallinnon yleislainsäädäntöä täsmällisempiä säännöksiä.

Luvanvaraisuus poistetaan kokonaan sellaisilta toiminnoilta, joiden ympäristövaikutukset ovat yleisellä tasolla vähäisiä. Näitä toimintoja ovat muun muassa pellettien puristamot, viilutehtaat, tekstiilien vesipesulat ja pelastustoiminnan helikopterilentopaikat.

Lisäksi lupamenettelyä hallinnollisesti kevyemmän rekisteröintimenettelyn soveltamisalaa laajennetaan. Keskeisimpänä tähän liittyvänä muutoksena on, että nykyisin luvanvaraiset kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat siirretään rekisteröintimenettelyyn. Tällöin kyseisten toimintojen on noudatettava valtioneuvoston asetuksella säädettäviä yleisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia,

Myös orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen luvanvaraisuuskynnyksiä nostetaan ja osa näistä toiminnosta siirretään rekisteröintimenettelyyn.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Oili Rahnasto p. 0295 250 244, etunimi.sukunimi@ym.fi

Laitosluettelo ja ilmoitusmenettelyn soveltamisala: neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen p. 0295 250 117 etunimi.sukunimi@ym.fi

Ilmoitusmenettely: hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, p. 02952 50150, etunimi.sukunimi@ym.fi

Eläinsuojat: ylitarkastaja Markus Tarasti p. 0295 250 291, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 1.8.2018 klo 11.42, päivitetty 1.8.2018 klo 11.41