Öljy- ja kemikaalivahingot

Ympäristöministeriö ohjaa, seuraa ja kehittää öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaa. Ministeriö huolehtii taloudellisista voimavaroista, kehittää lainsäädäntöä ja ohjaa lainsäädännön toimeenpanoa. Ympäristöministeriö myös koordinoi kansainvälistä öljyn- ja kemikaalitorjuntasopimuksiin liittyvää yhteistyötä.

Suomen ympäristökeskuksen johdolla torjuntavalmiutta on rakennettu pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti ja se perustuu useiden viranomaisten ja sidosryhmien yhteistyöhön. Merellisten öljyvahinkojen torjuntavalmius perustuu merivoimien, Rajavartiolaitoksen sekä useiden varustamojen monitoimialuksiin, jotka ovat varustettuja torjuntakalustolla ja jotka osallistuvat yhteisiin harjoituksiin. Pelastuslaitokset vastaavat öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnasta alueillaan ja ne osallistuvat myös aluskemikaalivahinkojen torjuntaan. Öljysuojarahaston kautta ohjatuilla varoilla ylläpidetään öljyvahinkojen torjuntavalmiutta maalla ja merellä sekä korvataan niiden kustannuksia. Lisäksi suuret öljyvarastot ja satamat ovat velvollisia varautumaan vahinkojen torjuntaan.

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Öljy- ja kemikaalivahingot merellä ja sisävesillä

Suomen alusöljyvahinkojen torjuntavalmiuden vähimmäistavoite on, että avomerellä tulee kyetä yhteistyössä naapurivaltioiden kanssa torjumaan Suomenlahdella 30 000 tonnin, Saaristomerellä 20 000 tonnin ja Pohjanlahdella 5 000 tonnin öljyvahinko avovesioloissa kolmessa vuorokaudessa ja jääoloissa kymmenessä vuorokaudessa. Saimaan syväväyläalueella öljyvahingon torjunta on pääosin rantojen puhdistustyötä. Siellä varteenotettava alusöljyvahinkoskenaario on 300 tonnia.

Meren saaristo- ja rannikkovesillä öljyvahingot on kyettävä torjumaan niin, että öljyn pääsy sisäsaaristoon sekä mantereen rannoille voidaan estää ja kerätä öljy talteen kuukauden kuluessa päästöstä. Rannikolla tavoitteena on, että pääosa rannoista on puhdistettu kolmen kuukauden kuluessa onnettomuudesta.

Viranomaisten ja sidosryhmien tehtävät

Ympäristövahinkoja torjutaan yhteistyössä useiden viranomaisten kanssa, joista keskeisiä ovat Suomen ympäristökeskus, elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset, kunnat, Liikenteen turvallisuusvirasto, merivoimat, pelastuslaitokset ja rajavartiolaitos. Merellisten öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat lisäksi liikelaitokset, kuten Meritaito Oy, saariston yhteysalusten varustamot sekä kansalaisjärjestöt, kuten esimerkiksi WWF Suomi.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Magnus Nyström, p. 0295 250 212, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 19.9.2017 klo 9.17, päivitetty 20.6.2018 klo 13.38