Natura 2000 -verkosto turvaa monimuotoisuutta

Euroopan unioni pyrkii pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kadon alueellaan. Yksi tärkeimmistä keinoista päästä tavoitteeseen on Natura 2000 -verkosto.

Verkosto turvaa luontodirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Tällaisia luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

EU:n jäsenmaat ehdottavat alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä luontodirektiivin mukaisia alueita kutsutaan SCI-alueiksi. Lopullisen päätöksen verkostosta tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen jäsenmaa määrittelee verkostoon otetut alueet erityisten suojelutoimien alueiksi (SAC-alueiksi). Niillä toteutetaan kyseisten luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Lisäksi verkostoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle.

Koski
Petri Tuohimaa, YHA Kuvapankki

Suomen Natura-alueet

Suomessa Natura 2000-verkosto kattaa viisi miljoonaa hehtaaria. Tästä maa-alueita on kolme neljäsosaa ja vesialueita yksi neljäsosa. Kaikkiaan alueita on 1865, joista 87 Ahvenenmaalla. Pohjoisin Lappi kuuluu alpiiniseen vyöhykkeeseen, muu Suomi boreaaliseen.

Luontodirektiivin mukaisia SAC-alueita on Suomessa 1721. Ne kattavat noin 4,8 miljoonaa hehtaaria eli noin 12,4 % Suomen kokonaispinta-alasta. Lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita on 468, ja niiden pinta-ala on 3,1 miljoonaa hehtaaria eli noin 8 % maan kokonaispinta-alasta. SAC- ja SPA-alueet ovat osittain päällekkäisiä.

SAC-alueet Manner-Suomen osalta on muodostettu 24.3.2015 annetulla ympäristöministeriön asetuksella, joka tuli voimaan 17.4.2015 (354/2015).

Alueiden rajaukset ovat saatavilla Avoimet ympäristötietojärjestelmät -sivun kautta.

Natura 2000 -verkoston rahoitus

EU:n yhteisörahoitus Natura 2000 verkoston erityissuojelualueille perustuu luontodirektiivin 8 artiklan säännöksiin. Jäsenmaat toimittavat komissiolle arvionsa yhteisön yhteisrahoituksen tarpeesta. Jäsenmaat laativat priorisoidun rahoituksen puiteohjelman (Prioritized Action Framework, PAF), joka luo perusteet sille, miten yhteisörahoitusta suunnataan Natura 2000- alueiden suojelun toimeenpanoon. 

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, p. 02952 50135, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 23.6.2015 klo 16.02, päivitetty 16.11.2016 klo 11.44