Finansiering för 28 nya försök under KIRA-digis femte ansökningsomgång

Pressmeddelande 1.2.2018 kl. 14.26

Under den femte ansökningsomgången inom det projekt som ska påskynda digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen, KIRA-digi, beviljades ca 900 000 euro i stöd till 28 nya försök som har som mål att modernisera praxis i branschen, skapa och testa nya digitala lösningar och förbättra lösningarnas kompatibilitet. Fastighets- och byggbranschen är den första branschen där aktörerna och de centrala myndigheterna har ett nära samarbete för att driva på digitaliseringen i hela branschen.

Fastighets- och byggbranschens egen finansieringsandel i de projekt som beviljas stöd under denna omgång är över 1,7 miljoner euro och projektens totalkostnader 2,6 miljoner euro. Stöd beviljas 21 företag, 3 kommuner eller städer, 3 föreningar eller stiftelser och ett universitet.

”Under denna omgång finansierades rekordmånga försök, sammanlagt 28 projekt. Ansökningarna höll överlag hög nivå, och det var glädjande att se att många försök inbegriper testning av nya aspekter också ur internationellt perspektiv”, säger KIRA-digis digitaliseringschef Teemu Lehtinen.

Under den femte omgången lämnades det in 48 ansökningar från 45 olika organisationer. Ansökningarna bedömdes först elektroniskt på basis av ansökningshandlingarna. De 38 sökande som fått bäst poäng kallades till korta virtuella presentationer, där bedömningarna kunde preciseras.

Ansökningarna bedömdes av en oberoende bedömningsgrupp som den här gången bestod av Minna Perähuhta (miljöministeriet), Teppo Lehtinen (miljöministeriet), Tuula Råman (Byggandets Kvalitet BYKVA rf) och Urpo Hautala (finansministeriet). På grundval av bedömningen lade styrgruppen för KIRA-digi fram ett förslag för miljöministeriet om vilka projekt som ska stödjas.

Under februari månad sammanställer miljöministeriet projektspecifika beslut inkl. motiveringar som skickas till alla sökande. Kostnader som uppstår i de projekt som får finansiering är stödberättigande efter det att stödbeslut har fattats.

Under perioden 2016–2018 finansierar KIRA-digi olika försök till ett sammanlagt belopp om högst ca 4 miljoner euro. Som ett resultat av den femte ansökningsomgången har redan mer än 100 olika försök inletts inom ramen för projektet. Den sjätte och sista ansökningsomgången ordnas i februari–april 2018.

De försök som får finansiering presenterar sig den 7 februari, KIRA-digis resultat diskuteras den 8 mars

De försöksprojekt som fått finansiering kommer att presentera sig på en kick off-tillställning som ordnas i Helsingfors onsdagen den 7 februari kl. 12–16. Evenemanget kan följas direkt eller senare som inspelning på webbplatsen kiradigi.fi. På kiradigi.fi presenteras också alla de försöksprojekt som inletts i samband med tidigare ansökningsomgångar.

Projektets resultat kommer också att presenteras på de KIRA-digi 360-evenemang som ordnas under år 2018. Nästa evenemang sänds i direkt webbsändning den 8 mars kl. 14–16.

Läs mer

Mer information

Teemu Lehtinen, digitaliseringschef, Bygginformationsstiftelsen RTS, tfn 040 456 6108, fornamn.efternamn@kiradigi.fi

Virve Hokkanen, projektchef, miljöministeriet, tfn 0295 250 087, fornamn.efternamn@ym.fi

Projektet KIRA-digi (2016–2018) ingår i regeringens spetsprojekt för digitalisering av offentliga tjänster och bidrar också till spetsprojektet för smidigare författningar. För projektet svarar miljöministeriet. De övriga 14 deltagande organisationerna är Arkitektbyråernas förbund ATL rf, Finlands fastighetsmäklareförbund rf, Fastighetsarbetsgivarna rf, Byggmästarna och -ingenjörerna YH RKL rf, Byggnadsindustrin RT rf, Bygginformationsstiftelsen RTS, RAKLI ry, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund SAFA ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Finlands Fastighetsförbund rf, Finlands Byggnadsingenjörsförbund RIL rf, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry och Talotekniikkateollisuus ry samt miljöministeriet, finansministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Åbo fastighetsaffärsverk, Esbo stad, Finlands Kommunförbund, Finlands miljöcentral och Museiverket.