MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

Pressmeddelande 1.12.2017 kl. 10.20

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.

Bostadsbyggandet har tagit fart

I översikten finns uppgifter om de bostäder som byggts i kommunerna i Helsingforsregionen under perioden 1.1.2016–1.8.2017 och om den våningsyta som detaljplanerats för boende samt kommunernas uppskattningar av utfallet i slutet av 2017.

Om utfallet för år 2017 som helhet stämmer överens med uppskattningarna, har det byggts sammanlagt ca 27 500 bostäder i regionen under de två första avtalsåren. Bostadsbyggandet når till 98 procent de mål som ställts för 2016–2017 när det gäller färdiga bostäder. När det gäller hyresbostäder som byggts med statligt 40-årigt räntestöd motsvarar utfallet 101 procent och när det gäller hela den statligt understödda produktionen, inklusive bostadsrättsbostäder, motsvarar utfallet 92 procent av målet.

I fråga om mängden våningsyta som detaljplanerats för boende motsvarade den godkända våningsytan 41 procent av målet för avtalsperioden, som sträcker sig fram till slutet av 2019, medan den mängd våningsyta som trätt i kraft motsvarade 52 procent av målet.

”Bostadsproduktionen i Helsingforsregionen har nu fått upp god fart. Planläggningen har utvecklats i en god riktning och antalet påbörjade bostadsbyggen i Helsingforsregionen överskrider klart målen för MBT-avtalet. MBT-processen och den avtalskultur som uppstått kring den bär nu frukt. Vi har orsak att fortsätta arbeta för att de gemensamma målen ska nås”, kommenterade bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen uppgifterna från halvtidsuppföljningen. 

Trafikinfrastrukturprojekten framskrider

Åtgärderna och infrastrukturprojekten när det gäller trafik och transport har framskridit enligt planerna. Servicenivån inom hållbara färdsätt har förbättrats och gång- och cykeltrafiken har främjats.

”Inom trafikplaneringen behövs det nu smidigt samarbete och fördomsfrihet. Jag anser det vara viktigt att också serviceproducenter som verkar på marknadsvillkor i fortsättningen deltar i arbetet. På det viset säkrar vi ett fungerande slutresultat. MBT-avtalet är ett bra redskap för regionalt samarbete”, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Mer information:

Tommi Laanti, bostadsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 146, fornamn.efternamn@ym.fi

Risto Murto, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 639, fornamn.efternamn@lvm.fi