Jätelainsäädäntö edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ehkäisee jätteistä aiheutuvia haittoja

Jätelainsäädännön tavoitteena on

 • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
 • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, ei kuitenkaan eräistä erityisjätteistä, esimerkiksi ydinjätteistä. Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä. Joiltain osin Suomen lainsäädäntö on kuitenkin EU-säädöksiä laaja-alaisempi ja tiukempi.

Jätelaki ja jätealan keskeiset asetukset on uudistettu vuosina 2011-2016.

Yleiset säädökset

Jätteeksi luokittelun päättyminen (EoW)

Euroopan komission ja neuvoston asetuksissa määritellään ns. EoW-kriteerit rauta-, teräs- ja alumiiniromulle, lasimurskalle sekä kupariromulle. Mainitut materiaalit lakkaavat olemasta jätettä, jos ne täyttävät materiaaleittain annetuissa asetuksissa säädetyt edellytykset.

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset

 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 104/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 102/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 733/2016 (Finlex) perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 105/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista 766/2016 (Finlex)
 • Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013 (Finlex)
 • Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 419/2013 (Finlex) ja muutoksen 499/2014 (Finlex) perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 958/2016 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) 
 • Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä 112/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä 527/2013 (Finlex) ja perustelumuistio  (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 528/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä 526/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Komission päätös edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (EY) N:o 292/2009 (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) (EY) N:o 1069/2009 (EUR-Lex)
 • Komission asetus sivutuoteasetuksen täytäntöönpanosta (EU) N:o 142/2011 (EUR-Lex)

Jätteiden siirrot

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa sovelletaan ns. EY:n jätteensiirtoasetusta. Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota kaikkien EY:n ja ETA:n jäsenmaiden on noudatettava. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti jätteiden viennin, tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja niihin tarvittavista luvista.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä täydennetään kahdella erillisellä EY:n asetuksella, jotka koskevat jätteensiirtoasetuksen liitteessä II lueteltujen ns. vihreän luettelon jätteiden vientiä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin. Asetuksissa säädetään maakohtaisesti, millaista valvontamenettelyä on sovellettava tietyn vihreän luettelon jätteen vientiin hyödynnettäväksi OECD:n ulkopuoliseen maahan.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä täydennetään kansallisesti jätelain 12 luvussa. Siinä säädetään muun muassa edellytyksistä, joilla toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä jätteen siirron Suomeen, Suomesta tai Suomen alueen kautta, sekä jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksynnästä.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Susanna Wähä, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 325

Julkaistu 28.11.2016 klo 13.34, päivitetty 22.6.2017 klo 10.25