EU nådde en överenskommelse om revideringen av utsläppshandelsdirektivet

Pressmeddelande 9.11.2017 kl. 14.42

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet informerar

EU:s medlemsländer, kommissionen och parlamentet nådde under morgonnatten den 9 november en preliminär överenskommelse om att revidera EU:s utsläppshandelsdirektiv. Revideringarna gäller den fjärde utsläppshandelsperioden (2021–2030). Centrala frågor i förhandlingarna har varit koldioxidläckage och gratis tilldelning av utsläppsrätter till branscher där det finns risk för kolläckage samt fonder som stöder systemet och ett stärkande av systemets styrande verkan.

”Det behövs en fungerande utsläppshandel för att EU ska kunna nå de utsläppsminskningsmål som fastställts i klimatavtalet från Paris. Överenskommelsen är en viktig signal till det pågående klimatmötet i Bonn om att vi målmedvetet och i rask takt driver våra åtaganden i att fullgöra avtalet”, säger bostads-, energi och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Syftet med utsläppshandeln är att koldioxidutsläppen från stora industri- och energiproduktionsanläggningar ska hållas inom gränserna för det utsläppstak som fastställts för den handlande sektorn inom EU. I direktivförslaget kommer det antal utsläppsrätter som årligen tilldelas att från och med 2021 årligen minska med 2,2 procent i stället för dagens 1,74 procent. Sålunda ska utsläppen inom utsläppshandelssektorn minska med 43 procent fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå.

För Finland var samförståndet möjligt eftersom vår energiintensiva industri på den internationella marknaden fick tillräckligt antal gratis utsläppsrätter. Med en gratistilldelning av utsläppsrätter strävar man efter att förebygga kolläckage, dvs. en situation, där en sträng klimatpolitik kör ut till exempel stål- och skogsindustrins investeringar och verksamhet ur EU till länder med slappare klimatpolitik.

”Finland nådde sina mål. Utsläppen begränsas så mycket att utsläppshandeln i fortsättningen mer effektivt ska leda till en utsläppsfri energiproduktion. Å andra sidan tryggar lösningen arbetsplatserna inom vår energieffektiva industri”, konstaterar minister Tiilikainen.

Till gratistilldelning har det i den lösning som nu åstadkommits reserverats maximalt en 46 procents andel av alla utsläppsenheter. De företag som klarar sig bäst i sektorer med betydande risk för koldioxidläckage får 100 procent gratis utsläppsrätter. Länderna ska också ha rätt att använda auktionsintäkter för att kompensera de kostnader som industrin åsamkas.

Med reformerna ska man också effektivisera den sk. reserven för marknadsstabilitet som kommer att skapas 2019. Då kan man snabbare minska den föregående periodens överutbud av utsläppsrätter och automatiskt makulera rätter enligt vissa kriterier. Till reserven för marknadsstabilitet kan man antingen överföra utsläppsrätter eller återföra dem till marknaden. Under den innevarande perioden har utsläppshandelns styrande verkan varit svag i och med att det funnits ett överutbud på utsläppsrätter och priset på utsläppsrätterna varit lågt.

En central meningsskiljaktighet gällde moderniseringsfonden som är verksam i anslutning till utsläppshandeln. Kriterierna för finansieringen som är avsedd för de mindre välbeställda medlemsländerna skärptes så att det inte längre ska vara möjligt att finansiera kolkraft via fonden.

Utsläppshandelssystemet täcker mer än 40 procent av hela EU:s växthusgasutsläpp och ungefär hälften av Finlands växthusgasutsläpp. I Finland omfattas ca 600 energiproduktions- och industrianläggningar av utsläppshandeln. Förslaget ska ännu godkännas i parlamentets och rådets officiella beslutsförfarande innan det träder i kraft.

Mer information:

Marjo Nummelin, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 227, fornamn.efternamn@ym.fi

Mikko Paloneva, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7063, fornamn.efternamn@tem.fi