Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

Pressmeddelande 12.4.2017 kl. 10.29
Lestijoki
Paddlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. © Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade regionspecifika planer och tidtabellen för dessa. Motsvarande planer utarbetades för första gången för drygt tio år sedan, dvs. i början av 2000-talet. Syftet är att även i fortsättningen uppdatera planerna med omkring tio års mellanrum.

Att planera skötseln och nyttjandet är ett viktigt verktyg när det gäller att rikta och genomföra åtgärderna för skydd av naturvärdena i nätverket Natura 2000. Planerna kan vara regionspecifika skötsel- och nyttjandeplaner som med stöd av lag ska upprättas för nationalparker och ödemarksområden och vid behov även för andra naturskyddsområden. Det kan också vara fråga om specificerande åtgärdsplaner för olika slags restaurerings- och naturvårdsarbeten, eller mer vittsyftande utvecklingsplaner.

Bedömningen av planeringsbehovet och av hur brådskande situationen är har gjorts med beaktande av hotet mot områdena, trycket på markanvändningen, naturtyperna, behovet att vårda arterna och turism- och rekreationsanvändningen. Finland har en lång tradition av planering av skötsel och nyttjande av skyddsområden. Merparten av planerna för skyddsområdena har utarbetats av Forststyrelsens naturtjänster.

Enligt översiktsplanerna finns det uppdaterade och täckande skötsel- och nyttjandeplaner för ca 58 % av nätverkets areal. För ca 7 % av arealen behövs det ingen planering med tanke på genomförandet av skyddet, eftersom det att områdena bevaras i naturtillstånd i tillräcklig utsträckning tryggar skyddsmålen. Ungefär 25 % av nätverkets areal kräver nya planer, medan ca 10 % av områdena förutsätter småskalig uppdatering och bättre täckning.

Översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 är dokument som prioriterar och är inriktade på verksamheten. De är avsedda att vara naturskyddsmyndigheterna till hjälp i utarbetandet av de årliga arbetsplanerna och i beredningen av projekt. De är inriktade på nätverket som helhet i stället för på enskilda Naturaområden.

Mer information:

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet, 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi