Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019

Pressmeddelande 17.9.2018 kl. 12.08

Regeringens förslag till statsbudget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 uppgår till sammanlagt 199,3 miljoner euro. I siffran ingår den tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen 2019 som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna. För det program som syftar till att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd föreslås finansiering till ett belopp av sammanlagt 45 miljoner euro 2019–2021.

I överensstämmelse med vad som beslutades vid budgetförhandlingarna föreslår regeringen också tilläggsfinansiering på 1,9 miljoner euro för Forststyrelsens naturtjänster i syfte att minska det eftersatta underhållet av nationalparkerna. Miljöministeriets andel av detta är 1,5 miljoner euro. För Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter föreslås ett anslag på sammanlagt 31,6 miljoner euro 2019.

För utgifterna inom miljö- och naturvård anvisas sammanlagt 118,5 miljoner euro för 2019. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,7 miljoner euro. Det föreslås att 57,2 miljoner euro anvisas för förvaltningsområdets omkostnader.

Ur statens bostadsfond, som inte omfattas av budgeten, kan utöver anslagen i budgeten dessutom beviljas 176,5 miljoner euro att användas till bidrag för bostäder. Ur statens bostadsfond intäktsförs 5,25 miljoner euro i budgeten.

Vattenskyddet effektiviseras, finansieringen av METSO-handlingsplanen förblir oförändrad

För skyddet av Östersjön och vattendragen föreslås 2019 ett anslag på sammanlagt 25 miljoner euro, varav 15 miljoner består av den tilläggssatsning som man kom överens om vid budgetförhandlingarna.

Inom miljövården satsar man på att sanera förorenade markområden och på att främja miljövården. Enligt budgetförslaget reserveras det 8,4 miljoner euro för dessa ändamål. För andra fasen av nedläggningen av Hitura-gruvan i Nivala föreslås ett anslag på 16,3 miljoner euro.

Det föreslås att 26,6 miljoner euro ska anvisas för förvärv av och ersättningar för nya naturskyddsområden. Den finansiering som anvisas för Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) hålls på nuvarande nivå, dvs. 16 miljoner euro.

Ansvaret för bekämpningen av olje- och kemikalieskador överförs till inrikesministeriet, och därför överförs 5,5 miljoner euro från miljöministeriets förvaltningsområde till inrikesministeriet.

Satsningar på klimatåtgärder och stadsregionernas livskraft

För genomförandet av den klimatpolitiska plan på medellång sikt som sträcker sig till 2030 reserveras 1 miljon euro. För programmet för träbyggande, som främjar klimatvänligt byggande, föreslås ett anslag på 2 miljoner euro.

De fullmakter att bevilja räntestödslån som föreslagits inom den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen hålls kvar på detta års nivå, dvs. 1,41 miljarder euro. Med detta anslag beräknas ca 9 000 nya bostäder kunna byggas. Som borgenslånefullmakter för nyproduktion föreslås 285 miljoner euro och som statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag 100 miljoner euro. Merparten av den statsunderstödda bostadsproduktionen är inriktad på de största tillväxtcentrumen, särskilt Helsingforsregionen.

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder föreslås det att de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) anvisas tidsbundna startbidrag till ett belopp av sammanlagt högst 20 miljoner euro. I de områden som omfattas av MBT-avtalen främjas dessutom bostadsproduktionen genom understöd för byggande av kommunalteknik, och till dessa understöd anvisas högst 15 miljoner euro.

A-Kruunu Oy kapitaliseras med 50 miljoner euro ur Statens bostadsfond i syfte att utöka utbudet av bostäder till skäligt pris. Målet är att öka byggandet i Helsingforsregionen och utvidga byggandet till att omfatta andra större stadsregioner.

För byggande och reparation av bostäder för grupper med särskilda behov föreslås investeringsunderstöd till ett belopp av 110 miljoner euro. Understöden anvisas primärt för åtgärder som ska främja produktionen av bostäder för de grupper som har det sämst ställt. För reparationsunderstöd reserveras enligt förslaget 35,5 miljoner euro. Anslaget riktas i huvudsak till reparation av bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt till stöd för installation av hissar i det befintliga bostadsbeståndet. Vid budgetförhandlingarna höjdes fullmakterna för rivningsbidrag med 1 miljon euro till sammanlagt 3 miljoner euro.

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2019

Ytterligare upplysningar:

Naturmiljö
Saara Bäck, miljöråd, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 337 (ställföreträdare för överdirektör Ari Niiranen)

Miljövård
Tuula Varis, överdirektör, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 310

Den byggda miljön
Timo Tähtinen, byggnadsråd fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 306

Beredningen av miljöministeriets budgetförslag
Timo Jaakkola, ekonomichef, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 214