En rapport om erfarenheter av stora städers färska generalplaner har sammanställts

Pressmeddelande 4.1.2018 kl. 12.07

Generalplanläggares erfarenheter av stora städers färska planläggningsprocesser har sammanställts i en publikation av miljöministeriet. I publikationen ”Nya vindar inom generalplanläggningen i Lahtis, Uleåborg, Tammerfors och Helsingfors år 2017”, Miljöministeriets rapporter 2/2018, bedömer skribenterna det utförda arbetet och diskuterar lärdomarna av processerna samt generalplanläggningens roll i utvecklingen av städerna. Rapporten är samtidigt ett inlägg som hänför sig till den pågående revideringen av markanvändnings- och bygglagen.

I växande städer är utmaningarna inom områdesanvändningen kopplade till kompletteringsbyggande och hanteringen av förändringar i den befintliga stadsstrukturen. Den allt tätare stadsstrukturen ställer allt större krav i fråga om samordningen av markanvändningen och trafiken. Kommunsammanslagningarna betonar på ett nytt sätt växelverkan mellan städerna och landsbygden nära dem, vilket syntes till exempel i planläggningsprocessen i Uleåborg. Det är således viktigt att den gemensamma planläggningsprocessen beaktar de utvecklingsprinciper som utgår från regionernas egna behov.

Generalplanen är i kommunerna ett centralt redskap för planering av områdesanvändningen. Den hjälper kommunerna att samordna och konkretisera de utvecklingsprinciper som är viktiga för hela kommunen. I bästa fall uppfattas generalplanläggning som en inlärningsprocess där experter, beslutsfattare, medborgare och olika sammanslutningar för dialog. Det har fästs vikt vid utvecklingen av innehållet i konsekvensbedömningar och processen för bedömningen. Syftet med den nya kunskapen har varit att öppna nya perspektiv på planeringen. I Helsingfors betonades särskilt bedömningen av ekonomiska konsekvenser, och konsekvenserna av genomförandet av planen bedömdes förutom med tanke på planläggningsekonomi också med tanke på stadsekonomi och regional ekonomi. I Lahtis utvecklades den dialog som förs med experter i anknytning till konsekvensbedömningen. Arbetet med att utarbeta en generalplan och hålla den uppdaterad är enligt skribenterna en väsentlig del av ledningen av en kommun. Till exempel i Tammerfors har man velat göra generalplanen till en integrerad del av genomförandet av stadens strategi.

Publikationen utgör en fortsättning på 2013 års rapport ”Yleiskaavoituksen uusia tuulia” (Nya vindar inom generalplanläggningen), Miljöministeriets rapporter 10/2013, där generalplanläggare i sex kommuner berättar om sina mål att utveckla generalplanerna i en mer strategisk riktning.

Ytterligare information: Matti Laitio, miljöråd, tfn 0295 250 154, fornamn.efternamn@ym.fi