Nytt program påskyndar hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande 27.6.2017 kl. 14.38
kestava kaupunkikehitys ruotsi

Urbaniseringen är en megatrend som formar världen och som innebär många utmaningar med tanke på såväl miljöns som människornas välbefinnande. För att ta itu med utmaningarna startar miljöministeriet ett nationellt program för hållbar stadsutveckling. Insatsområden är framför allt koldioxidsnålhet, resurseffektivitet, smarta tjänster, förebyggande av ojämlikhet och hälsa.

Programmet bottnar i internationella åtaganden. FN:s mål för hållbar stadsutveckling (New Urban Agenda) antogs av världens statsöverhuvuden och ministrar i Ecuador i oktober i fjol. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerade Finland på konferensen.

”FN:s approach är ambitiös, och det med fog. I dag bor redan över hälften av världens befolkning i städer och enligt prognoserna flyttar ytterligare 3 miljarder människor in till städerna under de följande 40 åren. Nu pågår den största migrationen i mänsklighetens historia. Det enda sättet att klara av denna flyttningsrörelse är att hantera urbaniseringen på ett hållbart sätt. Det program som nu inleds påskyndar Finlands stadsutveckling i rätt riktning”, säger ministern.

Också för EU har det upprättats en ny stadsagenda enligt en överenskommelse som ingicks mellan ministrarna med ansvar för stadsärenden i maj i fjol. Samarbetsramarna omfattar 12 insatsområden, allt från cirkulär ekonomi till integration och från närmiljö till luftkvalitet.

”FN:s mål för hållbar utveckling, tryggandet av naturens mångfald eller klimatavtalet från Paris kan inte avskiljas från en hållbar stadsutveckling. Exempelvis avgörs kampen mot klimatförändringen till stor del i städerna”, säger minister Tiilikainen.

Enligt ministern finns det redan nu i Finland mycket kunskap att utnyttja. Som exempel nämner han den nya generationens biobränslen, produktionen av fjärrvärme med förnybar energi, byggnadernas energieffektivitet, återvinningen av avfall vid energiproduktionen, huvudstadsregionens smart & clean-tillväxtavtal och de största städernas avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT). En framgångshistoria är också projektet Mot en kolneutral kommun (HINKU), där redan 34 kommuner genom samarbete mellan företag, experter och invånare strävar efter att minska sina klimatutsläpp med 80 % fram till 2030.

”Genom att ta hand om vårt eget område kan vi visa att Finland kan erbjuda lösningar också för resten av världen. Jag tror att vi när det gäller hållbar stadsutveckling kan ta en större roll än vad vår storlek skulle förutsätta och stå i främsta ledet bland EU-länderna”, säger ministern.

Det program för en hållbar stadsutveckling som nu startas är femårigt och samordningen av programmet finansieras ur miljöministeriets verksamhetsanslag. Beslut om programmet fattades vid regeringens halvtidsöversyn i våras.

”Syftet med programmet är att stärka samarbetet mellan staten och städerna och å andra sidan att söka styrka i städernas ömsesidiga samarbete och samarbetet mellan städerna och den omgivande landsbygden. Vi inbjuder också företag, högskolor och aktörer inom medborgarsamhället att delta. Programmet genomförs människonära och enligt försökskulturprincipen. På detta sätt stöds städernas egen verksamhet mot en hållbar utveckling”, berättar konsultativa tjänstemannen Olli Maijala som ansvarar för programmet vid miljöministeriet.

Ytterligare information:

Konsultativa tjänstemannen Olli Maijala, miljöministeriet, tfn 0295 250 174, fornamn.efternamn@ym.fi

Ministerns specialmedarbetare Tea Usvasuo, miljöministeriet, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi