Käyttöturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Vaaran hyväksyttävyyden arviointi perustuu kohteen tavanomaiseen tai normaalisti ennakoitavaan käyttöön. Tällaiseen käyttöön ei kuulu käyttäjien tietoinen tai tahallinen riskinotto.

Käyttöturvallisuusvaatimus viittaa kolmeen suureen riskiryhmään:

  1. kaatumiset, liukastumiset ja putoamiset; liikkuvan käyttäjän törmäys tai puristumisriskit sekä liikkuvan kohteen tai siitä irtoavien osien aiheuttamat iskut, leikkaamiset ja likistämiset;
  2. palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmat; Paloturvallisuudesta valtioneuvoston säädetään asetuksessa rakennuksen paloturvallisuudesta. Sähköturvallisuudesta säädetään sähköturvallisuuslaissa ja sen nojalla.
  3. ajoneuvon liikkumisesta aiheutuvat onnettomuudet rakennuksissa ja rakennuspaikoilla.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, käyttöturvallisuus

Asetus

Ohje

Taustamateriaali

F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet    

Lisätietoja:
Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen, p. 0295 250171, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.39, päivitetty 11.10.2016 klo 12.40