Aktuellt

Nyheter

METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg
Handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald METSO förnyade de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna – vi ska bli bättre på att identifiera värdefulla skogsmiljöer 26.4.2016
Nya naturvårdsbiologiska urvalskriterier för perioden 2016–2025 har offentliggjorts inom ramen för METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. Urvalskriterierna riktar sig till de professionella aktörer inom skogs- och miljöområdet som bland de objekt som skogsägarna bjuder ut väljer ut objekt som ska få permanent eller tidsbegränsat skydd, eller som hjälper skogsägarna med att bjuda ut sådana objekt.
Läs mer
Behörigheten att bevilja undantag har i sin helhet överförts till kommunerna 25.4.2016
I dag den 1 april har en ändring av markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft, som innebär att kommunerna hädanefter kommer att fatta alla undantagsbeslut som gäller byggande. Tidigare fattade närings-, trafik och miljöcentralerna en del av exempelvis de undantagsbeslut som gäller strandbyggande.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Bevillningsfullmakt på 80 mn euro anvisas för kortvariga räntestödslån för hyreshus 29.6.2016
Statsrådet har i dag ändrat dispositionsplanen för 2016 för fullmakter att godkänna lån för statsunderstödda bostäder, som ursprungligen fastställdes i januari. Enligt årets andra tilläggsbudget anvisas 80 mn euro i bevillningsfullmakt för kortvariga räntestödslån för hyreshus. Med denna fullmakt beräknas 500 bostäder kunna börja byggas 2016.
Läs mer
Regeringens spetsprojekt
Ett spetsprojekt digitaliserar fastighets- och byggbranschen: verksamhetsmiljön ska bli smidigare, informationen mer öppen och ny affärsverksamhet ska skapas genom försök 22.6.2016
Ett projekt som ska sätta fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen kommer att förnya branschen på många sätt under de kommande åren. I fortsättningen ska exempelvis den offentliga informationen om byggande och planläggning tillgängliggöras som öppna data, interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt ska göra processerna smidigare och ett antal försöksprojekt ska skapa ny affärsverksamhet.
Läs mer
Statsrådet beslutade om ikraftsättande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och användning av dem 22.6.2016
Statsrådet godkände i dag en förordning genom vilken Nagoyaprotokollet sätts i kraft i Finland. Nagoyaprotokollet preciserar FN:s konvention om biologisk mångfald, som är den första allmänna och juridiskt bindande internationella överenskommelsen om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nyttan. Med protokollet strävar man efter att säkerställa att genetiskt material bevaras för kommande generationer och att trygga rimlig och rättvis fördelning av nyttan mellan tillhandahållare och
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00