Aktuellt

Nyheter

METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg
Handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald METSO förnyade de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna – vi ska bli bättre på att identifiera värdefulla skogsmiljöer 26.4.2016
Nya naturvårdsbiologiska urvalskriterier för perioden 2016–2025 har offentliggjorts inom ramen för METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. Urvalskriterierna riktar sig till de professionella aktörer inom skogs- och miljöområdet som bland de objekt som skogsägarna bjuder ut väljer ut objekt som ska få permanent eller tidsbegränsat skydd, eller som hjälper skogsägarna med att bjuda ut sådana objekt.
Läs mer
Behörigheten att bevilja undantag har i sin helhet överförts till kommunerna 25.4.2016
I dag den 1 april har en ändring av markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft, som innebär att kommunerna hädanefter kommer att fatta alla undantagsbeslut som gäller byggande. Tidigare fattade närings-, trafik och miljöcentralerna en del av exempelvis de undantagsbeslut som gäller strandbyggande.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministeriets förslag till rimligare avloppsvattenbestämmelser sänds på remiss 27.4.2016
Miljöministeriet föreslår att bestämmelserna om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden ska mildras. Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist.
Läs mer
Jordbruks- och miljöminister Tiilikainen deltar i FN:s miljömöte i Kenya 26.5.2016
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder Finlands delegation under FN:s miljömöte i Nairobi i Kenya den 25–27 maj. Under resan deltar ministern tillsammans med representanter för finländska företag också i ett seminarium om det 25-åriga samarbetet mellan Finland och Kenya i skogsvårdsfrågor.
Läs mer
Energicertifikaten ändras och omfattar från och med den 1 juli nya kategorier av byggnader - Motiva ger råd till konsumenter och upprättare av energicertifikat 23.5.2016
Från och med den 1 juli 2016 omfattar energicertifikaten nya kategorier av byggnader. I och med en lagändring som godkändes tidigare i vår behövs energicertifikat i fortsättningen för bl.a. simhallar, ishallar, lagerbyggnader, trafikbyggnader samt sådana fristående utrymmen för motorfordon som överstiger 50 kvadratmeter, dvs. för stora garage. Motiva ger råd i ärenden som gäller energicertifikat både på nätet och per telefon.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00