Aktuellt

Nyheter

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer
RAKI2-projektutlysning pågår 3.2. – 3.3.2017 8.2.2017
Återvinn näringsämnen och förbättra vattenstatusen!
Målet för regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi, dvs. cirkulär ekonomi, är att nyttiggöra kretsloppseko-nomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.
Läs mer
Tuulivoimaloita, Oulunsalo. Kuva Päivi Tahvanainen.jpg
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats 15.12.2016
Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vindkraftsutbyggnad delvis har ändrats.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats 12.4.2017
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde.
Läs mer
Miljökonsekvensbeskrivningen av Nord Stream 2 är klar – samråd inleds 7.4.2017
Det planeras en ny naturgasledning, Nord Stream 2, under Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, och myndigheter, invånare och sammanslutningar i Finland har fram till den 5 juni 2017 möjlighet att framföra åsikter om resultatet av miljökonsekvensbedömningen av projektet.
Läs mer
Ikä-aske. Logo på svenska
Äldreråden vill i högre grad påverka äldres boende och livsmiljö i kommunerna 4.4.2017
Äldreråden i kommunerna kan inte tillräckligt tidigt påverka beredningen av frågor som rör äldre. Enligt en färsk utredning blir äldreråden i huvudsak tillfrågade när det gäller social- och hälsotjänster, mer sällan i frågor som rör stadsplanering, planläggning och boende.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13