Öljysuojarahasto

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriön alainen öljysuojarahasto korvaa maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen ja niiden torjunnan kustannukset silloin, kun vahingon aiheuttajaa ei tiedetä tai aiheuttaja ei kykene korvaamaan kustannuksia. Lisäksi rahastosta voidaan myöntää korvauksia öljyn pilaaman maa-alueen puhdistamiskustannuksiin.

Öljysuojarahasto on vasta toissijainen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannusten korvaaja. Rahastosta maksetut korvaukset peritään takaisin vahingon aiheuttajalta tai muulta vahingosta ensisijaisesti vastuussa olevalta.

Öljysuojarahastosta pelastustoimen alueille, kunnille ja valtiolle maksettavat korvaukset

Alueellisilla pelastustoimilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta öljyntorjuntakaluston hankintakustannuksiin sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisestä ja koulutuksesta johtuviin kustannuksiin. Öljyntorjuntaveneiden hankintakustannuksista korvataan öljysuojarahaston varoista yleensä 50–90 prosenttia. Lisäksi alueellisille pelastustoimille ja kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin.Valtiolle öljysuojarahastosta voidaan myöntää harkinnanvaraisia korvauksia alusöljyvahinkojen torjuntaan tarkoitetun kaluston hankintakustannuksiin ja torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuviin kustannuksiin.

Öljysuojarahaston hallitus päättää korvaukset

Öljysuojarahastosta maksettavista korvauksista päättää rahaston hallitus, jonka valtioneuvosto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on edustaja sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, luonnon- ja ympäristönsuojelujärjestöstä, öljyalalta ja Suomen Kuntaliitosta. Johtokunnan puheenjohtaja on puolueeton eikä edusta öljyvahinkoasioiden intressitahoja.

Öljysuojarahaston tulot ja menot

Öljysuojarahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Varat toimintaansa öljysuojarahasto saa öljysuojamaksun kertymästä ja siirroista valtion talousarviosta.

Öljysuojamaksua peritään maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetettavasta öljystä. Siltä osin kuin öljyä on kuljetettu aluksella, jota ei ole koko lastiosan pituudelta varustettu kaksoispohjalla, öljysuojamaksu peritään kaksinkertaisena.

Öljyjätemaksun kertymästä osa voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastoon käytettäväksi vanhojen saastuneiden maa-alueiden puhdistustoimista aiheutuviin kustannuksiin. Rahastoon on siirretty keskimäärin 2-3 miljoonaa euroa öljyjätemaksuvaroja vuodessa.

Öljysuojarahaston varojen käyttö

Öljysuojarahastosta maksetaan korvauksia vuosittain keskimäärin 8 miljoonaa, mikä vastaa suunnilleen öljysuojamaksun vuosittaista kertymää ja valtion talousarviosta siirretyn öljyjätemaksun määrää. Vuoden 2010 alussa voimaan tulleen öljysuojamaksun määräaikaisen korotuksen vuoksi rahaston tulo ovat kasvaneet ja myös rahaston maksamien korvausten määrä on kasvanut

Kansainvälinen öljyvahinkorahasto

Öljytankkereiden Suomen alueella aiheuttamat öljyvahingot korvataan kansainvälisestä öljyvahinkorahastosta (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) ja sitä täydentävästä lisärahastosta (Supplementary Fund) siinä tapauksessa, että korvausta ei saada perityksi vahingon aiheuttajalta tai jos vahinko ylittää laivan omistajan vastuurajan.

Lisätietoja

 Hallitussihteeri Merja Huhtala, p. 0295 250 088, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 30.12.2014 klo 11.26, päivitetty 6.3.2017 klo 11.20