Aktuellt

Nyheter

Utkast till havsplaner för Sverige och tillhörande miljörapporter på remiss 23.7.2018
Miljöministeriet begär utlåtanden om utkasten till havsplaner för Sverige och tillhörande miljörapporter senast den 10 september 2018.
Läs mer
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier 13.7.2018
Världen behöver en global överenskommelse om kemikalier säger ministrar och viceministrar från åtta länder. En sund hantering av kemikalier och avfall måste erkännas som en viktig del i en hållbar utveckling.
Läs mer
Miljöministeriet ber om kommentarer till en kodförteckning över olika plantyper och planskeden 25.6.2018
Miljöministeriet har börjat utarbeta kodförteckningar för planläggningen i enlighet med EU:s INSPIRE-direktiv. Inledningsvis utarbetas nationella kodförteckningar som beskriver olika plantyper och planskeden, och det begärs nu kommentarer om det förslag som gäller dessa.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019 9.8.2018
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro. I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 57 miljoner euro.
Läs mer
Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer 8.8.2018
Inom det pilotprojekt som miljöministeriet inlett ska fem kommuner tillsammans med programleverantörer ta fram en plan som baserar sig på datamodeller samt utveckla planeringsförfaranden för digital planläggning. Inom försöket, som pågår ett år, ska det också utarbetas ett nytt koncept för baskartan för en plan.
Läs mer
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser 1.8.2018
I dag, onsdagen den 1 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. De största orsakerna till överkonsumtionen är den landareal som krävs för produktion av animaliska livsmedel samt de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13