Suomen rakentamismääräyskokoelma

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia.

Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat edellyttäneet (ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin). Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemassa olevia rakentamiskokoelman määräyksiä sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikana kuten tähänkin asti. Sitä mukaa, kun rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. 

Rakennustuotteen kelpoisuus rakentamisessa käytettäväksi osoitetaan CE-merkinnällä, mikäli rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai sillä on eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Jos rakennustuotteen kelpoisuutta ei voida osoittaa EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE-merkinnällä, valmistaja voi halutessaan osoittaa kelpoisuuden vapaaehtoisella tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla.

Rakentamista koskevat asetukset uudistuvat vuoteen 2018 mennessä

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti. Laissa on viiden vuoden siirtymäaika asetusten uusimiselle. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa kunnes uudet säännökset on annettu.

Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakentamista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen yhteydessä sääntelyä myös vähennetään.

Asetukset kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan, jonne myös yhtenäisen soveltamisen tueksi annetut ministeriön ohjeet sekä suositusluonteiset ohjeet kootaan.

Paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta, taloteknisiä järjestelmiä, rakennuksen ääniolosuhteita ja meluntorjuntaa sekä esteettömyyttä koskevien säännösten valmistelu on käynnissä. Lisäksi on käynnissä rakennusten energiatehokkuutta koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Myös eräitä keskeisiä rakennustuotteita koskevia asetuksia valmistellaan.

Betoniterästen ja -verkkojen teknisiä vaatimuksia koskeva asetus voimaan 1.3.2016

Rakennusten suunnittelua, rakentamisen työnjohtoa ja viranomaistoimintaa koskevat asetukset ja ohjeet voimaan 1.6.2015.

Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuivat 1.9.2014.

A Yleinen osa

 
Rakentamismääräys Taustamateriaalit
A4 (2000)  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Katja Outinen
 
A5 (2000) Kaavamerkinnät, määräykset
Valmistelija Antti Irjala
 

B Rakenteiden lujuus

 
B9 (1993) Betoniharkkorakenteet, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
 

C Eristykset

 
C1 (1998) Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Ari Saarinen
 
C2 (1998) Kosteus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Katja Outinen
 
C4 (2003) Lämmöneristys, ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki
 

D LVI JA energiatalous

 
D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot , määräykset ja ohjeet
Valmistelija Kaisa Kauko
 
D1 (2010) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot , määräykset ja ohjeet, muutos
Valmistelija Kaisa Kauko
 
D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki
D2 (2012) perustelumuistio (pdf)

D3 (2012) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

Valmistelija Pekka Kalliomäki

Opas valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelusta (lokakuu 2015) (pdf)

D3 kesäajan lämpötilojen laskentaopas (syyskuu 2012) (pdf
Testivuosien kuvaus (2012) (pdf)
Säätiedot Jyväskylä (2012) (xls)
Säätiedot Sodankylä  (2012) (xls)
Säätiedot Vantaa (2012)  (xls)

D3 muutosten (27.2.2013) perustelumuistio (pdf)

Tasauslaskentaopas 2012 (pdf)

D3 (2012) perustelumuistio (pdf)

D3 LTO-laskin 2012, versio marraskuu 2011  (xls)

D3 Tasauslaskin 2012 (versio joulukuu 2012)  (xls)

D3 muistion tekninen liite (2012) (pdf)

Energiamuotojen kerroin (Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, pdft)

 D4 (1978)LVI-piirrosmerkit, ohjeet
Valmistelija Kaisa Kauko
 

D5 (2012) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystarpeen laskenta,  ohjeet
Valmistelija Pekka Kalliomäki

Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (pdf, 1 mt)

Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011 (pdf)

Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012 (pdf, 2 mt)

Aurinkolämmön laskentaopas 2012  (VTT, pdf)

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012 (3 Mt)

D6 (1990) Kvv-työnjohtaja, määräykset - Korvattu osalla A1.  
 D7 (1997) Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset
Valmistelija Pekka Kalliomäki
 
Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä
Valmistelija Jyrki Kauppinen

Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus  (pdf, 10 Mt)

Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä  (pdf, 10 Mt)

Rakennusten lisälämmöneristäminen (pdf, 14 Mt)

E Rakenteellinen paloturvallisuus

 
E1 (2002) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
 
E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
E1 (2011) perustelumuistio (pdf)
E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
 
E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
 
E4 (2005) Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jorma Jantunen
 
E7 (2004) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
Osan E7 uusiminen, esiselvitys  (pdf, 6 Mt)
E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
 
E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet
Valmistelija Jyrki Kauppinen
 

F Yleinen rakennussuunnittelu

 
F1 (2005) Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Erja Väyrynen
 
F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Erja Väyrynen
 

G Asuntorakentaminen

 
G1 (2005) Asuntosuunnittelu, määräykset ja ohjeet
Valmistelija Pekka Lukkarinen
 
G2 (1998) Kumoaminen, 1.3. 2010 alkaen.  

Eurokoodit

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja, joiden soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden laatimista.

HUOM!
Standardin SFS-EN 1992-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 7) on 11.1.2008 korjattu seuraavat kaksi kirjoitusvirhettä:

  • kohdassa 5.5 (s. 6) kertoimen k4 kaavassa miinus-merkki korjattu plus-merkiksi
  • kohdassa 6.4 (s. 7) viittaus muutettu standardiin EN 1992-1-1.

Standardin SFS-EN 1993-1-1 kansalliseen liitteeseen (asetuksen liite 9) on 14.02.2008 tehty korjaukset, jotka koskevat kohdassa 6.3.2.3 taulukossa 6.5 (FI) esitettyjä raja-arvoja tapauksessa, kun  h/b on suurempi kuin 2. Kaavoissa ollut yhtäläisyysmerkki on poistettu ja virheellinen suurempi kuin -merkki on korvattu pienempi kuin -merkillä

 

Julkaistu 1.10.2014 klo 10.54, päivitetty 28.11.2016 klo 16.01