Koulutusohjelmat ja -aineistot

Ympäristörikosten tutkinta edellyttää erityisosaamista, jota voidaan hankkia vain perehtymällä ympäristörikosten erityispiirteisiin ja hallitsemalla vaativa taktinen ja tekninen tutkinta. Poliisiammattikorkeakoulu ja sen asettama eri toimijoiden edustajista koostuva koordinaatiotyöryhmä koordinoi eri tahojen järjestämän ympäristörikoksiin liittyvän koulutuksen siten, että osaamista voidaan vahvistaa toimialarajat ylittäen.

Koulutus suunnataan kaikille ympäristörikostorjunnan viranomaistoimijoille, joista keskeisimmät ovat esitutkinta (poliisi, raja ja tulli), ympäristövalvojat (ELY-keskukset ja kunnat) ja syyttäjät.

Vuoden 2018 koulutustilaisuudet

Jakso 4: Maa-ainekset ja vesirakentaminen

Aika: 13.-14.2.2018

Paikka: Polamk, Tampere. Pääasiassa koulutukseen osallistutaan alueellisten viranomaisyhteistyön ryhmien järjestämissä poliisiyksiköiden etäyhteyspisteissä.

Sisältö: Maa-ainesten hyödyntämiseen liittyvä rikollisuus on vahvasti lisääntynyt erityisesti alueilla, joissa on voimakas rakentamispaine. Yhtäältä kyse on maa-ainesten hyödyntämisestä mutta toisaalta myös maa-ainesten dumppaamisesta. Näihin rikoksiin liittyy erittäin tärkeä vesiensuojelullinen intressi. Vesirakentaminen käsitellään samassa jaksossa, koska siinäkin lähtökohtana on ympäristön muokkaaminen sinänsä.

Tarkempi ohjelma liitteenä. Ilmoittautumiset 9.1.2018 mennessä, ensisijaisesti alueryhmien vastuuhenkilöille, toissijaisesti tai Polamk:ssa järjestettävään tilaisuuteen Kari Koppanen, etunimi.sukunimi@poliisi.fi

Jakso 5: Luonnonsuojelurikokset, metsä- ja metsästysrikokset sekä rakennettu ympäristö

Aika: 22.-23.5.2018

Jakso 6: Jäterikokset

Aika: 13.-14.11.2018

Vuoden 2017 koulutustilaisuudet

Jakso 1: Ympäristörikosoikeuden yleiset opit 8.-9.5.2017

Jaksossa perehdytiin rikosoikeuden yleisiin oppeihin kuten vanhentumiseen, tahallisuus-/tuottamusoppiin, kieltoerehdykseen, syyksilukemiskynnykseen, menettämisseuraamuksiin ja ihmisoikeuksien rajoituksiin rikosprosessille yms. ja niiden soveltumiseen ympäristörikosoikeuteen. Lisäksi perehdytiin ympäristörikosoikeuden omiin yleisiin käsitteisiin ja niiden tulkintaan kuten vaarantumiseen sekä ympäristörikosoikeuden ja hallinto-oikeuden (erityisesti hallintopakon) väliseen suhteeseen ja viranomaisten rooleihin eri prosesseissa. Jaksossa myös käytiin läpi Suomen ympäristörikostilannetta sekä esitutkinnassa että tuomioistuimissa sekä tuomitsemiskäytäntöä.

Koulutusmateriaali

Jakso 2: Rikoshyöty, vastuun kohdentaminen ja yhteisösakko 5.9.2017

Jaksossa perehdytiin ympäristörikoksissa tunnistettuihin erilaisiin rikoshyödyn muotoihin ja sen määrittämiseen, vastuun kohdentamiseen eli vastuullisen henkilön tunnistamiseen yritystoiminnan puitteissa tapahtuneissa ympäristörikoksissa ja yritystoiminnassa tapahtuneita rikoksia koskevan yhteisösakon määräämisen perusteisiin. Yksipäiväinen jakso on osa Poliisiammattikorkeakoulun vakavien ympäristörikosten tutkintakurssia.

Koulutusmateriaali

Jakso 3: Lupavelvollinen toiminta ja päästöt ympäristöön 28.-29.11.2017

Jaksossa tarkasteltiin niitä toimintoja, jotka edellyttävät lähtökohtaisten vaikutustensa vuoksi ympäristölupaa. Jaksossa tarkasteltiinn sekä tapauksia, joissa on toimittu ilman lupaa että tapauksia, joissa on rikottu ympäristöluvan ehtoja. Tarkasteltavat toimialat ovat hyvin monimuotoisia pienistä suuriin eli autokorjaamoista ja maataloudesta teollisuuden suuriin toimintakokonaisuuksiin ja energiantuotantoon. Jaksossa tarkasteltiin myös haastavia tilanteita, joissa jätteiden käsittelyllä on aiheutettu pilaantumisvaaraa. Tässä jaksossa –kuten kaikissa myöhemmissäkin– tavoitteena on vahva, eri osallistahojen välinen vuoropuhelu mm. pilaantumisvaaran arvioinnissa ja sen kannalta merkittävien seikkojen tunnistamisessa ja näytön keräämisessä. Oleellista ovat myös rikoksen vakavuuden tunnistaminen, eri osapuolten tuottama osaaminen siihen sekä näytön arviointikysymykset.

Koulutusmateriaali

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Tia Laine-Ylijoki-Laakso, tia.laine-ylijoki(at)ym.fi, p. 0295 250 150

Julkaistu 12.1.2018 klo 8.14, päivitetty 12.1.2018 klo 9.02