Jätelainsäädantö edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja ehkäisee jätteistä aiheutuvia haittoja

Jätelainsäädännön tavoitteena on

 • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
 • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista.

Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, ei kuitenkaan eräistä erityisjätteistä, esimerkiksi ydinjätteistä. Suomen jätelainsäädäntö seuraa Euroopan unionin jätelainsäädännön kehitystä. Joiltain osin Suomen lainsäädäntö on kuitenkin EU-säädöksiä kattavampi ja tiukempi.

Jätelainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Jätelaki ja eräät keskeiset asetukset on uudistettu vuosina 2011-2014. Kokonaisuudessaan asetusten uudistamistyö kestänee ainakin vuoteen 2016 saakka.

Yleiset säädökset

Jätteeksi luokittelun päättyminen

EU:n uudessa jätedirektiivissä säädetään arviointiperusteista, joiden perusteella voidaan päättää, milloin jäte lakkaa olemasta jätettä.

Ympäristöministeriön asetti 3.7.2014 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää jätteen lämpökäsittelyssä syntyvän kaasun ominaisuuksia ja puhdistamista siten, että puhdistettu kaasu ei ole enää jätettä ja että sen polttamisesta ei synny suurempia päästöjä, kuin maakaasun polttamisesta aiheutuu.

Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Jätelaji-, tuote- ja toimialakohtaiset säädökset

 • Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista 520/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 104/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 190/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 102/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa 123/2015 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus ajoneuvon romutusavustuksesta 582/2004 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 519/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) sekä muutoksen 105/2015 perustelumuistio (pdf)
 • Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 387/2013 (Finlex)
 • Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 419/2013 (Finlex) ja
 • Ympäristöministeriön asetusvaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteiden I ja II muuttamisesta499/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf) 
 • Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCT:n käytön rajoittamisesta 1071/1989 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä 711/1998 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös otsonikerrosta heikentävistä aineista 262/1998 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden huollosta 452/2009 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä 112/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä 527/2013 (Finlex) ja perustelumuistio  (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus keräyspaperin erilliskeräyksestä ja kierrätyksestä 528/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä 518/2014 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Valtioneuvoston asetus juomapakkausten palautusjärjestelmästä 526/2013 (Finlex) ja perustelumuistio (pdf)
 • Komission päätös edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (EY) N:o 292/2009 (EUR-Lex)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä (sivutuoteasetus) (EY) N:o 1069/2009 (EUR-Lex)
 • Komission asetus sivutuoteasetuksen täytäntöönpanosta (EU) N:o 142/2011 (EUR-Lex)
 • Neuvoston asetus arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin tietyntyyppiset romumetallit lakkaavat olemasta jätettä (EU) N:o 333/2011 (EUR-Lex)
 • Komission asetus (EU) N:o 1179/2012 (EUR-Lex) arviointiperusteista sen määrittelemiseksi, milloin lasimurska lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla
 • Komission asetus (EU) N:o 715/2013 (EUR-Lex) arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla

Jätteiden siirrot

Jätteiden kansainvälisissä siirroissa sovelletaan ns. EY:n jätteensiirtoasetusta. Se on sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, jota kaikkien EY:n ja ETA:n jäsenmaiden on noudatettava. Asetuksessa on säädetty yksityiskohtaisesti jätteiden viennin, tuonnin ja kauttakuljetuksen valvonnasta ja niihin tarvittavista luvista.

Jätteensiirtoasetuksen säännöksiä on täydennetty kahdella erillisellä EY:n asetuksella, jotka koskevat jätteensiirtoasetuksen liitteessä II lueteltujen ns. vihreän luettelon jätteiden vientiä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin. Asetuksissa on säädetty maakohtaisesti, millaista valvontamenettelyä on sovellettava tietyn vihreän luettelon jätteen vientiin hyödynnettäväksi OECD:n ulkopuoliseen maahan.

Jätteensiirtoasetuksen säädöksiä on kansallisesti täydennetty jätelain 12 luvussa. Siinä säädetään muun muassa edellytyksistä, joilla toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä jätteen siirron Suomeen, Suomesta tai Suomen alueen kautta, sekä jätteen hyödyntämislaitoksen ennakkohyväksynnästä.

Säädökset jätteensiirtoasetuksen liitteessä II mainittujen jätteiden viennissä muihin kuin OECD:n jäsenmaihin sovellettavista valvontamenettelyistä:

Muut säädökset

 • Jäteverolaki1126/2010 (Finlex)
 • Laki öljyjätemaksusta 894/1986 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon 1191/1997 (Finlex)
 • Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelun edistämiseen myönnettävien avustusten yleisistä ehdoista 894/1996 (Finlex)
 • Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 (Finlex)
 • Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta 76/2010 (Finlex)
 • Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008 (Finlex)
 • Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta 1037/2004 (Finlex)

Ympäristöministeriön antamat ohjeet

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Riitta Levinen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 250 162

Uusi opas jätteiden luokittelusta vaarallisiksi jätteiksi julkaistu 20.4.2016
Jätteiden luokittelua koskevat uudistetut EU-säädökset tulivat voimaan 1.6.2015 alkaen. Juuri julkaistussa oppaassa päivitetään jätteiden luokittelua koskevat kansalliset ohjeet vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä ja uusia käytäntöjä.
Lue lisää
Julkaistu 1.4.2015 klo 12.57, päivitetty 3.5.2016 klo 10.17