Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. Tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on

  • järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset hyvälle elinympäristölle
  • edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä
  • turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus asioiden valmistelussa
  • turvata suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.

Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet (5 §) ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet (12 §). 

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta seurataan ja arvioidaan, jotta se vastaisi muuttuvan toimintaympäristön tarpeita.

Lakiin tehdyt muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen on tehty muutoksia. Tärkeimpiä muutoksia ovat olleet

  • kaavojen toteuttamiskustannusten vastuunjakoa koskeva uudistus (222/2003), joka tuli voimaan 1.7.2003
  • lain toimivuuden ensimmäisen arvioinnin pohjalta tehdyt tarkistukset (476/2004), jotka tulivat voimaan 1.9.2004
  • tonttitarjonnan edellytysten parantamista koskevat muutokset (1441/2006), jotka tulivat voimaan 1.3.2007.
Julkaistu 18.3.2013 klo 14.11, päivitetty 30.7.2015 klo 16.29