Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013 - 2017

Vuonna 2030 maassamme on noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta asukasta. Ikärakenteen muutos on erittäin nopea ja se vaikuttaa suoraan asumiseen. Valtion asuntopolitiikalla pyritään varmistamaan, että ikääntyneet voivat asua turvallisesti kodeissaan toimintakyvystä tai varallisuudesta riippumatta.

Jotta ikääntyneet voivat asua kodissaan mahdollisimman pitkään, heillä tulee olla toimiva ja turvallinen asunto ja asuinolot. Asuntokantamme muuttuu kuitenkin hyvin hitaasti ja siksi on tärkeää, että tulevaan muutokseen varaudutaan ennakolta. Hyvät asuinolot osaltaan myös myöhentävät ja jopa ehkäisevät siirtymistä palveluasumiseen ja kalliiseen laitoshoitoon.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 valmisteltiin poikkihallinnollisena yhteistyönä. Ohjelman toimenpiteet sisältävät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä. Ohjelman kautta vaikutetaan sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan.

Tavoitteet

  • Parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että ikääntyneet voivat asua kodissaan niin pitkään kuin mahdollista terveydentila huomioon ottaen
  • Tukea ikääntyneiden omaa asumiseen liittyvää varautumista ja ennakointia
  • Vaikuttaa siihen, että kunnissa otetaan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon ikääntyvän väestön asumisen kysymykset
  • Suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan entistä paremmin huomioon ikääntyneiden asumisen tarpeita
  • Parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja

Toimenpidelinjaukset

  • Ennakointi ja varautuminen
  • Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
  • Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
  • Asumisen, palvelujen ja elinympäristöjen kokonaisuus

Painopisteet vuosille 2016–2017

Vuosina 2016–2017 ohjelma keskittyy vaikuttamaan laaja-alaisesti siihen, että ikääntyvän väestön asumisen kehittämistarpeet otetaan huomioon asuntopoliittisissa toimenpiteissä, kuntien suunnitelmissa sekä asunto- ja rakennusalan toiminnassa.

Ohjelmassa toteutetaan asumisen kokeiluja, kuten asumisen ja hoivan yhdistäviä ratkaisuja. Lisäksi kehitetään ikääntyneiden asumisen yhteisöllisyyttä ja ikäystävällisiä asuinalueita.

Kehittämisohjelmassa tuotetaan tietoa ikääntyneen väestönosan asumistilanteesta ja luodaan kunnille työkaluja ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja kehittämiseen. Kehittämisohjelman toimenpiteisiin sisältyy myös muun muassa asuntojen esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavan teknologian ja korjausrakentamisen edistämistä.

Kehittämisohjelmaa toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden asumisen kannalta erityisen tärkeää on kehittää asumista paikallisista lähtökohdista ja osallistaa ikääntyneet asumiseen ja elinympäristöihin liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Vanhus
Maskot, Kuvatoimisto Gorilla

Koordinaatioryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut Koordinaatioryhmän tukemaan ohjelman toteutusta vuosina 20162017.

•  Koordinaatioryhmän asettamispäätös

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutuksen tukena toimi vuosina 2014–2015 ympäristöministeriön asettama Yhteistyöryhmä.

Lisätietoja

Asuntoneuvos Raija Hynynen, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen, puh. 029 525 0093, s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi

Ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, Rakennetun ympäristön osasto, Lähiympäristö ja asuminen, puh. 029 525 0353,  s-posti: etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @SariHosionaho

Ajankohtaista RSS

Tarjouspyyntö ”Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi”

14.3.2018
Selvityksessä tarkastellaan, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuvaa. Esille nousee myös kysymys siitä, mikä rooli kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokannan kehittämisellä ikääntyneiden asumisen tarpeita vastaavaksi voisi olla myös laajemmin kuntien varautumisessa väestön ikääntymiskehitykseen.

Julkaistu 11.6.2014 klo 8.32, päivitetty 17.5.2017 klo 13.26