Aktuellt

Luonto_heraa_3_MikkoVahaniitty
© Mikko Vähäniitty / Miljöministeriets bildbank

 

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro. I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 57 miljoner euro. Läs mer

Aktuellt RSS

Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer

8.8.2018
Inom det pilotprojekt som miljöministeriet inlett ska fem kommuner tillsammans med programleverantörer ta fram en plan som baserar sig på datamodeller samt utveckla planeringsförfaranden för digital planläggning. Inom försöket, som pågår ett år, ska det också utarbetas ett nytt koncept för baskartan för en plan.

Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt

27.7.2018
På olika håll i Finland har de senaste dagarna påträffats döda fiskar och musslor som ligger och flyter på vattnet i sjöarna. Från sjön Enäjärvi i Vichtis har samlats in flera tusen kilo döda musslor. Bakom fisk- och musseldöden misstänks utgående från vad vi nu vet inte ligga någon sjukdom eller några utsläpp av kemikalier. Sannolika orsaker till dödsfallen är hettan, syrebrist i sjöarna och olika algbestånd.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO