Aktuellt

Nyheter

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer
RAKI2-projektutlysning pågår 3.2. – 3.3.2017 8.2.2017
Återvinn näringsämnen och förbättra vattenstatusen!
Målet för regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi, dvs. cirkulär ekonomi, är att nyttiggöra kretsloppseko-nomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.
Läs mer
Tuulivoimaloita, Oulunsalo. Kuva Päivi Tahvanainen.jpg
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats 15.12.2016
Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vindkraftsutbyggnad delvis har ändrats.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen” 24.3.2017
I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Avtalet ska nu genomföras nationellt.
Läs mer
Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss 17.3.2017
Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även i fortsättningen. Remisstiden går ut den 12.5.2017.
Läs mer
Rimligare bestämmelser om glesbygdens avloppsvatten träder i kraft i april 20.3.2017
Statsrådet har i dag godkänt en förordning genom vilken arbetet med att mildra och förtydliga bestämmelserna om fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten i glesbygden slutförs i sin helhet. Förordningen träder i kraft den 3 april 2017, dvs. samtidigt som den ändring av miljöskyddslagen som gäller avloppsvatten i glesbygden. En central ändring i förordningen är att vissa detaljerade bestämmelser stryks.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00