Ympäristöhallinnon harkinnanvaraiset valtionavustukset

Ympäristöhallinto myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä muihin hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että ELY-keskukset. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kunkin avustuksen yhteydestä tai erikseen julkaistavasta hakukuulutuksesta.

Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia ja niiden myöntäminen edellyttää, että eduskunta osoittaa kyseisen vuoden valtion talousarviossa tähän varoja. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia myönnetään siis valtion talousarviossa tarkemmin määriteltyihin käyttökohteisiin. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Valtionavustukset ympäristöministeriön hallinnonalalla edistävät ministeriön kannalta myönteisiä yhteiskunnallisia arvoja ja vaikutuksia sekä strategisia tavoitteita.

Lainsäädäntö

Avustusta käsiteltäessä noudatetaan valtionavustuslakia, minkä lisäksi menettelyä ohjaa hallintolaki. Avustuksien harkintaa tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti.

Tämän lisäksi voidaan avustustyypistä riippuen noudattaa myös muuta lainsäädäntöä, esimerkiksi vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesihuoltohankkeiden avustuksissa sovelletaan lakia vesihuollon tukemisesta (686/2004) sekä vesien tilaa parantavien hankkeiden avustuksissa valtioneuvoston asetusta vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Muusta lainsäädännöstä ja siihen liittyvistä ehdoista kerrotaan aina erikseen hakukuulutuksen yhteydessä. Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Julkisista hankinnoista annetun lain 5 §:n mukaisesti hankinnan tekijän on noudatettava lakia julkisista hankinnoista silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta lain tarkoittamalta hankintayksiköltä.

Ympäristöministeriö avaa harkinnanvaraisten valtionavustusten haun vuosittain. Hakukuulutus julkaistaan lokakuussa ja hakuaika päättyy marraskuun lopussa.

 


Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan

Yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan myös järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennettuun ympäristöön liittyen:
Tuija Mikkonen
p. 0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan

Valistus- ja neuvontatoiminnan yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja avustettavan toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja

Tuija Mikkonen
p. 0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö sekä yleinen ympäristönsuojelukasvatus ja ympäristövalistus sekä näihin liittyviä kehittämishankkeita.

Erityislainsäädäntö

Lisätietoja

Sirje Stén
p. 0295 250 276
etunimi.sukunimi@ym.fi

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään vain seudullisesti tai valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan, mikäli hankinta samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Avustusta voidaan myöntää kunnille tai kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille.

Lisätietoja

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

 


ELY-keskusten myöntämät avustukset

Ympäristöministeriön lisäksi harkinnanvaraisia valtionavustuksia haetaan ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueilta. Tarkemmat tiedot, ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilla:

ELY-keskukset myöntävät avustuksia:

  • Rakennusperinnön hoitoon
  • Saariston ympäristönhoitoon
  • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen
  • Haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan
  • Vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen
  • Kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluonteisiin hankkeisiin (Keski-Suomen ELY-keskus)
  • Tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan (Lapin ELY-keskus)

ELY-keskusten myöntämiä ympäristöhallinnon harkinnanvaraisia valtionavustuksia ympäristöministeriössä hoitavat:

Rakennusperinnön hoito
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme
p. 0295 250 128
etunimi.sukunimi@ym.fi
(5.11.2018 eteenpäin Matleena Haapala)

Saariston ympäristönhoito
Tapio Heikkilä
p. 0295 250 166

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Juhani Gustafsson
p. 0295 250 338
etunimi.sukunimi@ym.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Ari Kangas
p. 0295 250 340
etunimi.sukunimi@ym.fi

Vesien- ja merenhoitosuunnitelmien toimenpiteiden toteuttaminen
Antton Keto
p. 0295 250 148
etunimi.sukunimi@ym.fi

Tunturialueiden jätehuolto
Sirje Stén
p. 0295 250 276
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristökasvatushankkeet
Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi
ja
Tuija Mikkonen
p. 0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.10.2016 klo 7.29, päivitetty 14.2.2019 klo 15.56