2017

Ajankohtaista:

Kaikki ympäristöministeriön lausuntopyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät lausuntopalvelut.fi :stä 1.10.2017 alkaen.

Uudistuva energiatodistusasetus lausuntokierrokselle 26.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden energiatodistusasetuksen luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 27.10.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista 7.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 6.10.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 6.9.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lakiin uusi ympäristölupamenettelyä kevyempi ennakkovalvonnallinen ilmoitusmenettely. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.10.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta 25.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 25.8.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi).
Lue lisää
Lausuntopyyntö Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan osuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista 11.7.2017
Tanska on esittänyt Suomelle pyynnön palautteen antamisesta Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen Tanskan putkiosuuden Suomeen kohdistuvista vaikutuksista.
Lue lisää
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta 7.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön lakitason sääntelyä edellyttävät keskisuuria polttolaitoksia koskevan direktiivin (EU) 2015/2193 velvoitteet. Esitystä koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muutoksesta ja sen kansallisesta hyväksymisestä 5.7.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen muutoksesta ja sen kansallisesta hyväksymisestä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 18.8.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta 20.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 15.8.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta vuoteen 2023 13.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtakunnallisen jätesuunnitelman luonnoksesta (Kierrätyksestä kiertotalouteen – Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023). Lausuntoja ja mielipiteitä voi antaa 20.8.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta 2.6.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.7.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta sekä siihen liittyvistä asetusmuutoksista 22.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta sekä siihen liittyvistä asetusmuutoksista. Lausunnot toimitetaan viimeistään 12.6.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ympäristöministeriön vihreän julkisen rakentamisen oppaasta 19.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenettelyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi. Lausuntopyynnöt toimitetaan ympäristöministeriölle viimeistään 22.6.2017 (kirjaamo@ym.fi).
Lue lisää
Lausuntopyyntö: Turvetuotannon tarkkailuohje, ehdotus 18.5.2017 19.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja työryhmän laatimasta ohjeesta Turvetuotannon tarkkailun hyviksi käytännöiksi, ehdotus 18.5.2017. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 30.6.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö sosiaalisen asumisen osuuskuntamallia koskevasta selvityksestä 17.5.2017
Ylijohtaja Hannu Rossilahti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta on laatinut asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen toimeksiannosta selvityksen sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Rossilahden ehdottamasta asunto-osuuskuntamallista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 15.9.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, VN:n asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä YM:n asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista 10.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista. Lausunnot on toimitettava ympäristöministeriön kirjaamoon viimeistään 12.6.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ja kuulutus yleisön mahdollisuudesta esittää mielipiteitä luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi 8.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston päätökseksi. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon, kirjaamo@ym.fi, 30.6.2017 mennessä.
Lue lisää
Kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuvat Bonnissa 8.5.2017
YK:n ilmastosopimuksen alaiset neuvottelut jatkuvat Saksan Bonnissa 8.–18.5.2017. Virkamieskokouksen pääpaino on Pariisin sopimuksen toimeenpanon vauhdittamisessa.
Lue lisää
Kerro mielipiteesi keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta 8.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) luonnoksesta. Ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu nyt ensimmäistä kertaa ja se perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin. Lausuntoja voi antaa 31.5.2017 asti lausuntopalvelu.fi-sivustolla.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista 3.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon, kirjaamo@ym.fi, 30.6.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä 3.5.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta rakennuksen ääniympäristöksi. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon, kirjaamo@ym.fi, 30.6.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista 18.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja selvityksistä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) 8.6.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta 13.4.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten ernegiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta. ausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse viimeistään 11.5. ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston YVA-selostuksen täydennyksestä 29.3.2017
Ympäristöministeriö on vastaanottanut Viron ympäristöministeriöltä Luoteis-Viron tuulivoimalapuiston ympäristövaikutusten YVA-selostuksen täydennyksen. Viron ympäristöministeriön mukaan, YVA-selostuksen täydennyksessä on otettu huomioon Suomen aikaisemmin antamat kommentit YVA-selostuksesta. Viron toimittamista asiakirjoista mahdollisuus antaa lisäkommentteja. Kommentit tulee toimittaa viimeistään 28.4.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 13.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon 28.4.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta 10.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@ym.fi 7.4.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 9.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.4.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta 7.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. Ehdotuksen mukaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden sekä maankäyttö-, rakennus- sekä luonnonsuojelu- ja maa-ainesasioiden muutoksenhakua uudistetaan laajentamalla valituslupajärjestelmän soveltamisalaa. Lausunnot toimitetaan sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi) viimeistään 28.3.2017.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä 6.3.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esityksestä eduskunnalle otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan muutoksen hyväksymisestä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 31.3.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Lausuntopyyntö kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta 28.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisesta vaarallisia kemikaaleja koskevan ohjelman väliarvioinnista ja tarkastuksesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriön 31.3.2017 mennessä.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta 27.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen jätelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 27.3.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta 27.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 20.3.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon kirjaamo@ym.fi.

Lue lisää
Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 24.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. Lausunnot toimitetaan ympäristöministeriöön viimeistään 22.3.2017.
Lue lisää
ASO-lakiehdotus lausunnolle 23.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO). Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista 23.2.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista. lausunnot toimitetaan viimeistään perjantaina 7.4.2017 ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)ym.fi).
Lue lisää
Lausuntopyyntö : YVA-menettelyn Ruotsin ydinjätteen kapselointilaitoksen ja ydinjätteen loppusijoituksen YVA:n päättymisestä 26.1.2017
Ruotsin käytetyn ydinjätteen välivarastoinnin, kapselointilaitoksen ja loppusijoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättymässä. Ruotsi on lähettänyt hankkeesta vastaavan, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), vastaukset nähtäville ja tarjoaa mahdollisuuden lisäkommentteihin. Kommentit toimitetaan 10.2.2017 menessä ympäristöministeriön kirjaamoon (kirjaamo@ym.fi).
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä 18.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.2.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta 4.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin aluskierrätyksestä annetun asetuksen täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta. Ehdotusta koskevat lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 13.2.2017 sähköisesti ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Lue lisää
Lausuntopyyntö luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 22.12.2016
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Lausunnot toimitetaan sähköisesti viimeistään perjantaina 3.3.2017 klo 16 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Lue lisää
Julkaistu 27.9.2017 klo 12.48, päivitetty 27.9.2017 klo 12.48